หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อธิบายองค์การ ตามลักษณะพื้นฐานทางสังคม
รัฐศาสตร์ | ปรัชญา 24/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
องค์การ หมายถึง หน่วยงาน อาจจะเป็นภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ    
กลุ่มคนที่มารวมตัวกัน ภายใต้โครงสร้าง โดยมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่าง ที่ต้องการให้บรรลุ
24/2/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
คำว่า “องค์กร” เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับภาษาอังกฤษว่า Organ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้บทนิยามไว้ดังนี้ “น. ส่วนประกอบย่อยของหน่วยใหญ่ ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกันและกัน.” ส่วนคำว่า “องค์การ” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Organization นั้น ท่านได้ให้บทนิยามไว้ดังนี้ “น. ศูนย์กลางของกิจการที่รวมประกอบกันขึ้นเป็นหน่วย.” หรือจะพูดง่าย ๆ ก็คือ หลาย ๆ “องค์กร” รวมกันเข้ากลายเป็น “องค์การ”

คำภาษาอังกฤษว่า Organization นี้ พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาของราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้เป็น ๒ อย่างดังนี้

“(๑) การจัดระเบียบ กระบวนการที่จำแนกความแตกต่างของส่วนหนึ่งออกจากอีกส่วนหนึ่ง โดยให้แต่ละส่วนกระทำหน้าที่แตกต่างกัน และในขณะเดียวกันก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ภายในส่วนรวมทั้งหมดนั้นให้กระทำหน้าที่ประสานกัน

“(๒) องค์การ หน่วยงานที่มีการจัดระเบียบงานตามกระบวนการตาม ข้อ (๑)”

เพราะฉะนั้น เพียงบุคคลต่าง ๆ มารวมกันเป็นกลุ่มจึงยังไม่ถือว่าเป็น “องค์กร” “องค์กร” จะต้องเป็นส่วนย่อยของ “องค์การ” และมีหน้าที่เฉพาะของตน ๆ ส่วน “องค์การ” นั้นมีหน้าที่เอา “องค์กร” ต่าง ๆ ซึ่งกระทำหน้าที่แตกต่างกันนั้นมารวมเข้าด้วยกัน และพร้อมกันนั้นก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ให้ทำหน้าที่ประสานกันอย่างเป็นระเบียบ คล้าย ๆ กับเครื่องจักรนาฬิกาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้น ซึ่งมีหน้าที่ต่าง ๆ กันเป็น “องค์กร” เมื่อนำเอาเครื่องจักรแต่ละชิ้นมาประกอบกัน และทำให้มันเดินได้อย่างมีระเบียบเป็น “องค์การ” หน่วยงานที่จะถือว่าเป็น “องค์การ” ได้ จะต้องมีการจัดระเบียบงานถูกต้องตามกระบวนการดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น.

ผู้เขียน : ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม
ที่มา : ภาษาไทยไขขาน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แพร่พิทยา. ๒๕๒๘. หน้า ๓๗๙-๓๘๐.
25/2/54 โพสต์โดย apple joaw
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โครงสร้างองค์การคืออะไร โครงสร้างองค์การที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
ทำไมในองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องมีการจัดการเพราะเหตุใด จงอธิบายเชิงเหตุผลของปัจจัยประกอบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
ระดับของสารสนเทศคืออะไร
กิจกรรมท้ายบทเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู