หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ที่มาของโครงการธนาคารโรงเรียน
โครงงาน | รายงาน | โรงเรียน | ข้อมูล | ธนาคาร 3/2/53 โพสต์โดย ผู้หญิงบ้าน บ้าน
คำตอบ
1 จาก 2
ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจำลอง ที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีครู- อาจารย์ และพนักงานธนาคารออมสิน เป็นที่ปรึกษา

นักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน มีทั้งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดถี่ถ้วน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ได้รับการสนับสนุน จากผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา

ความเป็นมาของธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสินในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมการออมมาเป็นเวลายาวนาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของสังคมในอนาคต
ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมวินัยการออมและค่านิยมอันดีให้กับเยาวชน โดยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นการจำลองสาขาธนาคารไว้ในโรงเรียน มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน


วัตถุประสงค์
•  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ

•  เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร
และการบริการที่ถูกต้อง  
• เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น  
• เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบ
ให้กับนักเรียน  
• เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 

คุณสมบัติของโรงเรียน
•  โรงเรียนซึ่งผู้บริหารเห็นความสำคัญของโครงการ

•  เห็นความสำคัญในการฝึกเด็กให้มีภาคปฏิบัติ
• เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
โรงเรียนช่วยจัดสถานที่ให้
• โรงเรียนควรมีนักเรียนมากพอสมควร
ประมาณไม่ต่ำกว่า 1,500 คนขึ้นไป
 
ลักษณะการดำเนินงาน
•  การฝากเงินของธนาคารโรงเรียนเป็นประเภทเผื่อเรียก ซึ่งนักเรียนสามารถฝากเงินได้อย่างสม่ำเสมอในวันเปิดทำการโรงเรียน

•  โดยแต่ละโรงเรียนจะเปิดบัญชีกับสาขาเพียงบัญชีเดียวส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละราย ธนาคารโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ประเภทเงินฝาก
เงินฝากของธนาคารโรงเรียนมีเพียงประเภทเดียวคือ เงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งเป็นเงินฝากที่สามารถฝาก-ถอนได้ ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และจะฝาก-ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ โดยแต่ละโรงเรียนจะเปิดบัญชีกับธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยงเพียงบัญชีเดียว ส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละรายธนาคารโครงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับประกาศธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียก (อัตราดอกเบี้ยเฉพาะธนาคารโรงเรียน)

เวลาเปิดทำการ
ระยะเวลาในการเปิดให้บริการรับฝาก-ถอนเงิน
จะเป็นช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน หรือช่วงพักเที่ยงของทุกวัน หรือเฉพาะบางวันตามความเหมาะสม โดยธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยงจะไปรับเงินในแต่ละวัน หลังจากที่ธนาคารโรงเรียนปิดบัญชี  

การสนับสนุนของธนาคารออมสิน
ในการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนในด้าน
การฝึกอบรมนักเรียนผู้ปฏิบัติงานถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานของธนาคาร การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน
แบบพิมพ์ต่างๆ โดยจัดทำแบบพิมพ์และ
สมุดเงินฝากซึ่งออกแบบเป็นการเฉพาะ
สำหรับธนาคารโรงเรียน ตลอดจนจัดกิจกรรม
เสริมทักษะให้กับนักเรียนในธนาคารโรงเรียน
ได้มีส่วนร่วม อาทิ ค่ายผู้นำเยาวชน ทัศนศึกษา
นอกสถานที่และสนับสนุนในรูปทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโรงเรียน  

กิจกรรมสโมสรเยาวชน
เป็นศูนย์รวมของสมาชิกที่มุ่งเสริมการเรียนรู้การร่วมคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมต่างๆเสริมสร้าง และปลูกฝังนิสัยการประหยัดรักการออม รู้จักรับผิดชอบและเสียสละต่อตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

สมาชิกของสโมสรเยาวชน
จะต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปี และมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน โดยจะเริ่มรับสมัครจาก กลุ่มเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน กลุ่มลูกค้าธนาคารโรงเรียน
ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 50,000 คน
เข้าร่วมกิจกรรมปีละ 700 คน รวมเข้าร่วม 7,000 คน

สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ
•  สิทธิพิเศษจากบัตรสมาชิกคือ เมื่อสมาชิกซื้อสินค้าโดยยื่นบัตรสมาชิกสมุดเงินฝากรับส่วนลดจากหน่วยงาน หรือร้านค้าที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสโมสรเยาวชน


•  ทุนการศึกษาหรือของที่ระลึกคือ สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษในการรับทุนการศึกษาตามเกณฑ์ธนาคารกำหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมคือ สมาชิกมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของสโมสรฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
3/2/53 โพสต์โดย wan7743
2 จาก 2
ที่มาเหตุจูงใจ
ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารที่มีวิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง เพื่อการออม การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว ธนาคารออมสินจึงมีบทบาท ในการส่งเสริมให้สังคมไทยได้รู้จักการออมบนพื้นฐานการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง โดยได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้น และปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดมา โดยเชื่อมั่นว่า หากคนไทยมีจิตส านึกรักการออมตั้งแต่วัยเยาว์ ก็จะส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่เห็นความส าคัญของการออม และรู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม มีเงินเก็บออม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ตลอดจนส่งผลให้ประเทศชาติเข้มแข็งได้ด้วยเงินออมของคนในชาติ ธนาคารออมสิน จึงได้จัดให้มีธนาคารในโรงเรียน และ สถาบันการศึกษา เรียกว่า “ โครงการธนาคารโรงเรียน ” ธนาคารโรงเรียน มีลักษณะเป็นการน าเอาธนาคารมาตั้งไว้ในโรงเรียน ด าเนินการ รับฝาก ถอน โดยนักเรียน มีอาจารย์ และพนักงานธนาคารออมสินสาขาใกล้เคียงเป็นพี่เลี้ยง นักเรียนที่ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน เป็นผู้ที่อาสา เข้ามาท างาน และได้รับการคัดเลือกจากคณะอาจารย์ ว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดถี่ถ้วนในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของธนาคารโรงเรียน จะได้รับการฝึกฝนอบรมจากพนักงานธนาคาร ให้มีความรู้ก่อนปฏิบัติงานจริง โดยธนาคารได้ให้การสนับสนุนในเรื่อง เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุส านักงาน ส าหรับสมุดเงินฝาก และเอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ฝาก ถอน ได้รับการออกแบบเป็นการเฉพาะ
ธนาคารโรงเรียนได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 ธนาคารโรงเรียนแห่งแรกคือ ธนาคารโรงเรียนประชานิเวศน์ จังหวัดกรุงเทพฯ ณ สิ้นปี 2551 มีธนาคารโรงเรียนแล้ว 261 แห่ง มีบัญชีเงินฝากประมาณ 700,000 บัญชี มีเงินออมกว่า 300 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2552 ธนาคารมีนโยบายขยายการเปิดธนาคารโรงเรียนไม่น้อยกว่า 76 แห่ง ประมาณการว่าจะมีการเติบโตของจ านวนบัญชี 150,000 บัญชี และ จ านวนเงินออมเพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท
2
ธนาคารออมสินได้ด าเนินการโครงการธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมาตลอด เป็นระยะเวลา 10 ปี นอกจาก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกธนาคารโรงเรียนแล้ว ธนาคารออมสินยังได้จัดกิจกรรมสโมสรเยาวชนในทุกปี โดยเน้นกิจกรรมทางด้านวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มทักษะด้านภาษา และด้านอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนในแต่ละโรงเรียน อีกทั้ง ธนาคารได้ให้การสนับสนุน ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ให้ทุนอาหารกลางวัน รวมทั้ง อุปกรณ์การกีฬา ตลอดมา โดยในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา ธนาคารได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นเงินงบประมาณกว่า 7.5 ล้านบาท นอกจากการด าเนินโครงการธนาคารโรงเรียน ในปี 2550 ธนาคารออมสินได้ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ด้วยการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ แก่เยาวชน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลา 10 ปี งบประมาณ 80 ล้านบาท โดยเน้นให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่มีความโดดเด่นด้านคุณธรรม และ จริยธรรม ปีละ 80 คน คนละ 40,000 บาท และให้ทุนสนับสนุนการจัดการการศึกษาแก่โรงเรียน/ สถาบันการศึกษา ที่สามารถเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีละ 38 แห่ง แห่งละ 100,000 บาท เนื่องจากในเดือน เมษายน 2552 ธนาคารออมสินจะด าเนินกิจการครบ 96 ปี และเป็นการครบรอบ 10 ปี ของการด าเนินโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารได้เล็งเห็นความส าคัญ และต้องการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียน / นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ด้วยการให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์ การท างานเป็นทีม เป็นบันไดเข้าสู่โครงการช้างเผือกของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเป็นนักกีฬาระดับประเทศต่อไป โดยมุ่งให้ความส าคัญ ในเรื่องความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การรู้รักสามัคคี ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปใช้ ในการด าเนินชีวิต อันจะส่งผลให้สมาชิกธนาคารโรงเรียนสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อสังคม
5/2/53 โพสต์โดย banchongs
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากซื้อบ้านต้องทำอย่างไร
ถ้า อยาก ทำงาน ธนาคาร ต้อง เรียน คณะ ไหน .. ??
เกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ต่ำสุด คือ
จะลงทุนอะไรดีคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู