หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียเข้าสู่ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้มีการเข้ามาในลักษณะใด้บ้าง
วัฒนธรรม 4/7/53 โพสต์โดย Img
คำตอบ
1 จาก 1
อารยธรรมจากอินเดีย
มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและการวางรากฐานทางวัฒนธรรมแก่คนในดินแดนไทย  และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่อารยธรรมอินเดียมีหลายกลุ่มด้วยกัน  เช่น  พวกพราหมณ์  พระภิกษุในพระพุทธศาสนา  พวกพ่อค้า  นักปกครอง  และนักแสวงโชค  เป็นต้น

    อารยธรรมอินเดียที่แพร่หลายเข้าสู่ประเทศไทยมีหลายด้าน  พอสรุปได้ดังนี้
    1)  ด้านศาสนา  ศาสนาที่นำอารยธรรมอินเดียเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างกว้างขวาง  ได้แก่  ศาสนาพราหมณ์  และพระพุทธศาสนา
    2)  ด้านการปกครอง  พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตได้ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาและนำหลักธรรมมาอบรมสั่งสอน  โน้มน้าวให้ประชาชนประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี  และนำหลักธรรมมาใช้ในการปกครองประเทศ  เพื่อให้เหล่าพสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข
    3)  ด้านภาษา  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลทางด้านภาษาจากอินเดีย
    4)  ด้านกฎหมาย  แนวความคิดพื้นฐานเดิม  อินเดียมุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกครองเพื่อปราบปรามและลงโทษผู้กระทำความผิด  ซึ่งสังคมไทยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมาแต่โบราณ  เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้แนวคิดของกฎหมายและการศาลแบบตะวันตกในสมัยยุครัตนโกสินทร์
    5)  ด้านศิลปกรรม  งานศิลปะในภูมิภาคนี้  ได้รับอิทธิพลจากอินเดียสูงมากที่สุด  ได้แก่  การสร้างเทวรูปและพระพุทธรูป
4/7/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แหล่งอารยธรรมของโลกอยู่บริเวณใด และมีความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันตกอย่างไร
เป็นคำถามสังคมมีหลายข้อมาดูหน่อยนะ
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อารยธรรมจีนกับอารยธรรมตะวันออกต่างกันยังไงค่ะ
ใครคือผู้ค้นพบทวีปเอเชีย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู