หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา
ประวัติศาสตร์ 11/2/53 โพสต์โดย Numah
คำตอบ
1 จาก 11
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

พระราชประวัติ

              สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิบดีที่ 2 (เจ้าสามพระยา)  กับพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่ 2 แห่งสุโขทัย  พระองค์จึงเป็นเชื้อสายราชวงศ์สุพรรณบุรีและราชวงศ์พระร่วง  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของอยุธยา    
 
พระราชกรณียกิจที่สำคัญ  

1. การรวมอาณาจักรสุโขทัยเข้ากับอยุธยา

                     เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นเสวยราชย์ใน พ.ศ. ๑๙๙๑ นั้น ทางสุโขทัยไม่มีพระมหาธรรมราชาปกครองแล้ว คงมีแต่พระยายุทธิษเฐียร  พระโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ ๔   ได้รับแต่งตั้งจากอยุธยาให้ไปปกครองเมืองพิษณุโลก ถึง      พ.ศ. ๑๙๙๔  พระยายุทธิษเฐียรไปเข้ากับพระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนา  พระราชมารดาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ปกครองเมืองพิษณุโลกต่อมาจนสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.๒๐๐๖  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้เสด็จไปประทับที่พิษณุโลกและถือว่าอาณาจักรสุโขทัยถูกรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

2. ด้านการปฏิรูปการปกครอง

             สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีพระประสงค์ที่จะดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางหรือราชธานี  จึงลดบทบาทของเจ้านายลงและเพิ่มอำนาจให้ขุนนาง  เพื่อป้องกันการแย่งชิงอำนาจจากเชื้อพระวงศ์ เช่น ลดฐานะเมืองลูกหลวง เมืองหลานหลวงลงเป็นเมืองชั้นจัตวาและส่งขุนนางไปปกครองแทนเจ้านาย มีการแยกฝ่ายทหารและพลเรือนโดยใช้ขุนนางตำแหน่งสมุหพระกลาโหมดูแลกิจการฝ่ายทหาร  สมุหนายกดูแลกิจการฝ่ายพลเรือนทั่วราชอาณาจักร ทรงตรากฎมนเทียรบาลขึ้นเพื่อความมั่งคงของสถาบันกษัตริย์  นอกจากนี้ยังทรงตราพระราชกำหนดศักดินา  ได้แก่  พระอัยการตำแหน่งนาพลเรือนและพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมือง   พ.ศ. ๑๙๙๘  เพื่อประโยชน์ในการลำดับชั้นของบุคคลว่ามีศักดิ์ สิทธิ์ และอำนาจหน้าที่ต่างกันอย่างไร  เป็นการจัดระเบียบการปกครองให้มีแบบแผนรัดกุมกว่าเดิมในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อยุธยาทำสงครามยืดเยื้อกับอาณาจักรล้านนา ซึ่งมีพระเจ้าติโลกราชเป็นกษัตริย์ (ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๘๔ - ๒๐๓๐)  ทำให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถประทับที่เมืองพิษณุโลกนานถึง ๒๕ ปี  เพื่อดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือและเพื่อความสะดวกในการป้องกันการรุกรานของล้านนา  ในระยะนี้จึงถือว่าเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นราชธานีของอาณาจักรอยุธยา

               สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสวรรคตใน พ.ศ. 2031  ทรงอยู่ในราชสมบัติ 40 ปี นับว่านานที่สุดในบรรดากษัตริย์อยุธยาทุกพระองค์
11/2/53 โพสต์โดย PANDA10
2 จาก 11
พระเจ้าอู่ทอง  ผู้สถาปนาอาณาจักรอยุธยาไง
6/4/53 โพสต์โดย ใครเป็นผู้สังหาร ร.8
3 จาก 11
เหตุการสำคัญ

สาหตุที่ทำให้อาณาจักรอยุธยาล่มสลายหรือสิ้นอำนาจและทะเลอะกันเอง

1.มีไส้ศึกในอาณาจักรอยุธยา
2. การแย่งชิงราชสมบัติ
3.การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น
8/6/53 โพสต์โดย popoclub
4 จาก 11
บอกเพื่อมีใครๆ ต้องการเพราะคำถามนี้มีมากกันเหลือเกิน
8/6/53 โพสต์โดย popoclub
5 จาก 11
สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
ราชวงศ์ ราชวงศ์อู่ทอง
ครองราชย์ พ.ศ. 1893
ระยะครองราชย์ 19 ปี
รัชกาลก่อนหน้า พระเจ้าบรมราชา
(อาณาจักรละโว้ ราชวงศ์สายน้ำผึ้ง)
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระราเมศวร
พระพุทธปฏิมา ประจำรัชกาล พระพุทธรูปปางประทานเอหิภิกขุ ณ หอราชกรมานุสรณ์
สวรรคต พ.ศ. 1912

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง ทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 1857 ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของอาณาจักรอยุธยา เมื่อ จุลศักราช 712 ปีขาล โทศก วันศุกร์ เดือนห้า ขึ้นหกค่ำ เวลา 3 นาฬิกา  (ตรงกับ พ.ศ. 1893) มีพระนามเต็มว่า สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตร พระเจ้าอยู่หัว และเสด็จสวรรคต เมื่อ ปีระกา เอกศก จุลศักราช 731 (ตรงกับ พ.ศ. 1912) ครองราชสมบัติ 20 ปี ผู้สืบราชพระราชบัลลังก์ต่อคือ สมเด็จพระราเมศวร
19/10/53 โพสต์โดย บุญมี
6 จาก 11
สมัยอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองถึง33พระองค์
อาณาจักรในสมัยอยุธยาสถาปนาขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1893-2310
และจึงมีอาณาจักรกุงธนบุรี
20/12/53 โพสต์โดย กูรู นักเรียนป.5
7 จาก 11
พระมหากษัตริย์พระองค์แรกคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
20/12/53 โพสต์โดย กูรู นักเรียนป.5
8 จาก 11
คำตอบ...มีมากตอบไม่ถูก....
หน้าจะ..
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พระเชษฐาธิราช)
22/12/53 โพสต์โดย ไฟรุท
9 จาก 11
สมเด็จพระศรีสุริโยทัย หรือ พระสุริโยทัย วีรสตรีไทยสมัยอยุธยา เป็นอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย์องค์ที่ 15 ของกรุงศรีอยุธยาแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระสุริโยทัย ตามพงศาวดารหลวงประเสริฐฯ กล่าวเพียงแค่เป็นอัครมเหสีผู้เสียสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องพระราชสวามีในสงครามพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ ในปี พ.ศ. 2091 พงศาวดารบางฉบับ กล่าวว่า พระสุริโยทัย เป็นเจ้านายเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย โดยมิได้กล่าวรายละเอียดใดมากกว่านี้

สมเด็จพระสุริโยทัยสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์พระร่วง ดำรงตำแหน่งพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ในขณะที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาต่อจากขุนวรวงศาธิราชได้เพียง 7 เดือน เมื่อ พ.ศ. 2091 พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้และมหาอุปราชาบุเรงนองยกกองทัพพม่าเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก โดยผ่านมาทางด้านด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรีและตั้งค่ายล้อมพระนคร การศึกครั้งนั้นเป็นที่เลื่องลือถึงวีรกรรมของ สมเด็จพระศรีสุริโยไท ซึ่งไสช้างพระที่นั่งเข้าขวางพระเจ้าแปรด้วยเกรงว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระราชสวามี จะเป็นอันตราย จนถูกพระแสงของ้าวฟันพระอังสาขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนม์อยู่บนคอช้าง เพื่อปกป้องพระราชสวามีไว้ เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4 ปีจุลศักราช 910 ตรงกับวันเดือนปีทางสุริยคติ คือ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2092 เมื่อสงครามยุติลง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ทรงปลงพระศพของพระนางและสถาปนาสถานที่ปลงพระศพขึ้นเป็นวัด ขนานนามว่า วัดสบสวรรค์ หรือวัดสวนหลวงสบสวรรค์
10/4/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 11
พระสมเด็จพระรามาธิบดีที่๑
6/12/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 11
กษัตริย์คู่มหาราช(องค์ดำ/องค์ขาว) สมเด็จพระเอกาทศรถ(มหาราช) เป็นพระมหากษัตริย์ที่รบเคียวบ่าเคียงไหลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มีปฐมราชองค์การแรกทันที่ที่ท่านได้ขึ้นครองราช ยกย่องให้สมเด็จพระเอกาทศรถมีศักดิ์และสิทธิ์พร้อมด้วยพระราชอำนาจเทียบเท่าพระองค์ เบื่องหลังความสำเร็จมากมายที่สมเด็จพระเอกาทศรถได้สร้างไว้ แต่คนไทยไม่เคยรับดู หาดูได้ที่นี่ http://3ascom.rta.mi.th/ab_AekaHistory.php ในหน้าต่างพระราชประวัติสมเด็จพระเอกาทศรถ แล้วคุณจะคิดเหมือนผม ว่าเราควรยกย่องท่านทั้งสอง เป็นมหาราชคู่แรกขแงโลก มหาราช ทั้งสองพระองค์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า จ.ส.อ.ศุภชัย กาสา
25/9/55 โพสต์โดย navintea
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ระบบศักดินาในสมัยอยุธยามีผลอย่างไรกับสังคมปัจจุบัน
ผลงานของบุคคลสำคัญสมัยธนบุรี ช่วยตอบด้วยค่ะทำการบ้าน
ประวัติสมัยก่อนสุโขทัย
ถ้าไม่มีกรุงธนบุรีก็ไม่มีกรุงเทพผมคิดถูกหรือไม่?
ประวัติบุคคลที่ให้ความสำคัญทางการศึกษา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู