หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และอาคาร
สถาปัตย์ 25/4/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1.1) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (กำหนดอุทยานแห่งชาติทางทะเลหรือชายฝั่งทะเล)
1.2) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507(กำหนดให้ป่าชายเลนฯ เป็นป่าสงวน
1.3) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2522 (กำหนดให้เขตชายฝั่งทะเลเป็นเขตรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
1.4) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 (การนิคมฯ มีอำนาจในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งรวมถึงที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง)
1.5) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (กำหนดเขตห้ามก่อสร้างอาคารบริเวณชายฝั่ง)
1.6) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งรวมถึงทะเลโดยให้อำนาจท้องถิ่นออกข้อกำหนด )
1.7) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 (ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ำซึ่งรวมถึงทะเล)
1.8) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (กำหนดเขตห้ามตั้งโรงงาน ซึ่งรวมถึงบริเวณชายฝั่ง)
1.9) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (กำหนด มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ กำหนดโครงการที่ต้องจัดทำ EIA การควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด การระบายน้ำทิ้งหรือการปล่อยทิ้งของเสีย กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งเเวดล้อม : พื้นที่ควบคุมมลพิษ)
1.10) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 (ดินมีความหมายรวมถึงทรายด้วย
1.11) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2538
1.12) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายและการฟื้นฟูทะเลไทย พ.ศ. 2539
1.13) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2543
1.14) ประมวลกฎหมายที่ดิน (ที่ดินของรัฐห้ามผู้ใดครอบครอง ทำลาย ทำให้เสื่อมสภาพ หรือทำสิ่งใดอันเป็นอันตรายต่อทรัพยากรในดิน ซึ่งรวมถึงที่ชายฝั่งทะเล
1.15) พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 (ควบคุมสารกัมมันตภาพรังสี เช่น เรือพลังงานนิวเคลียร์ หรือเรือบรรทุกสารกัมมันตภาพรังสี)
1.16) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 (เพื่อควบคุมการนำวัตถุที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเข้ามาในราชอาณาจักรทางทะเล)
1.17) พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 (ควบคุมบริษัทนำเที่ยวและไกด์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งธรรมชาติ)
1.18) พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 (กำหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว)
6/5/54 โพสต์โดย OK เบตง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช้อพิพาทการสร้างต่อเติมอาคารพาณิชย์
กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการลาออก
องค์กรที่เกี่ยวกับอนุรักษ์แร่ธาตุ
การต่อเติมอาคารพาณิชย์
เกี่ยวกับระยะร่นต่อความสูงอาคารของอาคารครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู