หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เอกสารเครดิต คืออะไร
ช่วยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้ด้วยนะค่ะ  เพราะจะศึกษาเพื่อนำไปเป็นแนวทางข้อสอบค่ะ
เอกสารเครดิตคืออะไร 12/3/53 โพสต์โดย สิตางค์
คำตอบ
1 จาก 3
เอกสารเครดิต คือ  เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน แสดงการเป็นหนี้
และระยะเวลาที่ต้องชำระหนี้ได้แก่
                         1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 982
บัญญัติไว้ว่า “ อันตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น คือ ตราสาร ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้ออกตั๋วสัญญา
ว่าจะใช้เงินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือใช้ให้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน ”
ตั๋วสัญญาใช้เงินประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่ายได้แก่ ผู้ออกตั๋ว มีสถาพเป็นลูกหนี้ และ
ผู้รับเงิน มีสภาพเป็นเจ้าหนี้  ข้อความที่ปรากฎในตั๋วสัญญาใช้เงินประกอบด้วย
                                   1.1 คำว่า “ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
                                   1.2 มีข้อความเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน
                                         โดยปราศจากเงื่อนไข
                                   1.3 วันและสถานที่ออกตั๋ว
                                   1.4 กำหนดระยะเวลา หรือวันที่กำหนดใช้เงิน
                                   1.5 สถานที่ใช้เงิน
                                   1.6 ชื่อยี่ห้อของผู้รับเงิน
                                   1.7 ลายมือชื่อผู้ออกตั๋ว
                        2. ตั๋วแลกเงิน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 908
บัญญัติไว้ว่า “ อันว่าตั๋วแลกเงินนั้น คือ หนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้สั่งจ่าย
สั่งบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จ่าย ให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่ง
ของบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่ายได้แก่
                                  1. ผู้สั่งจ่าย มีสภาพเป็นเจ้าหนี้
                                  2. ผู้จ่าย มีสภาพเป็นลูกหนี้
                                  3. ผู้รับเงิน อาจจะเป็นเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นที่เจ้าหนี้ระบุให้เป็น
                                      ผู้รับเงิน
                             ข้อความที่ปรากฎในตั๋วแลกเงินประกอบด้วย
                                        - คำว่า “ ตั๋วแลกเงิน ”
                                        - มีข้อความเป็นคำสั่งให้จ่ายเงินจำนวนที่แน่นอนโดยปราศจาก
                                           เงื่อนไข
                                         - วันและสถานที่ออกตั๋ว
                        3. พันธบัตร คือ ตราาร ที่ผู้ออกตราสารสัญญาว่า จะคืนเงินต้นจำนวนแน่นอนและมีกำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น
ที่แน่นอนให้แก่ผู้ซื้อตราสาร โดยผู้ออกตราสารจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ซื้อตราสารในรูปของดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้หน้าตั๋ว
                          4. หุ้นสามัญ คือ ตราสารที่ผู้ออกเป็นเป็นนิติบุคคลในรูปบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ออกมาจำหน่ายเมื่อต้องการเงินไปเป็นทุนของบริษัท โดยตราสารนี้จะแสดงถึงความเป็นเจ้าของกิจการ
ผู้ซื้อตราสารนี้ เรียกว่า ผู้ถือหุ้นโดยได้รับผลตอยแทน จากบริษัทผู้ออกตราสารคือ เงินปันผล จำนวนของเงินปันผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัทในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับเงินคืนทุนเมื่อบริษัทเลิกกิจการ โดยได้คืนทุนเป็นกลุ่มสุดท้าย
                          5. หุ้นบุริมสิทธ คือ ตราสารที่ผู้ออกเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ออกจำหน่ายเมื่อต้องการเงินเพื่อเป็นทุนของบริษัท เช่นเดียวกับหุ้นสามัญผลตอบแทนที่ได้รับ คือ เงินปันผล จะได้รับในอัตราที่แน่นอนถ้าบริษัทมีผลกำไร และได้รับก่อนหุ้นสามัญ และการได้รับคืนทุนจะได้รับก่อนหุ้นสามัญ
เมื่อบริษัเลิกกิจการ
                          6. หุ้นกู้ คือ ตราสารที่องค์การธุรกิจเอกชนออกจำหน่าย เมื่อมีความประสงค์จะกู้เงินจากบุคคลภายนอกโดยกำหนด
ระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ และจำนวนเงินต้นที่จ่ายคืนแน่นอนโดยผู้ซื้อตราสารจะได้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยในอัตราที่แน่นอน
12/3/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 3
ไปหาข้อมูลมาให้แล้ว สอบได้ เลี้ยงข้าวด้วย
http://www.tice.ac.th/Online/Online2-2548/bussiness/apinya/page2_2.htm
http://www.baannut99.com/index.php?mo=3&art=324443
12/3/53 โพสต์โดย ปพน
3 จาก 3
ต้องรูปเอกสารการทำเครดิตหรือสินเชื่อ สำนักงาน
23/10/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครเคยรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตบ้างผ่านยากไหมใช้เอกสารอะไรบ้าง
ประเภทเงินเครดิต
มีแต่ใบรับรองเงินเดือนทำบัตรเครดิตได้ไหม
ตอนนี้ติดblacklish เครดิต บูโรอยู่ ต้องการจะชำระหนี้ ต้องทำอย่างไร
ถ้าต้องการบ้าน แต่เครดิตยังไม่เข้าตาธนาคาร ยื่นธนาคารไม่ผ่านสักที แก้ไขอย่างไร ติดต่อได้ที่ 081-7321625
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู