หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 15/4/53 โพสต์โดย ดอนนก
คำตอบ
1 จาก 2
คุณดอนนกช่วยจัดหน้า จัดบรรทัดต่อหน่อยนะครับ

สวพ. งพ. 2.4

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก. ฝ่าย / ศูนย์ / สถานี                         โทร.                      
ที่  ศธ 0513.                  /                                                                       วันที่  
เรื่อง  ขออนุมัติจัดจ้าง                                                                                                 โดยวิธีพิเศษ                                      
เรียน  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ผ่าน หัวหน้าฝ่าย / ศูนย์ / สถานี.......................................................................
ตามที่ได้รับอนุมัติให้จัดจ้าง...............................................................................................................................
..............................................................................................โดยวิธีพิเศษ   ตามบันทึกที่ ศธ  0513. ..................../..........................
ลงวันที่............................................................................................................................ นั้น
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ   ได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุแล้ว    เห็นสมควรจัดจ้างจากบริษัท/ห้างฯ/ร้านฯ/......................................................................................................................................................................................
ซึ่งเสนอรายละเอียดถูกต้องตรงตามข้อกำหนด และเสนอราคาภายในวงเงินที่มีอยู่ในวงเงิน....................................................บาท
( ................................................................ ) ตามรายละเอียดใบเสนอราคาที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติเบิกจ่ายจากเงิน.........................................................................................
จำนวนเงิน.........................................บาท  (....................................................................................................................................)
           คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
ลงชื่อ................................................................ประธานกรรมการ
            ( .............................................................. )
ลงชื่อ................................................................กรรมการ
                                            ( .............................................................. )
ลงชื่อ................................................................กรรมการ
                                            ( .............................................................. )

2. เรียน  เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
             ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควร 3. เรียน   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
               เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 4.                          
อนุมัติ
เสนอ ผอ. อนุมัติต่อไป                


................................................. ................................................. .......................................................
( นางเพชรา  เปสลาพันธ์ ) ( นางพจนันท์  ร่มสนธิ์ ) (ศาสตราจารย์รังสิต  สุวรรณมรรคา )
หัวหน้างานพัสดุ เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
...................../......................../......................... ...................../......................../......................... ...................../......................./......................
15/4/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
ขอบคุณสำหรับแบบฟอร์ม
14/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รักเขาเเตาเราฟอร์มจัด???
อยากได้แบบฟอร์มจำนวนของเหลือ
คิดไง........กับชุดฟอร์มสาวพาณิชย์จ้ะ
วิธีทำฟอร์มกรอกข้อมูล
ทำไมจะบอกชอบถึงกลัวเสียฟอร์ม ..
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู