หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ต่ออายุ บัตร ประจำ ตัว ประชาชน
ต้องเตรียมอะไรมั่ง  ต่อที่ไหนก็ได้หรือเปล่า เช่นอยู่ดอนเมืองไปต่อที่บางซื่อ ได้ใหม
กฏหมาย 21/8/52 โพสต์โดย Belan
คำตอบ
1 จาก 8
1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง 2 บัตรเดิม (ถ้าหายไม่ต้องแจ้งความ) 3 ทำได้ทั่วประเทศ
21/8/52 โพสต์โดย napong
2 จาก 8
เพิ่มเติมจากท่าน napong

ต้องเตรียมตัวจริง เป็นๆ ไปด้วย

(ฝากไปไม่ได้นะ เขาต้องถ่ายรูปติดบัตรด้วยอ่ะ จริงๆ นะ)
22/8/52 โพสต์โดย maddog
3 จาก 8
แยกเป็นกรณี ดังนี้

การทำบัตรประจำตัวประชาชน

การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก(จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ ๑๕ปี บริบูรณ์)
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. สูติบัตร หรือหลักฐานการศึกษาที่มีรูปถ่ายติดอย่างใดอย่างหนึ่ง
๓.ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้ร้องขอทำบัตรฯ และหรือของบิดา-มารดา(ถ้ามี)
๔. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา (ถ้ามี)
- ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท(กรณีเกินกำหนด ๙๐ วัน นับจากวันเกิด)


บัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเกินกำหนด(ผู้ที่ขอทำบัตรเกินกำหนด ๙๐ วันนับจากวันเกิด)
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. สูติบัตร หรือหลักฐานการศึกษาที่มีรูปถ่ายติดอย่างใดอย่างหนึ่ง
๓. บิดา มารดา หรือเจ้าบ้าน หรือผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
๔.ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้ร้องขอทำบัตรฯ และหรือของบิดา-มารดา(ถ้ามี)
๕. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา (ถ้ามี)
- ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท

บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
- ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท (กรณีเกิน ๙๐ วัน นับจากวันบัตรหมดอายุ)

บัตรประจำตัวประชาชนชำรุด
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด
- ค่าธรรมเนียม ๑๐บาท (กรณีบัตร ฯชำรุดก่อนหมดอายุ)
- ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท (กรณีเกิน ๙๐ วัน นับจากวันบัตรหมดอายุ)

เปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
๓. ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
- ค่าธรรมเนียม ๑๐บาท
ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท (กรณีแจ้งขอเปลี่ยนเกิน ๙๐ วัน)

ข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ ต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชน
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ
- ค่าธรรมเนียม ๑๐บาท
1/9/52 โพสต์โดย No.1
4 จาก 8
รวมๆ แล้วน่าจะพอปิดคำถามได้แล้วนะครับ
3/9/52 โพสต์โดย maddog
5 จาก 8
เตรียมตัวเตรียมใจและบัตรเก่าครับ
26/9/52 โพสต์โดย dekkorat
6 จาก 8
ผมไปต่อที่ BIG C ครับ ยังต่อได้เลยครับ
1/11/52 โพสต์โดย Wanat
7 จาก 8
ผมเอาทะเบียนบ้านไปอย่างเดียวเสร็จอ่ะครับ
ชัวไม่มั่วนิ่ม
19/1/53 โพสต์โดย Arm_RoBooSloo
8 จาก 8
ต่อบัตรประจำตัวประชาชนล่วงหน้าก่อนหมดอายุได้หรือเปล่าคะ
10/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปว่ย ต่ออายุบัตรประชาชน ได้อยางไร
บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านหาย ต้องทำอย่างไร
วิธีส่งสำเนาบัตรประชาชน ทางอีเมล์ ต้องทำยังไงครับ
ใช้สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายเอกสารทำบัตรประชาชนได้ไหม
ทำไรถ้าเอกสารหายทั้งหมด ถ้าต้องการทำบัตรประชาชนใหม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู