หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กลุ่มอ้างอิงในทางการตลาด คืออะไร
เป็นการบ้าน ครับ ในหนังสือผมหาไม่เจอ   ช่วยหน่อยนะครับ
การตลาด 18/6/54 โพสต์โดย donfanthing
คำตอบ
1 จาก 1
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค หรือ Consumers' behaviors ครับ
โดยเป็นปัจจัยด้านลักษณะที่มีอิทธิพลต่อผู้ซื้อ ในส่วนของปัจจัยด้านสังคมครับ

ลักษณะของผู้ซื้อ (buyer characteristics) จะถูกกระทบจากปัจจัยทางด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
         1. ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (cultural factors)
         2. ปัจจัยทางด้านสังคม (social factors)
         3. ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factors)
         4. ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (psychological factors)

เฉพาะปัจจัยทางด้านสังคม (social factors) ประกอบด้วย

              1.กลุ่มอ้างอิง (reference groups)
              2.ครอบครัว (family)
              3 บทบาทและสถานภาพ (roles and statuses)
             
             
ตัดมาเฉพาะกลุ่มอ้างอิง (reference groups) คือ

ประกอบด้วยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติหรือพฤติกรรมของบุคคล
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. กลุ่มอ้างอิงทางตรง (direct or membership groups) คือ กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทางตรง และมีการติดต่อกันแบบเผชิญหน้า
แบ่งเป็น

- กลุ่มปฐมภูมิ (primary groups) เป็นกลุ่มบุคคลที่มีการติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ และมีรูปแบบการติดต่อแบบไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว เพื่อน เป็นต้น
- กลุ่มทุติยภูมิ (secondary groups) มีการติดต่อกันแบบนาน ๆ ครั้ง และมีรูปแบบการติดต่อแบบเป็นทางการ เช่น กลุ่มทางศาสนา กลุ่มวิชาชีพ หรือกลุ่มทางการค้า เป็นต้น
                     
2. กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม (indirect groups) คือ กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลทางอ้อม ไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัว แบ่งเป็น
 - กลุ่มใฝ่ฝัน (aspirational groups) บุคคลที่บุคคลอื่นต้องการจะเป็นเหมือน เช่น นักแสดง นักร้อง นายแบบ นางแบบ พิธีกร นักกีฬาที่มีชื่อเสียง เป็นต้น
 - กลุ่มไม่พึงปรารถนา (dissociative groups)[/b][/color] บุคคลที่ค่านิยมหรือพฤติกรรมที่บุคคลอื่นปฏิเสธ

กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคล 3 ทางด้วยกัน คือ
                     1. กลุ่มอ้างอิงทำให้บุคคลเกิดพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ ๆ
                     2. มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวความคิดส่วนของตนเอง
                     3. มีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
18/6/54 โพสต์โดย ไม่มีสมาชิกชื่อนี้
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดมีอะไรบ้างค่ะ ขอคำอธิบายด้วยนะคะ
ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ มีอะไรบ้าง
4ps ย่อมาจากอะไรครับ (การตลาด)
เสนอสินค้าสู่ตลาด ทางใดดี
ส่วนแบ่งทางการตลาดบริษัทเฟอร์นิเจอร์ในไทย ใครอันดับหนึ่งใครอันดับสอง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู