หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คุณธรรมของผู้บริหารมีความสำคัญอย่างไร
ข้อมูล | การศึกษา | ธรรมะ | ปัญหาคาใจ 19/10/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ผู้บริหารใจ ต้องดูแลใจให้ปกติ ด้วยใจ
ผู้บริหารคน ต้องดูแลคน ด้วยใจ
ผู้บริหารงาน ต้องดูแลคนทำงาน และผลการกระทำด้วยความรับผิดชอบ
ผู้บริหารต้องเข้าถึงธรรม ด้วยใจเป็นธรรม ละทิ้งอคติทั้งปวง เพื่อประโยชน์สุขในธรรม
19/10/55 โพสต์โดย จินดามัย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สำนักงานสมัยใหม่ที่ดี มีจรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรม ได้อย่างไร
คุณธรรมจริยธรรม มีผลต่อการดำเนินชีวิต อย่างไรบ้าง
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เกิดขึ้นในกิจกรรมการเรียนรู้ในข้อใด
คุณธรรมคืออะไร
แผนซ้อนแผน............ไม่ยุติธรรม .......มีเหตุผล.....แต่ไร้คุณธรรม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู