หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตำแหน่ง ข้าราชการ กับ พนักงานราชการ.........แตกต่างกันอย่างไรคะ
ตามนั้นเลยค่ะ........

อยากทราบว่า  ข้าราชการ กับ พนักงานราชการ.........แตกต่างกันอย่างไร
และแตกต่างกันในเรื่องอะไรบ้าง.......รบกวนท่านผู้รู้เข้ามาไขข้อสงสัยให้กระจ่างด้วยค่ะ.......

...............ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำตอบนะคะ.........................
งานราชการ 21/4/52 โพสต์โดย หวานใจ
คำตอบ
1 จาก 12
ผมเป็นสามีข้าราชการ ครับเลยไม่รู้อ่ะ เดียวถามให้แล้วกัน

พนักงานราชการนี่เหมือนลูกจ้างประจำหรือชั่วคราวรึป่าวครับ แอบถามแทรกซะงั้น อิอิอิ
21/4/52 โพสต์โดย AVALON
2 จาก 12
1. เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย
   ข้าราชการ - เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ รวมทั้ง ลูก พ่อ แม่ ของข้าราชการคนนั้นๆ ด้วย
   พนักงานราชการ - จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม แล้วเบิกจากกองทุนนั้น ลูก พ่อ แม่ ไม่มีสิทธิ
2. บำนาญ
   ข้าราชการ - มี
   พนักงานราชการ - ไม่มี

อันนี้เท่าที่ทราบนะครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย
21/4/52 โพสต์โดย โอ้เอ้
3 จาก 12
ข้าราชการ เป็นไปตลอดจนกว่าจะเกษียน หรือลาออกเอง ไล่ออก และมีการเลื่อนระดับ(ในปัจจุบัน)

พนักงานราชการ จัดอยู่ในระดับระหว่างกลางของข้าราชการกับลูกจ้าง
ต่อสัญญาจ้างทุกสี่ปี (ประเมินทุกปีถ้าไม่ผ่านการประเมินก็เลิกจ้าง
แต่ราชการไม่มีการเลิกจ้างมีแต่ลาออก ปลดออกไล่ออก)
เงินเดือนพนักงานขึ้นไว ปี ละ 5 % ถ้าดีเด่นได้อีก 5%  แต่เงินเดือนตันไว
ข้าราชการถ้าเงินเดือนตัน สามารถทำผลงานเปลี่ยนหรือเพิ่มฐานเงินเดือนได้

พนักงานฯก็คือลูกจ้างชัวคราวนั่นเองแค่เปลี่ยนชื่อไห้ดูดีเท่านั่น แล้วเพิ่มเงินนิดหน่อย ทำงานไม่ดีก็สามารถเลิกจ้างได้ ส่วนข้าราชการสามารถทำงานได้จนเกษียน
ส่วนสวัสดิการพนักงานราชการใช้ประกันสังคม หักจากเงินเดือน5 % เบิกค่ารักษาได้เฉพาะตัวเอง
ข้าราชการเบิกค่ารักษาได้หมด ทั้ง ตนเอง คู่สมรส พ่อแม่ ลูก เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ด้วย ความก้าวหน้าในอาชีพพนักงานราชการโอกาสก้าวหน้าน้อยมากเมื่อเทียบกับข้าราชการ ความมั่นคงก็ต่างกัน.....
21/4/52 โพสต์โดย phimlada
4 จาก 12
ไม่ทราบเหมือนกันครับ
21/4/52 โพสต์โดย gigipapa
5 จาก 12
ตอบเท่าที่รู้นะคะ  หวานใจ

ข้าราชการ  =   ข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการ ยังรวมถึง ข้าราชการครู  ข้าราชการทหาร  ข้าราชการตำรวจ

ข้าราชการท้องถิ่น เรียกว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ  / พนักงานเทศบาล  ศักดิ์ และสิทธิ์เท่าเทียมข้าราชการพลเรือน  และใช้ฐานเงินเดือนที่ ขั้นและระดับข้าราชการพลเรือน

สำหรับตำแหน่ง อัตราต่าง ๆ ท้องถิ่นมีมากกว่า พลเรือนนะ ท้องถิ่นมี มีนักวิทยาศาสตร์ มีนักเคมี นักโภชนาการ ... ฯลฯ.... ยังหาข้อสรุปเข้าแท่งไม่จบค่ะ


คนเทศบาลค่ะ
21/4/52 โพสต์โดย มาดามมก
6 จาก 12
การบริหารราชการท้องถิ่น  มี 5 รูปแบบ  
ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร    เมืองพัทยา   อบจ .  เทศบาล  และ อบต.
21/4/52 โพสต์โดย มาดามมก
7 จาก 12
ไม่รู้ครับแต่ก็อยากรู้เหมือนกาน
21/4/52 โพสต์โดย se7en gen2
8 จาก 12
เข้ามาได้ความรู้และสองคะแนนครับ...
21/4/52 โพสต์โดย Winyu444
9 จาก 12
*ตำแหน่ง หมายถึง การตั้งใว้ การกำหนด ขอบข่าย หรือหน้าที่ที่จะต้องทำและรับผิดชอบ
*พนักงาน หมายถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำงาน การได้รับมอบหมาย รวมไปจนถึงผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามเกณฑ์กำหนดขององค์กร
*ข้าราชการ หมายถึงผู้ที่ทำงานในองค์การหรือหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ทั้งด้านการผลิตการบริการที่ขึ้นตรงต่อกระทรวง ทบวง กรม ของรัฐ
21/4/52 โพสต์โดย Numthon
10 จาก 12
มารับความรู้จากทุกท่านค่ะ  ^^
21/4/52 โพสต์โดย ปลาทอง
11 จาก 12
ตอบแบบบ้านๆ ก็เหมือนกับลูกจ้างชั่วคราวนั่นแหล่ะ มีสัญญาจ้าง
21/4/52 โพสต์โดย ดุกดุ๋ย
12 จาก 12
เจ้าหน้าที่ของรัฐแบ่งเป็นเป็น5ประเภท
     1ข้าราชการ
     2พนักงานราชการ
     3ลูกจ้างประจำ
     4ลูกจ้างชั่วคราว
     5พนักงานของรัฐ
ความแตกต่างของข้าราชการและพนักงานราชการมีดังนี้

ข้าราชการ  
   1 ความหมาย บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ  
      โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
   2 ระเบียบ/กฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
   3 องค์อำนาจ    - ขึ้นกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                
   4 ลักษณะงาน   - ภารกิจหลัก - ภารกิจรอง
                          - ภารกิจสนับสนุน    Technical  / งานช่วยอำนวการ                                
                                               มีการใช้อำนาจตามกฎหมายกำ หนด
   5 ประเภทการจ้าง ตลอดชีวิต (อายุเกษียณ)
   6 ค่าตอบแทน                  
                         • บัญชีเงินเดือน
                         • บัญชีเงินประจำตำแหน่ง
                               - บริหาร
                               - เชี่ยวชาญเฉพาะ
                               - วิชาชีพเฉพาะ
                        • เงินเพิ่ม
  7 สิทธิประโยชน์    
                         • ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่
                             - ค่ารักษาพยาบาล
                             - การศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เบี้ยประชุม
                               ค่าตอบแทนนอกเวลา  ค่าเช่าบ้าน      
                        • ที่ไม่เป็นตัวเงิน  ได้แก่ การลา  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
                        • บำเหน็จ บำนาญ
  8 การเลื่อนเงินเดือน
                        • ปีละ ๒ ครั้ง  • เลื่อนขั้น ๐.๕ ขั้น ๑ ขั้น  ๑.๕ ขั้น
  9 คุณสมบัติบางประการ
                        • สัญชาติไทย
                        • อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี ไม่เกิน ๖๐ ปี(ตำแหน่งทั่วไปปกติ)
 10 วันเวลาทำ งาน
                        • ตามระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕
 11 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
                        • ประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ
                        • ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
                        • ประเมินเพื่อเลื่อนตำ แหน่ง
 12 วินัย กำ หนดใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ
                               • ร้ายแรง - ไล่ออก - ปลดออก
                              • ไม่ร้ายแรง
                                   - ลดขั้นเงินเดือน
                                   - ตัดเงินเดือน
                                   - ภาคทัณฑ์
  13 การสิ้นสุดการจ้าง • ตาย
                                   • พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำ เหน็จบำนาญข้าราชการ
                                   • ลาออก   • ถูกสั่งให้ออก  • ปลดออก หรือไล่ออก            
พนักงานราชการ
 1บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ
 2 ใช้ระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗
 3 ขึ้นกับคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 4 ลักษณะงาน    • เช่นเดียวกับข้าราชการ
                               - งานที่ใช้ทักษะและไม่ใช้ทักษะ
                               - งานที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
                               - งานลักษณะเชี่ยวชาญระดับสูงทั่งระดับประเทศและสากล
 5 ประเภทการจ้าง • ตามสัญญาจ้าง(สัญญาทางปกครอง)
 6 ค่าตอบแทน      • บัญชีเงินเดือน ๖ บัญชี (ค่าตอบแทนสูงกว่าข้าราชการ)
                           • เงินประจำ ตำ แหน่งในกลุ่ม- วิชาชีพเฉพาะ - เชี่ยวชาญเฉพาะ  
                           • เงินเพิ่มตามมาตรา ๓๓   • เงินค่าประสบการณ์
 7 สิทธิประโยชน์
       • ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
       • ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่การลา (ยกเว้นลาฝึกอบรมดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ลาติดตามคู่
         สมรส) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       • การประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 8 การเลื่อนเงินเดือน  
       • ปีละครั้ง ๑ ขั้น หรือ๓-๕%     • ผลงานดีเด่นได้รับค่าตอบแทนพิเศษอีก ๓-๕%    
 9คุณสมบัติ  
       • สัญชาติไทย เว้นแต่การจ้างพนักงานราชการชาวต่างประเทศ
       • อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีส่วนอายุขั้นสูงส่วนราชการกำ หนดตามความเหมาะสมของ
         ลักษณะงาน  
10 เวลาทำงาน เป็นไปตามสัญญาจ้าง
11 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
                           - ประเมินประจำปีเีพื่อเลื่อนขั้นอัตราค่าตอบแทน
                           - ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้า้ง
                   • พนักงานราชการพิเศษ   - ประเมินผลสำเร็จของงาน
                   • ประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ
 12 เรื่องวินัย กำหนดใน พ.ร.บ.กำหนดในระเบียบพนักงานราชการฯ
                   • ไม่ร้ายแรง- ลดขั้นเงินเดือน - ตัดเงินเดือน - ภาคทัณฑ์
                   •  ร้ายแรง  - ไล่ออกให้ส่วนราชการกำหนดความผิดวินัย
 13 การสิ้นสุดการจ้าง
                   • ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง
                   • ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
                   • ตาย
                   • ไม่ผ่านการประเมิน
                   • ถูกให้ออกเพราะผิดวินัยร้ายแรง
21/4/52 โพสต์โดย sok
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมเดี๋ยวนี้เปิดรับข้าราชการน้อยจังเห็นเปิดรับพนักงานราชการเยอะมาก
ข้าราชการพลเรือนรับราชการมา 24 ปี 7 เดือน มีสิทธิได้รับบำนาญหรือไม่ ?
รองปลัด เป็นข้าราชการหรือเปล่า
ข้าราชการระดับเท่าไรจึงค้ำประกันบุคคลเข้าทำงานได้(ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ)
ข้าราชการกับลูกจ้างแต่งงานกันมีไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู