หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีสอบราคาคือ อะไร หลักปฏิบัติ อย่างไร
การบัญชี | EMBA 12/10/53 โพสต์โดย แม่ปาล
คำตอบ
1 จาก 1
วิธีสอบราคา คือ วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ที่มีวงเงินเกิน 1 แสนบาทขึ้นไป

ขั้นตอนการจัดซื้อ /จ้างโดยวิธีสอบราคา

              1. จัดทำรายงานขอซื้อ / จ้าง  พร้อมจัดทำเอกสาร ประกอบด้วย

                           1.1 ประกาศสอบราคา

                           1.2 เอกสารสอบราคา

                           1.3 หนังสือแจ้งประกาศเชิญชวน

                           1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

                           1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

             2. จัดทำบัญชีและจัดเตรียมเอกสารให้กับผู้มาขอรับเอกสาร

                           2.1 รายละเอียดการจัดซื้อ /จ้าง

                           2.2 แบบใบเสนอราคา

                           2.3  แบบสัญญาจ้าง

                           2.4 บทนิยาม

                                         (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                         (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                           2.5 แบบบัญชีเอกสาร

                                         (1.)บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

                                         (2.)บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

             3.  แต่งตั้งคณะกรรมการ

             4. จัดทำใบรับซองสอบราคา

             5.  เมื่อถึงกำหนดเปิดซองสอบราคา หน้าที่ของ  กก.เปิดซองสอบราคา จะต้องดำเนินการดังนี้

                           ขั้นตอนที่ 1

                                         (1)   ดำเนินการเปิดซองเอกสาร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่

                                         (2)  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  (ตามแบบ)

                           ขั้นตอนที่ 2

                                         (1) เปิดซองใบเสนอราคา

                                         - ตารางเปรียบเทียบราคา

                                         -  แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสาร ว่ามีเอกสารครบตามประกาศหรือไม่

                                         -  แบบบันทึกผลการเปิดซองสอบราคาของคณะกรรมการเปิดซอง                           

-2-

             6. เจ้าหน้าที่พัสดุ บันทึกเสนอขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ้างตามความเห็นของคณะกรรมการ ต่อผู้มีอำนาจ   โดยจัดทำเอกสารดังนี้

                           6.1 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา

                           6.2 ทำหนังสือแจ้งให้มาทำสัญญา

             7. ทำสัญญาจ้าง

             8.  ส่งข้อมูลผู้ขาย โดยให้เจ้าของข้อมูลรับรองสำเนาถูกต้อง  ประกอบด้วย

                           8.1 สำเนาสัญญาซื้อ / จ้าง

                           8.2 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

                           8.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน              

                           8.4 สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า/สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

                           8.5 สำเนาการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

             9.  ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง   ส่งมอบงาน              

             10. คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ

11. จัดทำ PO  และรวบรวมเอกสารขอเบิก
12/10/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าเพื่อนสอบได้ที่1ของระดับควรปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะสมกับเพื่อน
ระเบียบการแต่งกายเข้าวัด ควรปฏิบัติอย่างไร
ระเบียบวินัยต่างกันอย่างไร
การศึกษาไทย เกี่ยวข้องกับ หลักธรรม อย่างไร
ทำอย่างไรถึงจะสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้สักทีคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู