หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ม.อ.ก.คืออะไร
คำย่อ | อื่นๆ ที่น่าสนใจ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 3
ข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายใน มอก. แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น ปัจจุบันสินค้าที่ สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐาน มีอยู่กว่า 2,000 เรื่อง ครอบคลุมสินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆ ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
28/3/51 โพสต์โดย kampol
2 จาก 3
มอก. เป็นคำย่อมาจาก“มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับ ที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็น เล่ม ภายใน มอก. แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบ เป็นต้น
         ปัจจุบันสินค้าที่ สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐานปัจจุบันมีอยู่กว่า 2,000 เรื่อง ครอบคลุมสินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหลาย ๆ ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ   สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
30/1/53 โพสต์โดย pattyjung
3 จาก 3
เป็นฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) จำนวน 95 รายการ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูล อ่านข้อมูลและ Download ข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็มของ มอก.บังคับ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
(สำหรับ มอก. ที่ไม่ได้จัดทำรายละเอียดเนื้อหาขึ้นเผยแพร่บนเว็บนี้
ท่านสามารถค้นหา/ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th ที่เมนู
"ประกาศและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา" )

โปรดทราบ!! สมอ.ได้ลดจำนวนเครื่องหมายมาตรฐาน จากเดิม 5 เครื่องหมาย เหลือเพียง 2 เครื่องหมาย คือ

(เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป)

(เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ)

ทั้งนี้เป็นไปตาม กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐาน
สำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2549 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบ การ ที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตหลายเครื่องหมายกับผลิตภัณฑ์เดียวกัน และลด ความสับสนของผู้บริโภคในการสังเกตเครื่องหมายที่ผลิตภัณฑ ์
ดังนั้น ในส่วนของ มอก.ฉบับเต็มบางรายการที่ยังคงมีพื้นหลัง (background) เป็นรูปเครื่องหมายมาตรฐานตามแบบเดิมนั้น ขอให้ผู้ใช้บริการโปรดเข้าใจว่า background เหล่านั้น ต้องเปลี่ยนไปเป็น เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ  กฎกระทรวง
กำหนดลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   ๓๐     วรรคสอง   และมาตรา  ๕๘    แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม  พ.ศ.   ๒๕๑๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่ง
มาตรา   ๒๙  ประกอบกับมาตรา ๓๕   มาตรา ๔๘   และมาตรา   ๕๐   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อ
ไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
ข้อ ๒ เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม   มาตรา   ๑๖ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสทำมุมสี่สิบห้าองศากับพื้นระดับ และมีส่วนสัดตาม แบบ ก.   ท้ายกฎกระทรวงนี้ โดยเครื่องหมายมาตรฐานจะมีขนาด
เท่าใดหรือจะใช้สีใดก็ได้
ข้อ ๓ เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม มาตรา ๒๐   และมาตรา ๒๑  มีลักษณะ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำมุมสี่สิบห้าองศากับพื้นระดับอยู่ในกรอบรูปวงกลม และมีส่วนสัดตาม แบบ ข.   ท้ายกฎกระทรวงนี้
โดยเครื่องหมายมาตรฐานจะมีขนาดเท่าใดหรือจะใช้สีใดก็ได้
ข้อ ๔   บรรดาเครื่องหมายมาตรฐานที่แสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้
ต่อไป
ข้อ ๕   กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้     โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงลักษณะของเครื่องหมายมาตร
ฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา  ๑๖     และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา ๒๐   และมาตรา  ๒๑   แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   พ.ศ.
๒๕๑๑   เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์     ในปัจจุบันและลดภาระของผู้ประกอบการในการขออนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานหลายเครื่องหมาย กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเดียวกัน    และเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและสังเกตเครื่องหมายมาตร
ฐาน ได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ที่มา http://app.tisi.go.th/act/tip230549.html


ที่ร้านท่านมีสินค้าแบบนี้ติดร้านไว้บ้างหรือยัง อิๆ
13/3/54 โพสต์โดย visisne
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
***************** ก ล อ น รั ก : เ มื่ อ เ ธ อ ม า ....บ อ ก ว่ า ......" รั ก "... *******************
♥ ค ว า ม รั ก ♥
(=':') รั ก แ ท้ คื อ อ ะ ไ ร
คือ เนื่องจากการพิสูจน์ตัวตน เพื่อป้องกันแสปม... คำถามคือ แสปมคืออะไร ทำไมต้องป้องกันครับ
ความรักคืออะไร?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู