หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีป้องกันและแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ
เกมส์คอมพิวเตอร์ | เกมส์ออนไลน์ 20/6/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ปลูกต้นไม้สิดีที่สุด
20/6/53 โพสต์โดย FinoVance
2 จาก 4
ภัยธรรมชาติเกิดจากระบบของธรรมชาติด้านลบปรับสมดุลของตัวมันเอง
จะเกิดก็ต่อเมื่อความสมดุลของมันเป็นลบ(ความสมดุลมีสามลักษณะ)
เมื่อเป็นลบมันจะปรับของมันเองได้เอง(ตัวแปลการคำนวนคือ เวลา)
วิธีป้องกันคือ
การทำสมดุลธรรมชาติให้เป็นบวกเสมอ จ่วยให้ภัยธรรมชาติปรับสมดุลอย่างช้าๆ
มีแค่มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้  ในทางกับกันมนุษย์ก็ทำให้ธรรมชาติเกิดสมดุลทางด้านลบได้เช่นกัน
การสร้างสมดุลด้านบวกคือ การหยุด ใช้ และเพิ่มปริมาณวัตถุดิบในการฟื้นตัวของธรรมชาติ
เช่น ลดการดูดน้ำมัน ลด ความนิยมสมัยด้านเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น(จริงๆ) เพิ่มปริมาณต้นไม้ เพิ่มปริมาณน้ำแข็งขั้วโลกใต้เหนือ
เพิ่มปริมาณ ดิน โดยการทำให้ ทะเลลึกขึ้นคลองลึกขึ้นขุดลอกคห้วยหนองคลองบึงอย่าเก็บกักน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้ามากเกินไป
ส่วนวิธีแก้ไข
ก็ล้อเหมือนวิธีป้องกันล่ะครับ
วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือการป้องกันนั่นล่ะครับ
ส่วนวิธีเรียนรู้ภัยธรรมชาติเป็นวิธีแก้ปัญหาทางอ้อมซะมากกว่า
โดยเราจะดูจากธรรมชาติของมันเอง(อย่าไปพึ่งเทคโนโลยี่มากสุดท้ายเทคโนโลยีก็ได้ข้อมูลมาจากธรรมชาติ)
เช่น ฟนจะตกหนัก อากาศจะอบอ้าว มดจะขนไข่ออกจากรังมาไว้ที่สูงหากรังอยู่ในต่ำปหน่งต่ำกว่าระดับน้ำที่ตก)
มดรู้ได้ยังไง ง่ายๆครับ ใช้คลื่นความร้อนในดินวัดปริมาณน้ำที่ระเหยในดินและลบจากปริมาณน้ำในดินอันเดิมบวกลบแล้ว
เอาไปเข้าสมการ การควบแน่น เข้าก็เอาไปแทนตัวแปลสมการความชื้นสัมพัสได้ตัวแปลก็เอาไปแทนค่าสมการความร้อนในพื้นพิภพ
ปวดหัวไหมล่ะครับ  มดมันทำได้ก็แล้วกัน
ส่วน แผ่นดินไหว ให้ดู ที่ปลาโลมาครับ เพราะมันมีคลื่นโซน่า ที่มีประโยชน์กับการสั่นสะเทือน
เมื่อแผ่นดินเคลื่นตัว ขั้วสนามแม่เหล็กเหนือ และใต้ จะทำ ผักกัน ก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวในเสี้ยวนาที
ย้ำเสี้ยวนาทีนะครับ แต่ คลื่นโซน่าปลาโลมา สัมผัสได้ภายในเสี้ยววินาทีครับ ดังนั้น
เมื่อเข้าสมการ สนามแม่เหล็กโลก หากเราเห็นมาโลมาว่ายเป็นวงกลมไม่ไปไหนเลย
แสดงว่า จะเกิดแผนดินไหวครับ ส่วนไกลมากน่อยแค่ไหนนั้น ก็เอา เวลาไปคำนวนในสมการ ห้วงเวลาหรือคลื่นเวลา
ส่วน ภัยนอกโลก อันนี้ไม่รู้จริงๆครับ
ทั้งหมดก็มีเท่านี้
เราต้องเรียนรู้ธรรมชาติอีกเยอะครับ

สอบถาม ผมได้ โดย แอด เมลและคุยกันและกันนะครับ
เมลก็ ดูที่ประวัติและกัน
22/9/53 โพสต์โดย notelai
3 จาก 4
ภัยธรรมชาตินั้นเกิดจากหลายสาเหตุและปัจจัย  แต่ทั้งนี้ในยุคสมัยก่อนที่ ก่อนที่จะมาเป็นสังคมเมืองนั้นการปรับสมดุุลทางธรรมชาตินั้นไม่เคยก่อความเสียได้มากมายหนัก เพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยลุกล้ำเข้าไปอาศัยในพื้นที่เสียงที่จะเกิดภัยทางธรรมชาติ  แต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอาศัยในพื้นที่ ที่เสี่ยงนั้น  การก่อสร้างอาคารบ้านเรืองนั้นก็จะออกมาในรูปแบบของอาคาีรที่รองรับกับเหตุุการที่จะเกิดในอนาคต   เห็นได้จากบ้านเรือนในสมัยก่อนนั้นบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่ยกขึ้นจากพื้นให้สูง (ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าใต้ถุนบ้าน)  เพื่อนที่จะรองรับปริมาณน้ำในช่วงที่มีฟนตกหนัก   แต่ในปัจจุบันนั้นบ้านเรือน่วนใหญ่นั้นเป็นบ้านชั้นเดียวและพื้นก็เรียบระนาบไปกับพื้นดิน  นั้นหมายความว่าไม่มีระบบในการป้องกันตนเองในเบื้องต้น  

           การสร้างบ้านเรือนนั้น  จะต้องศึกษาก่อนว่า  สถานที่นั้นควรจะสร้างในรูปแบบใหนน่ะคับ
19/4/54 โพสต์โดย เด็กเกาะ ลั่นล้า
4 จาก 4
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ         มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้งมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง    เพื่อให้การบริหารและจัดการกับระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือภัยพิบัติขึ้น มีรายละเอียดดังนี้    
1. แผนป้องกัน  : มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน โอกาสอันเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติ หรือเพื่อลด ขจัด
                          เหตุภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.  แผนแก้ไข   มีมาตรการ 4  แนวทาง
2.1 การตรวจสอบและสรุปสาเหตุเบื้องต้น การสังเกตอาการ หรือเหตุอันผิดปกติ  
      มี 2 องค์ประกอบ คือ
     1)  ทางกายภาพ  สภาพอันผิดปกติ เช่น กลิ่น อุณหภูมิ ไฟฟ้าดับ  เสียง  อาการสั่น
     2)  การทำงานของระบบ  เช่น ไม่สามารถเข้าระบบงานได้ ,ระบบไม่ทำงานผิดพลาด
มีข้อความแจ้งเหตุอันผิดปกติ    สรุป  จดบันทึกข้อความ   หรือ Print Screen  หน้าจอที่ผิดปกติ
2.2 การแจ้งเหตุ
1) แจ้งเหตุกรณีเร่งด่วน  ประสานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด       หรือเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรยามประจำอาคารศาลากลางจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
      2) แจ้งเหตุกรณีปกติ   สรุปสาเหตุและจัดทำรายงานแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง  และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบต่อไป
      2.3  การประเมินสถานการณ์  โดยการแจ้งผู้รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่ที่ประจำ ณ  จุดเกิดเหตุ
2.4  แนวทางการปฏิบัติ  
กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดกาญจนบุรี ไม่สามารถ
ให้บริการได้     เนื่องจากเกิดภัยพิบัติจากสาเหตุต่อไปนี้
1. เครื่องแม่ข่ายโดนไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตี
2. ตัวเครื่องแม่ข่ายเกิดปัญหาไม่สามารถให้บริการได้ สาเหตุอาจมาจากจานบันทึกข้อมูล (Hard Disk) เสียหาย, อุปกรณ์จ่ายไฟเสีย ฯลฯ
3. เกิดไฟไหม้ตัวเครื่องแม่ข่าย หรือภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
4. เครื่องแม่ข่ายถูกโจรกรรม
5. ข้อมูลสูญหาย
6. การเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของแต่ละกระบวนการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติท้ายตารางภัยพิบัติ แผนการดำเนินงาน

แผนการป้องกัน แผนการแก้ไข
แผน/การควบคุม ผลการดำเนินงาน ปี 2553 ผู้รับผิดชอบ แผน/การแก้ไข ผลการดำเนินงานปี 2553 ผู้รับผิดชอบ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 โดนไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตี 1. ป้องกันไม่ให้ไวรัส  
   คอมพิวเตอร์โจมตี
   เครื่องคอมพิวเตอร์
    แม่ข่ายได้ 1. มีการติดตั้งโปรแกรม  
   Nod32 AntiVirus  ป้องกัน    
  ไวรัสคอมพิวเตอร์ และตั้ง
  เวลาให้ทำการ update และ
  ตรวจสอบไวรัส ภายใน
 เครื่องโดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัด 1.กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  
  โดยค้นหาโปรแกรม  
   กำจัดไวรัสจาก  
   อินเตอร์เน็ต ใช้โปรแกรม
Nod32 Anti Virus กลุ่มงานข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัด
2. มีการกำหนดสิทธิ
   ให้เครื่องคอมพิวเตอร์
   ลูกข่ายที่เข้ามาใช้บริการ
   ใช้ได้เฉพาะเว็บเพจ    
    เท่านั้น

กลุ่มงาน
ข้อมูลฯ
สำนักงานจังหวัด 2.กรณีที่ไวรัส
  คอมพิวเตอร์ทำลาย  
  ระบบจนไม่สามารถ
   ให้บริการต่อไปได้
   จะทำการล้างระบบ
   เครื่องคอมพิวเตอร์
   แม่ข่าย แล้วติดตั้งระบบ  
   ใหม่  และนำข้อมูลจาก  
   สำเนาข้อมูล (Backup)
   ที่จัดเก็บไว้ 1. ได้ทำสำเนาข้อมูล
    ทั้งหมดของระบบไว้
      2 ชุด แยกเก็บต่างที่
     ( กลุ่มงานข้อมูลฯ  
     สำนักงานจังหวัด
      1 ชุด และบริษัท  
       Appworks  1 ชุด ) กลุ่มงานข้อมูลฯ
สำนักงานจังหวัด


3.มีการตรวจสอบการ
   เข้าโจมตีเครื่องแม่ข่าย กลุ่มงานข้อมูล
สำนักงานจังหวัด

ภัยพิบัติ แผนการดำเนินงาน

แผนการป้องกัน แผนการแก้ไข
แผน/การควบคุม ผลการดำเนินงาน ปี 2553 ผู้รับผิดชอบ แผน/การแก้ไข ผลการดำเนินงานปี 2553 ผู้รับผิดชอบ
2. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
   เกิดปัญหาไม่สามารถ
   ให้บริการได้  สาเหตุ
   อาจมาจากจานบันทึกข้อมูล  
   (Hard Disk) เสียหาย 1.ติดตั้งเครื่อง  
  คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 ภายในห้องที่มี
  ความเหมาะสม 1.ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
  แม่ข่ายภายในห้องที่มี
  อุณหภูมิพอเหมาะ ควบคุม  
  ไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป กลุ่มงานข้อมูล
สำนักงานจังหวัด 1.มีจานบันทึกข้อมูล  
  (Hard Disk)
  สำรอง 1 ชุด
1.มีการติดตั้งจานบันทึก
  ข้อมูล (Hard Disk)  
  สำรองเมื่อเครื่อง
  คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก  
 ไม่สามารถให้บริการได้
  สามารถนำข้อมูลที่ได้ทำ
  สำเนาไว้มานำเข้าระบบ
  ก็จะสามารถให้บริการ
  ทดแทนได้ภายในเวลา
  ไม่เกิน  3 ชั่วโมง กลุ่มงานข้อมูล
สำนักงานจังหวัด
2.ตรวจเช็ค  ทำความสะอาด
 ป้องกันไม่ให้มีฝุ่นละออง
 มากเกินไป จนทำให้เครื่อง
 เสียหาย กลุ่มงานข้อมูล
สำนักงานจังหวัด
3. ติดตั้งอุปกรณ์สำรอง
   ไฟฟ้า   เพื่อป้องกัน
   ไฟฟ้ากระชาก กลุ่มงานข้อมูล
สำนักงานจังหวัด


ภัยพิบัติ
แผนการดำเนินงาน
แผนการป้องกัน แผนการแก้ไข
แผน/การควบคุม ผลการดำเนินงาน ปี 2553 ผู้รับผิดชอบ แผน/การแก้ไข ผลการดำเนินงานปี 2553 ผู้รับผิดชอบ
3. เกิดไฟไหม้ตัวเครื่อง
   คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
   หรือภายในห้องเครื่อง  
   คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1.ป้องกันไม่ให้เกิด
  เพลิงไหม้ 1.มีการติดตั้งอุปกรณ์
  ตัดวงจรไฟฟ้า  กรณีไฟฟ้า  
  รั่วหรือลัดวงจร กลุ่มงานข้อมูล
สำนักงานจังหวัด
2.ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ
  ควันภายในอาคาร ติดตั้ง
  ระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุ
   เตือนภัย,    ติดตั้งอุปกรณ์
   ดับเพลิง สำนักงานจังหวัด
3.ป้องกันไม่ให้มีผู้ที่
  ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้อง
   เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กลุ่มงานข้อมูล
สำนักงานจังหวัด
4.เครื่องแม่ข่ายถูกโจรกรรม
1. มีระบบควบคุม
   การเข้าใช้ห้องเครื่อง
   คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1.ป้องกันไม่ให้มีผู้ที่
  ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้อง
   เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
กลุ่มงานข้อมูล
สำนักงานจังหวัด


ภัยพิบัติ
แผนการดำเนินงาน
แผนการป้องกัน แผนการแก้ไข
แผน/การควบคุม ผลการดำเนินงาน ปี 2553 ผู้รับผิดชอบ แผน/การแก้ไข ผลการดำเนินงานปี 2553 ผู้รับผิดชอบ
5. ข้อมูลสูญหาย 1.ทำการสำเนาข้อมูล 1.ได้ทำสำเนาข้อมูลทั้งหมด
   ของระบบไว้ 2 ชุด
   แยกเก็บต่างที่ ( กลุ่มงาน
   ข้อมูลฯสำนักงานจังหวัด
   1 ชุด และบริษัท    
    Appworks  1 ชุด )
2.จัดทำคู่มือการติดตั้งระบบ
ใหม่ และวิธีการนำเข้าข้อมูล
กลุ่มงานข้อมูล
สำนักงานจังหวัด
สถิติจังหวัด 1.ทำการกู้คืนข้อมูล 1.ได้ถ่ายข้อมูลออกจาก
   ฐานข้อมูล หมุนเวียน
   ทุก 1 เดือน สามารถ  
  นำเข้าฐานข้อมูลได้ทันที
2. ข้อมูลที่สำเนาไว้ใน
    อุปกรณ์อื่น
    (เทป, แผ่นซีดี) กลุ่มงานข้อมูล
สำนักงานจังหวัด
6. การเชื่อมโยงเครือข่าย
   ล้มเหลว ตรวจสอบการเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นประจำทุกวัน มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายให้ตรวจสอบการเรียกใช้ระบบทุกวัน กลุ่มงานข้อมูล สำนักงานจังหวัด

กระบวนการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติในกรณีที่สำคัญ

กรณีที่ 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดนไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตี
1. การสรุปเหตุเบื้องต้น โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีการทำงานที่ผิดปกติไป
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ไม่สามารถ log in เข้าระบบได้  (กรณีการเข้าระบบโดยไฟล์สิทธิ์ถูกทำลายด้วยวิธีการลบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนข้อมูล)
1.2 ไฟล์งานในเครื่องคอมพิวเตอร์หายไป โดยการสังเกตจากข้อความที่แจ้งเตือน
1.3 โปรแกรมไม่สามารถทำงานได้ ( run ไม่ขึ้น)
1.4 อาจมีข้อความ (System message)ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่สามารถทำงานได้
      2.การแจ้งเหตุ  โดยทำการ
2.1 จดบันทึก   สรุป   อาการที่ผิดปกติ
2.2 คัดลอก (Print Screen) หน้าจอที่ผิดปกติ
      3. การประเมินสถานการณ์  โดยการแจ้งผู้รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่ที่ประจำ ณ  จุดเกิดเหตุ
      4. แนวทางการปฏิบัติ  
กรณีระบบมีปัญหาต้องติดตั้งระบบใหม่ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาญจนบุรี (POC)  
มีขั้นตอนการติดตั้งระบบดังนี้
1. การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 2003 Server
2. การตั้งค่าระบบการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3. การนำเข้าข้อมูลจากระบบสำรองข้อมูลเข้ามาในระบบฐานข้อมูลเดิม

กรณีที่ 2 : ตัวเครื่องแม่ข่ายเกิดปัญหาไม่สามารถให้บริการได้ สาเหตุอาจมาจากจานบันทึกข้อมูล (Hard Disk) เสียหาย
1. การสรุปเหตุเบื้องต้น โดยสังเกตว่า
1.1 เกิดเสียงดังผิดปกติ
1.2 อุปกรณ์มีอาการสั่น
1.3 ไม่ทำงาน
1.4 ให้สังเกตว่าจอคอมพิวเตอร์ (Monitor) มีข้อความเตือน (Message Warning)
2. การแจ้งเหตุ โดยทำการ
     2.1 จด / สรุป / อาการ ที่ผิดปกติ
     2.2 คัดลอก (Print Screen) หน้าจอที่ผิดปกติ
3. การประเมินสถานการณ์  โดยการแจ้งผู้รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่ที่ประจำ ณ จุดเกิดเหตุ
4. แนวทางการปฏิบัติ  
   ทำการสำรองข้อมูล( Back Up )  จัดเก็บไว้ในจานบันทึกข้อมูลแบบภายนอก  หรือ
                              เขียนใส่แผ่น  ซีดีรอม  

กรณีที่ 3 :  เกิดไฟไหม้ตัวเครื่องแม่ข่าย หรือภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
1. การสรุปเบื้องต้น  โดยสังเกตจาก
1.1 การตรวจเวรดูอุณหภูมิ ควัน กลิ่น ที่ผิดปกติ
1.2 สัญญาณของเครื่องตรวจจับอุณหภูมิ  หรือควัน กลิ่น ที่ผิดปกติ
2. การแจ้งเหตุ  โดยทำการ
2.1 กดสัญญาณเตือนภัยไว้รับทราบ  เพื่อการอพยพเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่สำคัญ
2.2 ระบบแจ้งเหตุเตือนภัย  ส่งสัญญาณแจ้งเหตุโดยอัตโนมัติ
3. การประเมินสถานการณ์  โดยการแจ้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย  / ตำรวจ
       เพื่อประสานแจ้งหน่วยดับเพลิง ในกรณีควบคุมเพลิงไม่ได้
4. แนวทางการปฏิบัติ
4.1 ทำการตัดวงจรไฟฟ้าและใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเคมีที่ติดตั้งไว้ภายในอาคารศาลากลาง
      จังหวัด  ทำการดับเพลิงในกรณีที่สามารถควบคุมเพลิงได้  และประสานแจ้งหน่วย
       ดับเพลิง ในกรณีควบคุมเพลิงไม่ได้
4.2  ทำการกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากที่เกิดเหตุโดยด่วน
4.3  นำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองมาติดตั้งให้บริการแทนโดยเร็วที่สุด

กรณีที่ 4 : เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายถูกโจรกรรม
1.การสรุปเหตุเบื้องต้น  โดยสังเกตจาก
       1.1 สังเกตเหตุอันผิดปกติ  เช่น มีการงัดแงะและเจาะ หรือร่องรอยการทำลายเพื่อ  
การโจรกรรม
       1.2 การสรุปสถานการณ์เพื่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป
2. การแจ้งเหตุ โดยทำการ
       2.1 โทรศัพท์แจ้งเหตุผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ตำรวจ เจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย  
              ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีโดยด่วน
3. การประเมินสถานการณ์
3.1 จัดให้มีเวรยาม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ  เจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย
3.2 กรณีห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล
     รับผิดชอบกุญแจโดยตรง
3.3 จัดให้มีการทำการตรวจตราการปิดประตู  กุญแจทุกครั้งก่อนปิดห้อง
3.4 จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด  บันทึกภาพในอาคาร
4. แนวทางการปฏิบัติ
4.1 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานโดยการนำข้อมูล
      สำรองมาทำการติดตั้ง ให้บริการทดแทน
4.2 ทำการทดสอบระบบ หลังการติดตั้ง โดยเริ่มระบบเพื่อตรวจสอบการทำงาน
4.3 ทำการตรวจสอบข้อมูล ว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  ทันสมัย
     มีความน่าเชื่อถือ   สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
4.4 ติดตามผลการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

กรณีที่ 5 : ข้อมูลสูญหาย
1. การสรุปเบื้องต้น
1.1 เกิดความผิดปกติทางกายภาพ เช่น ดิสก์สูญหาย หรือเสียหาย
1.2 เกิดจากการทำงานของระบบ
1.2.1 ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
1.2.2 โปรแกรมระบบฐานข้อมูลไม่ทำงาน
1.2.3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางตัว  ไม่ทำงาน  ติดต่อกับฮาร์ดดิสก์  
       (Hard Disk) ไม่ได้
1.2.4 มีข้อความแจ้งเหตุที่ผิดปกติ
2.   การแจ้งเหตุ  โดยทำการจดบันทึก  / สรุป และทำการ Print Screen ข้อความที่ผิดปกติ
3.   การประเมินสถานการณ์ (Incident Evaluation) แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ
4.   แนวทางการปฏิบัติ (Response Operation)
4.1 นำฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) สำรองมาทำการติดตั้ง
4.2 ทดสอบการเชื่อมต่อ
4.3 ทดสอบการทำงานของระบบโดยรวม
4.4 กรณีที่ต้องปรับข้อมูล ต้องทำการปรับข้อมูลตามช่วงวันที่ที่ต้องการ
4.5 นำข้อมูลสำรอง (Back Up) ในช่วงที่ต้องการมากู้คืนข้อมูล
4.6 ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน  
    มีความน่าเชื่อถือ
4.7 มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำการสำรองข้อมูล
4.8 การสำรองข้อมูล (Export Data) ลงชื่อผู้ทำการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
4.9  ทำการสำรวจผลการสำรองข้อมูล
4.10 ทำการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบ (Full Back UP) ของทุกๆเดือน
4.11 ตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูลหลังจากดำเนินการเสร็จ

กรณีที่ 6 : การเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว
1.   การสรุปเหตุเบื้องต้น
1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดและผู้บริหารระดับสูง ของ
       จังหวัดไม่สามารถเรียกดูข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ปฏิบัติการ
       จังหวัดได้
1.2  เครื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถเรียกดูข้อมูล
      จากศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดได้
1.3  เครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดไม่สามารถเรียกดูข้อมูลจาก
      ศูนย์ปฏิบัติการเขต/กระทรวง ได้
2.   การแจ้งเหตุ  โดยทำการ
ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ตรวจสอบระบบเครือข่ายภายใน    
(LAN)  และเครือข่ายทางด่วนข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย (ATM Network)  
พร้อมสรุปเหตุขัดข้อง
3.   การประเมินสถานการณ์
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ต้องตรวจสอบและแจ้งสาเหตุที่ขัดข้อง
ให้ชัดเจนว่าอยู่ในกรณีใดตามข้อ 1 และดำเนินการแก้ไขการเชื่อมโยงเครือข่ายต่อไป
4.  แนวทางการปฏิบัติ
   4.1  เจ้าหน้าที่ช่างประจำศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด วิเคราะห์ ตรวจสอบ หาสาเหตุ
           ขัดดข้องของอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย
      4.1.1 แก้ไขด้วย software กรณีขัดข้องในเรื่อง configuration
4.1.2  แก้ไขโดยใช้อุปกรณ์ Hardware สับเปลี่ยน กรณีอุปกรณ์เครือข่ายเสีย
    4.2 หลังการตรวจสอบ  แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ทำการทดลองระบบ  และตรวจสอบ
          ผลการใช้งาน
    4.3  บันทึกผลการตรวจสอบ  แก้ไข
24/7/55 โพสต์โดย Foremost SP
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
!!! ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นรุนแรงและใกล้ตัวเราเข้ามาทุกที...แล้วท่านจะช่วยโลกเรายังงัย
++++......++++เตรียมตัวรับมือกับภัยทางธรรมชาติครั้งใหญ่++++.........+++
ถ้าบ้านเราเกิดภัยธรรมชาติ เหมือนเมืองนอก เราคงแย่กว่านี้
คู่มือป้องกันการฆ่าตัวตาย
ทำไมเอเชียใต้มักประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู