หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หนังสือมอบอำนาจกับหนังสือมอบฉันทะต่างกันอย่างไร
ภาษาต่างประเทศ | ไวยากรณ์ 13/1/54 โพสต์โดย งูเขียว 680
คำตอบ
1 จาก 2
ความแตกต่าง
หนังสือมอบอำนาจ นั้นผู้รับมอบสามารถไปทำแทน ผู้มอบอำนาจเสมือนทำด้วยตนเอง รวมถึงสามารถให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ลงนามเอกสารแก้ไขเอกสาร ให้คำรับรองยืนยัน เป็นพยาน ฯลฯ ตามหนังสือมอบอำนาจเขียนไว้ทุกประการ โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกฎหมายอนุญาตไว้
แต่หนังสือมอบฉันทะ เป็นเพียงให้ตัวแทนไปทำการใดๆต่อไปที่ผู้มอบฯ ได้ทำมาก่อนแล้ว เกือบเสร็จสิ้นแล้ว ให้อำนาจเฉพาะเรื่องเท่านั้น เช่น มอบฉันทะให้ไปรับเอกสารสำคัญ  มอบฉันทะให้เป็นผู้ปกครองแทน มอบฉันทะให้เป็นผู้รับเงินแทน

คร่าว ๆพอเข้าใจ รายละเอียดยังมีอีกมาก
เช่นตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจเฉพาะเรื่องไป เช่น หนังสือมอบอำนาจของกรมที่ดิน หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งทนายความของศาล ฯลฯ
ซึ่งบางหน่วยงาน อนุโลมยินยอมให้เขียนสำนวนได้แบบมาตรฐาน บางแห่งต้องกำหนดตามแบบฟอร์มเท่านั้น
หนังสือมอบฉันทะ ส่วนใหญ่สามารถเขียนได้ตามแบบมาตรฐาน
13/1/54 โพสต์โดย Miscellanous
2 จาก 2
- ใบมอบฉันทะต่างกับใบมอบอำนาจตรงที่การมอบอำนาจให้กระทำการใดแล้วผู้รับมอบอำนาจสามารถกระทำการนั้นได้ตลอดไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น เว้นแต่จะมีการถอนหรือยกเลิกการมอบอำนาจนั้น ส่วนการมอบฉันทะจะกระทำได้เฉพาะคราวๆนั้นเท่านั้น จะนำใบมอบฉันทะไปใช้ในคราวอื่นถึงแม้จะเป็นกิจการประเภทเดียวกันไม่ได้และกรณีของการมอบอำนาจต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ส่วนการมอบฉันทะไม่ต้องปิดอากรแสตมป์

- ปัญหาที่ว่าผู้รับมอบอำนาจจะมอบฉันทะได้หรือไม่ ตอบว่าได้แต่เฉพาะในกิจการที่ไม่สำคัญและต้องไม่เป็นการมอบอำนาจช่วงเช่น การมอบฉันทะให้ไปยื่นเอกสาร ฯลฯ
13/1/54 โพสต์โดย nuize
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หนังสือมอบอำนาจกับหนังสือมอบฉันทะต่างกันอย่างไร
มาตรา 264 กับมาตรา 265 อาญา แตกต่างกันอย่างไร
ตั๋วจำนำไม่ใช่ชื่อเราไถ่ได้ไหม และถ้าไม่มีใบมอบฉันทะมีแต่สำเนาบัตรประชาชนของคนที่จำนำเราจะสามารไถ่ได้ไหม
ที่ดินเป็นกรรมสิทธิร่วมแต่ถูกผู้ถือกรรมสิทธิร่วมปลอมใบมอบอำนาจและนำไปจดจำนอง ฟ้องได้ไหม ใครผิดบ้าง โทษแรงแค่ไหน
ไปโอนรถยนต์ต้องใช้เอกสารอะไรมั่งจ๊ะ เพื่อนๆๆ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู