หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กฎหมายเอกชน แตกต่าง กับ กฎหมายมหาชน อย่างไร
ทนาย | กฏหมาย | กฏหมายอาญา | ปัญหาคาใจ | ปัญหาสังคม 29/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 5
เอกชน -- บุคคล
มหาชน -- มีผลต่อผู้คนจำนวนมาก
29/6/54 โพสต์โดย Koornor
2 จาก 5
กฎหมายเอกชน จะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับนิติบุคคล

กฎหมายมหาชน จะกำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนหรือกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง ในสถานะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีอำนาจเหนือกว่าเอกชน โดยกรณีที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีนิติสัมพันธ์ในระดับเดียวกับเอกชน นิติสัมพันธ์ดังกล่าวจะตกอยู่ภายใต้กฎหมายเอกชน
29/6/54 โพสต์โดย ๗๒
3 จาก 5
กฎหมายเอกชน คือ กฏหมายที่ใช้ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน
กฏหมายมหาชน คือ กฏหมายระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ
29/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 5
กฏหมายมหาชน เป็นกฏหมายที่ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน หรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน

กฏหมายเอกชน เป็นเรื่องของเฉพาะคู่กรณีเท่่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เช่น เรื่องซื้อขาย เป็นเรื่องของผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เช่นเรื่องมรดก ก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมรดกไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นหรือสารธารณชนแต่อย่างใดครับ
10/7/54 โพสต์โดย Marshmallow01
5 จาก 5
กฎหมายเอกชน หมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน อาทิเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเช่า เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ จำนำ จำนอง ซื้อขาย ฯลฯ
กฏหมายมหาชน หมายถึง กฏหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน หรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน หลักคือ 1.กฎหมายรัฐธรรมนูญ คือ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2550  2.กฎหมายปกครอง ตัวอย่างเช่น พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ร.บ.สัญชาติ มีประมาณ 8-900 กว่าฉบับ  3.กฎหมายเกี่ยวกับการคลัง  ตัวอย่างเช่น พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งหมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทุกประเภทนะครับ
23/9/54 โพสต์โดย PeeToo
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชนคืออะไร
สาเหตุทีไม่นำเอานิติวิธีทากฎหมายมหาชนมาใช้กับกฎหมายเอกชน
นิติบุคคลได้แก่อะไรบ้าง
กฎหมายแรงงาน พ.ศ.2541 ปรับปรุงปี พ.ศ. 2551
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู