หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โครงการพระราชดำริมีกี่โครงการ มีอะไรบ้าง
วัฒนธรรม | ธรณีวิทยา 15/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 13
ผมช่วยเสนอภาคกลางครับ

โครงการพระราชดำริภาคกลาง

1.บ่อหมักสิ่งปฏิกูล วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี
2.โครงการก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก

3.โครงการก่อสร้างสะพานมัฆวานรังสรรค์

4. โครงการพระราชดำริถนนคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี

5. โครงการก่อสร้างถนนเลียบรถไฟสายใต้ (สายบางกอกน้อย)

6. โครงการสะพานพระราม 8

7. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนพระรามที่ 9 กับถนนเทียมร่วมมิตร

8. โครงการศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ จังหวัดราชบุรี

9. โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี

10.  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
15/9/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 13
เวปนี้สำหรับทางภาคเหนือครับ ลองเข้าไปหาข้อมูลดูล่ะกันครับ http://www.kingproject3.com/
20/10/53 โพสต์โดย army3_vit
3 จาก 13
โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า

  * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
  * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
  * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร
  * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน
  * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล
  * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง
  * โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู
  * โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (rehabilitation)
  * โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ
  * โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  * โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน เน้นการปลูกป่า การทำแนวกันไฟ
  * โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
  * โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน

  * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
  * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
  * โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
  * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
  * โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่อาว จ.ลำพูน
  * โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
  * โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จ.นครนายก
  * แนวพระราชดำริ "แกล้งดิน"
  * แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำ "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทะลายของดิน
  * แนวพระราชดำริ "ห่มดิน" เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ

  * โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี,จ.สระบุรี
  * โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน
  * โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี
  * โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
  * โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูน
  * โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
  * โครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
  * โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานคร
  * แนวพระราชดำริ "แก้มลิง"
  * "ฝนหลวง"
  * โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีทางธรรมชาติ
  * โครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
  * โครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร
  * โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคาย
  * ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

โครงการทางด้านวิศวกรรม

  * โครงการทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนี
  * โครงการสะพานพระราม 8
  * โครงการด้านการจราจร เกี่ยวกับการขยายถนนคอขวดจุดต่างๆ
  * ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย
  * กังหันชัยพัฒนา
  * ฝายแม้ว หรือการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม

แนวพระราชดำริอื่นๆ

  * แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
  * แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
  * โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
http://www.rdpb.go.th/rdpb/
7/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 13
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

               ประวัติโครงการ : ที่มาของโครงการนี้มีว่า ข้าราชบริพารในพระองค์ได้มาซื้อที่ดินบริเวณนี้สำหรับอยู่อาศัย ปลูกพืชผล ต่อมาความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัย จึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรที่ดินและได้ทรงซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวจำนวน 250 ไร่ สำหรับเพาะปลูกพืชทำเป็นโครงการตามพระราชดำริ และได้มีมีชาวบ้านได้นำมันเทศที่ปลูกมาทูลเกล้าฯ ถวาย พระองค์แต่เมื่อเสด็จกลับมิได้ทรงนำมันหัวนั้นไปด้วย แต่เมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งทรงพบว่ามันหัวนั้นงอกเป็นต้น จึงมีพระราชดำรัสว่ามันอยู่ที่ไหนก็งอกได้ จึงมีพระราชดำริให้จัดเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชต่างๆ โดยเน้นที่พืชท้องถิ่นของเพชรบุรี เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชร มะนาว กะเพรา สัปปะรด ข้าวไร่พันธุ์ต่างๆ และทรงมีพระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินส่วน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำริล่าสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังทรงให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองเสือ  เพื่อใช้ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  บ้านหนองคอกไก่  ตำบลเขากระปุก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี อีกด้วย              และเมื่อกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทานชื่อโครงการ พระองค์จึงตรัสว่าชื่อ "ชั่งหัวมัน" ก็แล้วกัน             ชื่อ โครงการชั่งหัวมัน ถือได้ว่าเป็นชื่อโครงการที่แปลก ชวนให้คิดตีความว่าชื่อนี้มีความหมายอะไร ถ้าตีความหมายตามสำนวนไทย ชั่งหัวมัน (ช่างหัวมัน) ก็หมายถึง "ไม่ต้องไปสนใจ อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิด ใครจะทำอะไรก็ทำไป เราไม่ต้องไปใส่ใจ" พระองค์ท่านเป็นนักปราชญ์มีสายพระเนตรยาวไกลและความคิดที่ลึกซึ้ง ชั่งหัวมันจึงเป็นชื่อที่สื่ออะไรที่มีความหมายลึกซึ้งมากยิ่งกว่าแค่เอาหัวมันมาชั่ง  ซึ่งก็แล้วแต่ใครจะตีความตามแบบฉบับของตัวเองแล้วกันค่ะ ซึ่งขอบอกว่า ไม่ธรรมดาแน่ ๆ ค่ะ            สถานที่ตั้ง:  คลอบคลุมตำบลเขากระปุก และตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (ห่างจากที่พัก วิมานน้ำ รีสอร์ท ประมาณ 15 กิโลเมตร)
"โครงการชั่งหัวมันเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยคาดว่าอนาคตจะเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าชม"
7/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 13
โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู
โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (rehabilitation)
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ
โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน เน้นการปลูกป่า การทำแนวกันไฟ
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่อาว จ.ลำพูน
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จ.นครนายก
แนวพระราชดำริ "แกล้งดิน"
แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำ "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทะลายของดิน
แนวพระราชดำริ "ห่มดิน" เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี,จ.สระบุรี
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน
โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี
โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูน
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
โครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานคร
แนวพระราชดำริ "แก้มลิง"
"ฝนหลวง"
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีทางธรรมชาติ
โครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคาย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

โครงการทางด้านวิศวกรรม

โครงการทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนี
โครงการสะพานพระราม 8
โครงการด้านการจราจร เกี่ยวกับการขยายถนนคอขวดจุดต่างๆ
ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย
กังหันชัยพัฒนา
ฝายแม้ว หรือการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม

แนวพระราชดำริอื่นๆ

แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
17/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 13
ผมช่วยเสนอภาคกลางครับ

โครงการพระราชดำริภาคกลาง

1.บ่อหมักสิ่งปฏิกูล วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี
2.โครงการก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก
http://guru.google.co.th/guru/thread?POST_TOKEN=EA3BDD3BFAEBAE22F9289607CE7676E4&tid=3af9df6ef2aab31b&fid=3af9df6ef2aab31b0004b9378e40c12f
18/2/55 โพสต์โดย SpeedShuter
7 จาก 13
โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู
โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (rehabilitation)
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ
โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน เน้นการปลูกป่า การทำแนวกันไฟ
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร
[แก้]โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่อาว จ.ลำพูน
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จ.นครนายก
แนวพระราชดำริ "แกล้งดิน"
แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำ "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทะลายของดิน
แนวพระราชดำริ "ห่มดิน" เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ
[แก้]โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี,จ.สระบุรี
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน
โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี
โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูน
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
โครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานคร
แนวพระราชดำริ "แก้มลิง"
"ฝนหลวง"
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีทางธรรมชาติ
โครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคาย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
[แก้]โครงการทางด้านวิศวกรรม

โครงการทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนี
โครงการสะพานพระราม 8
โครงการด้านการจราจร เกี่ยวกับการขยายถนนคอขวดจุดต่างๆ
ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย
กังหันชัยพัฒนา
ฝายแม้ว หรือการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
[แก้]แนวพระราชดำริอื่นๆ

แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
22/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 13
โครงการพระราชดำริภาคกลาง

1.บ่อหมักสิ่งปฏิกูล วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี
2.โครงการก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก

3.โครงการก่อสร้างสะพานมัฆวานรังสรรค์

4. โครงการพระราชดำริถนนคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี

5. โครงการก่อสร้างถนนเลียบรถไฟสายใต้ (สายบางกอกน้อย)

6. โครงการสะพานพระราม 8

7. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนพระรามที่ 9 กับถนนเทียมร่วมมิตร

8. โครงการศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ จังหวัดราชบุรี

9. โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี

10.  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

โดยประมาน
22/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 13
1.บ่อหมักสิ่งปฏิกูล วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี
2.โครงการก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก

3.โครงการก่อสร้างสะพานมัฆวานรังสรรค์

4. โครงการพระราชดำริถนนคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี

5. โครงการก่อสร้างถนนเลียบรถไฟสายใต้ (สายบางกอกน้อย)

6. โครงการสะพานพระราม 8

7. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนพระรามที่ 9 กับถนนเทียมร่วมมิตร

8. โครงการศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ จังหวัดราชบุรี

9. โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี

10.  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
22/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 13
http://www.youtube.com/watch?v=bEURbDrt25I
22/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 13
4000 โครงการ
25/10/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 13
2,000 หรือ 4,000 ไม่แน่ใจ
10/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 13
โครงการพระราชดำริช่างหัวมัน จังหวัดเพรชบุรีมีกี่โครงการ มีอะไรบ้าง ช่วยอธิ
บาย
30/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โครงการพระราชดำริของในหลวงมีอะไรบ้าง
โครงการหลักของพ่อหลวงมีอะไรบ้าง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง
สื่อนอกเชิดชูพระอัจฉริยภาพ “ในหลวง” วางโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
โสภณ ซารัมย์ ทำงานไวมาก ไวจนเกินไป ไวจนน่าสงสัย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู