หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีการลดมลภาวะทางเสียง
การศึกษา | แชท 18/7/55 โพสต์โดย daonee
คำตอบ
1 จาก 1
วิธีการในการควบคุมระดับเสียงแบ่งออกได้ 3 ประการที่สำคัญ
                คือ  1. การลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิดวิธีการเฉพาะบางชนิดที่สามารถนำมา
                ประยุกต์ลดความดัง ที่แหล่งของเสียง คือ
                1.1 การออกแบบเครื่องจักรใดๆ ต้องให้ได้มาตรฐานเกี่ยวกับระดับเสียงดังของเสียง
                1.2 โดยการวางผังหรือออกแบบจัดระยะเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มีเสียงดังไว้ต่างหาก
                ให้ห่างไกลจากสำนักงานหรือที่พักผ่อน
                1.3 ควบคุมหรือแยกขบวนการที่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนออกต่างหาก
                1.4 บุด้วยวัสดุบริเวณพื้นผิวที่มีการสั่นสะเทือน
                1.5 ใช้วัสดุดูดซับเสียงบริเวณพื้นผิวที่มีการสั่นสะเทือน
                1.6 ติดเครื่องเก็บเสียงหรือเครื่องกรองเสียงสำหรับเครื่องยนต์หรือมอเตอร์
                1.7 ใช้ระบบปิดครอบแหล่งกำเนิดเสียง
                1.8 ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร

                 2. การลดระดับเสียงในช่วงระยะเวลาระหว่างที่แหล่งกำเนิดและผู้ได้รับเสียง
                 การควบคุมเสียงที่ทางผ่านของเสียงจะทำได้ 2 ลักษณะ คือ
                 2.1 เพื่อระยะทางระหว่างแหล่งของเสียงกับผุ้ปฏิบัติงานหรือ
                 ประชาชนซึ่งระยะยิ่งห่างเท่าไหร่ ระดับเสียงดังที่จะถึงผู้รับฟังก็จะลดลงเท่านั้น
                 2.2 โดยใช้วัสดุเก็บดูดซับเสียงหรือกั้นเสียง (Acoustic shield or Barroers)                   เพื่อกั้นหรือดูดกลืนเสียงหรือเบี่ยงเบนทิศทางของเสียงจากเครื่องจักร เครื่องยนต์
                 กับผู้ปฏิบัติงาน หรือประชาชน หรือโดยการแยกแหล่งกำเนิดเสียงดังออกไป
                 โดยการครอบปิดเครื่องจักรทั้งหมด หรือสร้างเป็นห้องเก็บเสียง
                 หรือปลูกสร้างสิ่งกีดขวาง เช่น กำแพงกันเสียง หรือต้นไม้ เป็นต้น

                 3. ผู้ที่ได้รับเสียง (Receiver)
                 3.1 โดยการบริหารหรือจัดการ เป็นวิธีหนึ่งทีมีประสิทธิภาพในการลด
                 อันตรายสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเสียงเกินมาตรฐานโดยอาศัย
                 หลักการจำกัดเวลาการทำงานของผู้ปฏิบัติงานให้น้อยลงและดำเนิน
                 การอย่างเคร่งครัด เช่น จัดตารางการทำงานเพื่อว่าผู้ปฏิบัติงาน
                 จะได้ไม่ทำงานในที่มีเสียงดังนานเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด
                 หรือกำหนดระยะเวลาการใช้รถยนต์บางประเภทเพื่อไม่ให้เกิด
                 เสียงดังต่อประชาชนมากเกินไป
                 3.2 การใช้เครื่องป้องกันอันตรายต่อหู อาจแบ่งได้สองชนิดคือ
                 เครื่องอุดหู (Ear pluge) ลดระดับเสียงได้ 6-25 เดซิเบล เอ
                 และเครื่องครอบหู (Ear Muffs) ลดระดับเสียงได้ 30-40 เดซิเบล เอ
18/7/55 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มลภาวะในทวีปยุโรปเกิดจากอะไร??
วิธีการลดอุณหภูมิแผงโซลาร์เซลล์ในฟาร์ม
วิธีการลดค่า Conductivity ในน้ำ เมื่อ REGEN แล้วค่าไม่ลดลง
พืชตอบสนองต่อเสียงอย่างไร
ชาวกูรู มีวิธีประหยัดอย่างไรบ้างคะ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู