หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โบสถ์ กับ อุโบสถ ต่างกันอย่างไรครับ
ศาสนา 19/4/52 โพสต์โดย Dome-The mad dog
คำตอบ
1 จาก 6
โบสถ์เป็นของ....ศาสนาคริสต์ .......ส่วนอุโบสถ .........เป็นของชาวพุทธเขาอุโบสถผู้หญิงห้ามขึ้น
ส่วนโบสถ์ใครก็ได้เข้าไป
19/4/52 โพสต์โดย กมล
2 จาก 6
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

โบสถ์ น. สถานที่สําหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมทําสังฆกรรม เช่น สวด
พระปาติโมกข์ อุปสมบท มีสีมาเป็นเครื่องบอกเขต, อนุโลม
เรียกสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่นว่า โบสถ์ เช่น
โบสถ์พราหมณ์ โบสถ์คริสต์. (มาจากคําว่า อุโบสถ). (ป. อุโปสถ).

อุโบสถ [อุโบสด] น. เรียกสถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมกันทําสังฆกรรมเช่น
สวดพระปาติโมกข์ อุปสมบท ว่า โรงอุโบสถ หรือ อุโบสถ, เรียก
ย่อว่า โบสถ์; (ปาก) เรียกวันพระว่า วันอุโบสถ; เรียกการแสดง
พระปาติโมกข์ของพระสงฆ์ทุก ๆ กึ่งเดือน คือ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ
และวันแรม ๑๕ ค่ำ หรือวันแรม ๑๔ ค่ำ ในเดือนขาด ว่า การทํา
อุโบสถ; เรียกการรักษาศีล ๘ ของคฤหัสถ์ว่า การรักษาอุโบสถ.
(ป. อุโปสถ; ส. อุโปษธ, อุปวสถ).

สรุป... เหมือนกัน ไม่แตกต่าง...
19/4/52 โพสต์โดย Winyu444
3 จาก 6
ยืนยันตาม "พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ " ครับ
19/4/52 โพสต์โดย Winyu444
4 จาก 6
ไม่แตกต่างกันหรอกค่ะ แต่วัดไทยเว้อมากค่ะ ในการใช้ภาษา เช่น วิหาร พระอุโบสถ มณฑป อะไรประมาณนั้น แต่ คำว่าโบสถ์เนี้ย เราจะไม่ใช้นำคะ จะใช้กับคนต่างประเทศนู้น ที่จะชี้แจงว่า เนี้ย พระวิหาร หรือ พระอุโบสถเนี้ย ที่แท้มันก็คล้ายๆ กับโบสถ์ แหละค่ะ
แต่ถ้าถามว่า พระวิหาร กับ พระอุโบสถแตกต่างกันยังไงนี้สิค่ะ งานเข้า
19/4/52 โพสต์โดย Pinkpanter
5 จาก 6
โบสถ์ เรียกเต็มคำว่า อุโบสถ คือ สถานที่อันเดียวกัน มีคำจัดความ ดังนี้

อุโบสถ (อ่านว่า อุโบสด) ถือเป็นอาคารที่สำคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำ สังฆกรรมซึ่งแต่เดิมในการทำสังฆกรรมของ พระภิกษุสงฆ์จะ ใช้เพียงพื้นที่โล่ง ๆ ที่กำหนดขอบเขตพื้นที่สังฆกรรมโดยการกำหนดตำแหน่ง“สีมา” เท่านั้น แต่ในปัจจุบันจากการมีผู้บวชมากขึ้น อีกทั้งภายใน พระอุโบสถมักประดิษฐานพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญ ๆ ทำให้มีผู้มาสักการะบูชาและร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก พระอุโบสถจึงถูกสร้าง ขึ้นเป็นอาคารถาวรและมักมี การประดับตกแต่งอย่างสวยงาม

และยังมีอีกมีหลายความหมาย คือ หมายถึง

สถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมทำสังฆกรรมตามพระวินัย เรียกตามคำวัดว่า อุโบสถาคาร บ้าง อุโบสถัคคะ บ้าง แต่เรียกโดยทั่วไปว่า โบสถ์
การเข้าจำ คือการรักษาศีล ๘ ของอุบาสก อุบาสิกา ในวันขึ้นและแรม ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ เรียกว่า รักษาอุโบสถ และรักษาอุโบสถศีล
วันพระหรือวันฟังธรรมของคฤหัส วันขึ้นและแรม ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ ซึ่งเป็นวันที่คฤหัสถ์รักษาอุโบสถกัน เรียกว่า วันอุโบสถ
วันที่พระสงค์ลงฟังพระปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือน เรียกว่าวันอุโบสถ
การสวดพระปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือนหรือทุกวันอุโบสถของพระสงฆ์ เรียกว่า การทำอุโบสถ
โบสถ์ เป็นคำเรียกสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมกันทำสังฆกรรมตามพระวินัย เช่นสวดพระปาติโมกข์ ให้อุปสมบท มีสีมาเป็นเครื่องบอกเขต คำว่า โบสถ์ เป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระพุทธศาสนา
โบสถ์ เรียกเต็มคำว่า อุโบสถ หรือ โรงอุโบสถ ถ้าเป็นของพระอารามหลวงเรียกว่า พระอุโบสถ บางถิ่นเรียกว่า สีมา หรือ สิม
โบสถ์ เป็นสถานที่ศักดิ์ศิทธิ์ เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า เป็นเขตแดนที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่สงฆ์เป็นพิเศษ เรียกว่า วิสุงคามสีมา
ก่อนที่จะมาเป็นโบสถ์ที่ถูกต้องตามพระวินัยจะต้องมีสังฆกรรมที่เรียกว่า ผูกสีมา หรือ ผูกพัทธสีมาก่อน


อ้างอิง วิกิพีเดีย
........................................................................................................................................................
ความแตกต่างระหว่างโบสถ์และวิหาร

โบสถ์ หรือ อุโบสถ ต่างจากวิหารอย่างไร...เวลาไปทำบุญที่วัดแล้วมีคนถามว่า "โบสถ์ไปทางไหนคะ" จะชี้ไปทางไหน?...แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าที่บอกทางคนอื่นเขาไปนั้นคือโบสถ์หรือว่าวิหาร?...

    วิธีการที่จะสังเกตหรือแยกความแตกต่างระหว่างโบสถ์กับวิหารคือ โบสถ์(อุโบสถ) จะมีซุ้มเสมาหรือใบเสมา(บางคนอาจเรียกว่า สีมา )ล้อมรอบอยู่ ส่วน วิหารนั้นจะไม่มีใบเสมาล้อมรอบอยู่ ดังนั้นเมื่อเวลาคุณไปที่วัดแล้วอยากรู้ว่าหลังไหนคือโบสถ์หลังไหนคือวิหาร ก็ให้สังเกตดูว่าอาคารไหนมีซุ้มเสมาหรือใบเสมาล้อมรอบอยู่ ก็คือโบสถ์นั่นเอง

    ใหน ๆ ก็พูดถึงเรื่องของโบสถ์กับวิหารแล้ว ผมก็จะขอพูดถึงความเป็นมาของโบสถ์กับวิหารสักหน่อย...(หากผิดพลาดอย่างไรก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับ) คือในสมัยพุธกาลนั้นยังไม่มีวัดเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแบบในปัจจุบัน แต่มีคำว่า วิหาร เกิดขึ้นแล้ว คือโดยความหมายของคำว่า วิหารนั้นหมายถึงที่อยู่ที่อาศัย คุณคงเคยคุ้น ๆ กับคำว่า เชตวันวิหาร หรือสวนเจ้าเชตในหนังสือเรียนสมัยมัธยมนะครับ ที่เขาเขียนในหนังสือว่ามีเศรษฐีชื่อ เจ้าเชต ถวายที่ดินเป็นพุธบูชาแด่พระพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์ใช้สำหรับเป็นที่อยู่และสังสอนธรรมะ ซึ่งถือเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา นั่นก็คือที่มาของคำว่าวิหารในปัจจุบัน....ซึ่งหมายถึงที่อยู่ของพระพุทธเจ้า...ในปัจจุบันวิหารคือสถานที่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ ซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล ส่วนโบสถ์หรืออุโบสถนั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงค์เท่านั้น      

     ในสมัยโบราณนั้นในประเทศไทยนิยมสร้างวัดที่มีวิหารใหญ่กว่าโบสถ์ จะเห็นได้ว่า ในสมัยโบราณนั้นให้ความสำคัญกับการสร้างวิหารมากกว่าโบสถ์ ซึ่งต่างจากปัจจุบัน...ท่านสามารถสังเกตได้เวลาไปเที่ยวตามวัดเก่า ๆ จะเห็นว่าวิหารมักจะใหญ่กว่าโบสถ์เสมอ ซึ่งจะสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ ๆ และบางวัดอาจจะไม่มีโบสถ์เลยก็ได้....เพราะในสมัยโบราณนั้นโบสถ์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์เพียงอย่างเดียว เช่น อุปสมบท หรือสังฆกรรมต่าง  ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่ว ๆ ไปอย่างเรา ๆ โบสถ์จึงมีความสำคัญน้อยกว่าวิหารเพราะผู้ใช้งานมีเพียงพระสงค์ไม่กี่รูป ซึ่งต่างจากวิหารที่จะใช้ประกอบพีธีต่าง ๆ ที่มีอุบาสก อุบาสิกา บุคคลทั่ว ๆ ไปเข้าไปร่วมประกอบพิธีด้วย จึงต้องสร้างให้มีขนาดที่ใหญ่รองรับคนจำนวนมาก ๆ ....ในชนบทตามจังหวัดบางหมู่บ้านอาจมีวัดอยู่หลายวัดแต่อาจมีโบสถ์อยู่ในระแวกนั้นเพียงแห่งเดียว และไม่จำเป็นต้องอยู่ในวัดก็ได้  อาจจะอยู่กลางป่า หรือกลางทุ่งนา แต่ที่สำคัญต้องมีเสมาที่กำหนดขอบเขตชัดเจน ส่วนในปัจจุบัน นิยมสร้างโบสถ์กับวิหารรวมกัน(คือสร้างให้เป็นโบสถ์และวิหารในหลังเดียวกัน) ก็จะเห็นว่าทุกวัดมีโบสถ์หมดทุกวัด และคนทั่ว ๆ ไปก็สามารถเข้าไปประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในโบสถ์ได้ด้วย...

...........................................................................................................................
คำถาม
เคยได้ยินมาว่า อุโบสถ ใช้สำหรับวัดที่ได้รับการยกให้เป็นพระอารามหลวง หรืออารามหลวง
โบสถ์ ใช้สำหรับวัดที่ไม่ได้การยกระดับ (วัดทั่วไป)

ตอบ อุโบสถคือคำเต็ม โบสถ์คือคำย่อ
เพื่อความกระจ่าง  โบสถ์เกี่ยวข้องกับวัด จึงขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้
วัดหลวง วัดราษฎร์

พูดถึงวัดหลวง วัดราษฎร์ ก็ทำให้มีเรื่องน่ารู้ว่าวัดก็มีการแบ่งขั้นวรรณะด้วย หรืออย่างไหนเรียกว่าวัดหลวง อย่างไหนเรียกว่าวัดราษฎร์ เราเริ่มรู้จักจากลักษณะของวัดก่อน คือวัดทั่วประเทศไทยเราแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ วัดที่เรียกว่าวัด และที่เรียกว่าสำนักสงฆ์

วัด หมายถึงวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา คำว่าวิสุงคามสีมานั้น หมายถึงเขตที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างโบสถ์ให้พระสงฆ์ใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม ส่วนสำนักสงฆ์ก็คือวัดเหมือนกัน แต่เป็นวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงไม่อาจมีอุโบสถได้ สรุปให้จำง่าย ๆ ก็คือ วัดมีอุโบสถ สำนักสงฆ์ไม่มีอุโบสถ และวัดก็ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ วัดหลวงกับวัดราษฎร์ เริ่มอย่างง่ายก่อน วัดราษฎร์ ชื่อก็บอกแล้วว่าคือวัดที่ราษฎรช่วยกันสร้างขึ้น ไม่มีการแบ่งชั้นเหมือนวัดหลวง ส่วนวัดหลวง ก็คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างขึ้น หรือทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นวัดหลวง และยังมีการกำหนดแบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ รวม 3 ชั้น เรียงจากสูงไปหาต่ำ คือชั้นเอก ชั้นโท และชั้นตรี และในแต่ละชั้นยังแบ่งย่อยเป็นระดับต่าง ๆ คือ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ปัจจุบันวัดหลวงที่มีฐานะสูงสุดคือ ชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร ทั่วประเทศมีเพียง 6 วัดเท่านั้น อยู่ในกรุงเทพฯ 4 วัดคือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดมหาธาตุ วัดสุทัศน์เทพวราราม และวัดอรุณราชวราราม ส่วนที่เหลืออีก 2 วัด ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคได้แก่ วัดระปฐมเจดีย์ ในจังหวัดนครปฐม และวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พอถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่า แล้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วมิได้จัดอยู่ในระดับวัดชั้นเอกสูงสุดหรอกหรือ คำตอบก็คือวัดพระแก้วเป็นวัดที่มีแต่เขตพุทธวาส ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอย่างวัดอื่นทั่วไป วัดพระแก้วจึงเป็นวัดกรณีพิเศษที่ไม่ถูกจัดให้อยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่ง

ก็เป็นอันว่า ต่อไปนี้ให้สังเกตง่าย ๆ วัดใดที่มีชื่อต่อท้ายด้วยวรวิหาร วรมหาวิหาร หรือราชวรมหาวิหาร แล้วแต่ชั้นและระดับคล้าย ๆ กับข้าราชการล่ะก็ วัดนั้นเป็นวัดหลวงแน่ ๆ ก็แล้วกัน

refer   :    http://www.geocities.com/suriya382001/dog0137.htm
19/4/52 โพสต์โดย Miscellanous
6 จาก 6
คำว่า โบสถ์ ใช้เรียก สถานที่ประกอบพิธืทางศาสนาอื่น เช่นโบสถ์พราหมณ์ โบสถ์คริสต์ ได้ด้วย

แต่ชาวบ้านเรียกโบสถ์ สั้นๆของวัดไทยทั่วไป ก็ได้

อุโบสถ ผ้หญิงก็เข้าไปได้นะครับ  เข้าไปร่วมพิธี บวช เณร บวชพระ และทำวัตรเช้า สวดมนต์
19/4/52 โพสต์โดย Miscellanous
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมต้องสร้างวัด อุโบสถ กันใหญ่โตมากมายเยอะแยะ
พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นต่างกับประเทศไทยอย่างไร
ใครก็ได้ช่วยพาเราไปวัดซางตาครู้สหน่อย!!นะ นะ
โบสถ์คริสต์ ที่สระบุรีอยู่แถวไหน คับ บอกที
เคารพ กราบมีความแตกต่างกันอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู