หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เปลี่ยนชื่อสกุล ใช้เอกสารอะไรบ้าง
โปรแกรมการเงิน | ตราสารหนี้ 21/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านค่ะ
21/12/53 โพสต์โดย ☆น้ำมันดิน☆
2 จาก 4
http://www.horasaadrevision.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=44827&Ntype=5
21/12/53 โพสต์โดย ชิมิ ชิมิ
3 จาก 4
เอกสารมาตรฐาน สำเนาบัตรปชช สำเนาทบบ
21/12/53 โพสต์โดย KapomPeek
4 จาก 4
มีคนตอบตามเว็บบอร์ดที่หนูอ้างอิงมาแล้วค่ะ อธิบายเป็นขั้นตอน

  การขอจดทะเบียนชื่อสกุล
  หลักเกณฑ์
  1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
  2. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของบุพการี หรือผู้สืบสันดาน
  3. ต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลพระราชทานของพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
  4. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
  5. มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ เว้นแต่กรณีเป็นราชทินนาม
  6. ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุล ห้ามใช้คำว่า " ณ " นำหน้าชื่อสกุล
  7. ห้ามเอานามพระมหานคร และศัพท์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธยมาใช้เป็นชื่อสกุล

      เอกสารประกอบการดำเนินการ
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)

      ขั้นตอนการติดต่อ
  * ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  * นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอและชื่อสกุลที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณีบุคคลต่างด้าว
  นายทะเบียนท้องที่พิจารณาออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวให้เพื่อประกอบ
  หลักฐานการขอแปลงสัญชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทย
  * นายทะเบียนท้องที่ส่งเรื่องราวการขอจดทะเบียนชื่อสกุลไปตามลำดับจนถึงนายทะเบียนกลาง
  * นายทะเบียนกลางพิจารณาาแล้วแจ้งผลกลับไปจังหวัด เพื่อแจ้งนายทะเบียนท้องที่แจ้งให้ผู้ขอทราบ
  * กรณีที่นายทะเบียนกลางอนุมัติ นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล
  (แบบ ช.2) ให้เป็นหลักฐานและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท
  * เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้ผู้ขอนำหนังสือสำคัญดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน และ
  หลักฐานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน
31/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เราสามารถเปลี่ยนนามสกุลได้หรือเปล่าคะ
การเปลี่ยนชื่อสกุลที่อำเภอ เล่มทะเบียนบ้านตัวจริง อยู่กับพี่สาวที่ กทม. ถ้าผมไปขอยื่นคัดทะเบียนบ้านเล่มใหม่เลยได้ไหมครับ
กฎหมาย การตั้งชื่อ
เราต้องแนบเอกสารเปลี่ยนชื่อตลอดไปมั้ยเวลาสมัครงานหรือเดินเรื่องต่างๆ
ต่ออายุบัตรอิออนต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู