หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ช่วยอธิบาย กำเนิด วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของสหประชาชาติ
การศึกษา 25/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
สหประชาชาติถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบทอดองค์การสันนิบาตชาติ ซึ่งถูกมองว่าไร้ประสิทธิภาพที่จะธำรงรักษาสันติภาพ ดังที่เห็นได้จากความล้มเหลวในการป้องกันสงครามโลกครั้งที่สอง คำว่า "สหประชาชาติ" เป็นแนวคิดของ แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์และวินสตัน เชอร์ชิลล์ ถูกใช้ครั้งแรกในกฎบัตรสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1942 ซึ่งเป็นการรวบรวมเอาประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร 26 ประเทศในสงครามโลกครั้งที่สองเข้าด้วยกันภายใต้การลงนามในกฎบัตรแอตแลนติก และกลายเป็นคำที่ใช้เรียกองค์การนี้ในที่สุด ในปี ค.ศ. 1944 ตัวแทนจากประเทศฝรั่งเศส สาธารณรัฐจีน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการก่อตั้งสหประชาชาติที่ดัมบาตันโอกส์ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.การประชุมครั้งนั้นและครั้งต่อ ๆ มา ทำให้เกิดรากฐานความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่สันติภาพ ความมั่นคง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม โดยแผนเหล่านี้ได้ผ่านการถกเถียงอภิปรายจากรัฐบาลและประชาชนจากทั่วโลก


การลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ ณ ซานฟรานซิสโก ปี ค.ศ. 1945เมื่อใกล้สิ้นสุดสงคราม การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1945 ที่นครซานฟรานซิสโก ตัวแทนจาก 50 ประเทศได้ลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ยกเว้นโปแลนด์ที่ไม่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้แต่ได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาชิกดั้งเดิม รวมเป็น 51 ประเทศ แม้สันนิบาตชาติจะถูกล้มเลิกไป แต่อุดมการณ์ส่วนใหญ่และโครงสร้างบางประการได้ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรโดยได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับโลกใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้น หลังจากกฎบัตรผ่านการลงนามจากสมาชิก สหประชาชาติจึงได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อกฏบัตรมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 หลังจากนั้น การประชุมสมัชชาครั้งแรกเกิดขึ้นที่กรุงลอนดอน เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 1946

วัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ
         วัตถุประสงค์ซึ่งกล่าวไว้ในมาตรา ๑ ของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ มีอยู่ว่า จะรักษาสันติสุขและความมั่นคงแห่งโลก จะป้องกันและขจัดเสียซึ่งสาเหตุแห่งการคุกคามชีวิต จะสร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างชาติต่างๆ มีความเคารพสิทธิและความเสมอภาคตลอดจนอิสรภาพในการปกครองตนเองของทุกประเทศ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อผดุงสันติภาพ สร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าโดยเสมอหน้ากัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

         
องค์ประกอบขององค์การสหประชาชาติ องค์การสหประชาชาติมีองค์ประกอบ ดังนี้
สมัชชาใหญ่ ได้แก่ ที่ประชุมใหญ่ของประเทศสมาชิก แต่ละประเทศมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกันประเทศละ 1 เสียง ใน ค.ศ. 2009 สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติมีสมาชิกรวม 192 ประเทศ
คณะมนตรีความมั่นคง ทำหน้าที่รักษาสันติภาพของโลก ด้วยการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีสมาชิกรวม 15 ชาติ ประกอบด้วยสมาชิกถาวร ซึ่งไม่มีสิทธิ์ใช้อำนาจยับยั้ง (Veto) การลงมติของคณะมนรีความมั่นคง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต อังกฤษ ฝรั่งเศสและจีนรวม 5 ชาติ และสมาชิกไม่ถาวรซึ่งได้รับเลือกจากสมัชชาใหญ่ 10 ชาติ มีวาระ 2 ปี สมาชิกไม่ถาวรไม่มีสิทธิ์ใช้อำนาจยับยั้ง
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่ให้คำเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ
คณะกรรมการภาวะทรัสตี มีหน้าที่ดูแลดินแดนที่ยังไม่ได้รับเอกราชให้มีความพร้อมที่จะปกครองตนเอง
องค์การชำนาญพิเศษ เช่น FAO (องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ) WHO (องค์การอนามัยโลก) ILO (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ) UNESCO (องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) UNHCR (สำนักงานผู้อำนวยการคณะกรรมการผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ) ฯลฯ
หน่วยงานเลขาธิการ บริหารงานโดยเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมของสมัชชาใหญ่ มีวาระ 5 ปี
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ทำหน้าที่พิจารณาคดีระหว่างประเทศที่คู่กรณียินยอมนำคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลระหว่างประเทศ ดังเช่น กรณีเขาพระวิหารระหว่างไทยกับกัมพูชา นอกจากนี้คดีที่มีผู้เสียหายระหว่างประเทศ ก็สามารถทำการฟ้องร้องต่อศาลระหว่างประเทศได้ ดังเช่น กรณีเขมรแดงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมรนับล้านคน ผู้เสียหายได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลระหว่างประเทศ
14/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
องค์ประกอบของสหประชาชาติมีอะไรบ้าง
องค์กรระหว่างประเทศที่มีความร่วมมือกับประเทศไทย มีอะไรบ้าง
ประวัติความเป็นมาของสหประชาชาติ(ฉบับย่อ)
สาเหตุของสงครามเกาหลีคืออะไร
องค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันคือ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู