หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายของฮาร์ดแวร์
มีความหมายว่าอย่างไรใช้สำหรับด้านใดในเรื่องของคอมพิวเตอร์มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 11/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 11
ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) ไม่รวมระบบข้อมูล เช่น
จอภาพ  คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น

ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)  
หน่วยแสดงผล (Output Unit)
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage)
โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน  

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (อ. computer hardware) หรือเรียกย่อว่า ฮาร์ดแวร์ (อ. hardware) หรือ ส่วนเครื่อง [1] เป็นคำที่ใช้อ้างอิงถึง ส่วนที่จับต้องได้ ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่รวมถึงข้อมูล, ระบบการคำนวณ, และซอฟต์แวร์ ที่ป้อนชุดคำสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำการประมวลผล

ความจริง ขอบเขตที่แบ่งระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ไม่ได้ชัดเจน เพราะระหว่างกลางอาจจะมีเฟิร์มแวร์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างมาโดยเฉพาะ เพื่อฝังไว้ในฮาร์ดแวร์อยู่ด้วย โดยที่ผู้ใช้ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องกังวลกับเฟิร์มแวร์เหล่านี้ เพราะเป็นส่วนที่โปรแกรมเมอร์ และวิศวกรคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดูแล

สถาปัตยกรรมของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ประกอบด้วย

เมนบอร์ด, มาเธอร์บอร์ด เป็นศูนย์รวมของหน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยความจำหลัก พร้อมส่วนเชื่อมต่อสำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติม
ส่วนจ่ายไฟ (พาวเวอร์ซัพพลาย) เป็นอุปกรณ์ที่แปลงไฟ และควบคุมระดับไฟฟ้า
ส่วนเก็บข้อมูล ประกอบด้วยส่วนควบคุมการทำงาน และติดต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น แรม, ฟลอปปี้ดิสก์, ดีวีดีรอม, ซีดีรอม, เทป, ฮาร์ดดิสก์ ฯลฯ
ส่วนควบคุมการแสดงผล (การ์ดจอ) สำหรับควบคุมและส่งภาพไปยังหน้าจอ
ส่วนควบคุมการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก โดยรับ/ส่งข้อมูลผ่านทางช่องสัญญาณ เช่น พอร์ตขนาน, พอร์ตอนุกรม, PS/2, ยูเอสบี, ไฟร์ไวร์ ฯลฯ
ส่วนควบคุมการติดต่อกับอุปกรณ์เสริมภายใน เช่น ISA, PCI, AGP, PCI-X, PCI-E ฯลฯ
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้างที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่สำคัญคือ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล และหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

2.1 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หน่วยประมวลผลกลางหรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า ซีพียู (CPU) เป็นหน่วยที่เปรียบเสมือนสมองของระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นหน่วยที่มีความซับซ้อนมากที่สุด ส่วนประกอบต่าง ๆ ในหน่วยประมวลผลกลางเป็นตัวกำหนดความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลางรุ่นใหม่ ๆ จะมีขนาดเล็กลงในขณะที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น

2.2 หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดจำข้อมูล และโปรแกรมต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ บางครั้งอาจเรียกว่า หน่วยเก็บข้อมูลหลัก (Primary storage) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

2.2.1 หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read Only Memory)

2.2.2 หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (Random Access Memory)

2.3 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำหลัก ปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ ให้เลือกใช้ได้มากมาย แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

2.3.1 อุปกรณ์แบบกด (Keyed Device) แป้นพิมพ์ (Keyboard) แบ่งเป็น 4 กลุ่มด้วยกันคือ แป้นอักขระ (Character Keys) แป้นควบคุม (Control Keys) แป้นฟังก์ชัน (Function Keys) แป้นตัวเลข (Numeric Keys)

2.3.2 อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Pointing Device) เช่น เมาส์ (Mouse) ลูกกลมควบคุม (Track ball) แท่งชี้ควบคุม (Track Point) แผ่นรองสัมผัส (Touch Pad) จอยสติก (Joy stick) เป็นต้น

2.3.3 จอภาพระบบไวต่อการสัมผัส (Touch-Sensitive Screen) เช่น จอภาพระบบสัมผัส (Touch screen)

2.3.4 ระบบปากกา (Pen-Based System) เช่น ปากกาแสง (Light pen) เครื่องอ่านพิกัด (Digitizing tablet)

2.3.5 อุปกรณ์กวาดข้อมูล (Data Scanning Device) เช่น เอ็มไอซีอาร์ (Magnetic Ink Character Recognition - MICR) เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด (Bar Code Reader) สแกนเนอร์ (Scanner) เครื่องรู้จำอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition - OCR) เครื่องอ่านเครื่องหมายด้วยแสง (Option Mark Reader -OMR) กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (Digital Camera) กล้องถ่ายทอดวีดีโอดิจิตอล (Digital Video)

2.3.6 .อุปกรณ์รู้จำเสียง (Voice Recognition Device) เช่น อุปกรณ์วิเคราะห์เสียงพูด (Speech Recognition Device)

2.4 หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ โดยมากจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

2.4.1.หน่วยแสดงผลชั่วคราว (Soft Copy) หมายถึงการแสดงผลออกมาให้ผู้ใช้ได้รับทราบในขณะนั้น แต่เมื่อเลิกการทำงานหรือเลิกใช้แล้วผลนั้นก็จะหายไป ไม่เหลือเป็นวัตถุให้เก็บได้ ถ้าต้องการเก็บผลลัพธ์นั้นก็สามารถส่งถ่ายไปเก็บในรูปของข้อมูลในหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในภายหลัง

2.4.2 หน่วยแสดงผลถาวร (Hard Copy) หมายถึงการแสดงผลที่สามารถจับต้อง และเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ มักจะออกมาในรูปของกระดาษ

2.5 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) เนื่องจากแรมเป็นหน่วยความจำที่ไม่ได้เก็บข้อมูลอย่างถาวร ถ้าปิดเครื่องหรือไฟดับข้อมูลก็หายไป ดังนั้นถ้าผู้ใช้มีข้อมูลอยู่ในแรมก็จะต้องทำการจัดเก็บข้อมูล โดยย้ายข้อมูลจากหน่วยความจำไปไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างถาวร เก็บข้อมูลเป็นจำนวนมากได้ แต่ความเร็วในการอ่านและบันทึกข้อมูลของหน่วยเก็บข้อมูลสำรองจะต่ำกว่าแรมมาก ดังนั้นจึงควรทำงานให้เสร็จก่อนจึงย้ายข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

2.6 ส่วนประกอบอื่น ๆ

2.6.1 แผงวงจรหลัก (Main Board)

2.6.2 ส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Peripheral Inteface)

2.6.3 อุปกรณ์พีซีการ์ด (PC-Card)

2.6.4 อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล (Data communication device)

2.6.5 ยูพีเอส (UPS)
11/11/51 โพสต์โดย Miscellanous
2 จาก 11
ความหมาย และใช้ด้านใดตามคำตอบข้างบน

ส่วนมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน
ตอบว่ามีความสำคัญมาก และขาดไม่ได้เลย
เพราะ Hardware ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคอมพิวเตอร์
12/11/51 โพสต์โดย jawntarn
3 จาก 11
ฮาร์ดแวร์ คือ ตัว หรือ ชิ้นส่วนต่างๆ ของ อุปกรณ์ต่างๆ
ที่เรานำมาใช้งาน ซึ่งมีอยู่มากมาย หลายอย่าง เช่น
ในทาง it หรือ คอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบต่างๆ ที่นำมาประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกว่า ฮาร์ดแวร์
หรือจะแยก ออกเป็นแต่ละ ชิ้นส่วน แต่ละอัน ก็เรียกว่า
ฮาร์ดแวร์ เช่น
*เคสท์ (ตัวกล่องหรือโครงร่างหลักที่นำตัวอื่นมาประกอบใส่)(เคสท์แต่ละตัวอาจทำมาจากวัสดุที่ไม่เหมือนกัน และลักษณะรูปร่างอาจแตกต่างกัน ตามที่ผู้ผลิตต้องการ หรือให้เหมาะสมกับการใช้งาน)
*power supply
เป็นตัวแปลงไฟฟ้า และจ่ายไฟให้อุปกรณ์ต่างๆในเครื่อง
*เมนบอร์ด
เป็นแผง วงจรหลัก ซึ่งเป็นที่วาง ซีพียู ชิพเซ็ทต่างๆ และอื่นๆ
*ซีพียู
เป็นตัวประเมินผล เปรียบเสมือนหัวใจของเครื่อง
*แรม
เป็นตัวเก็บข้อมูลชั่วคราว
*ซีดีรอม
เป็นตัวใช้อ่านข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆจากแผ่นซีดี-วีซีดี
*ซีดีไรท์
เป็นตัวใช้เขียนข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆลงแผ่นซีดี-วีซีดี
*ดีวีดีรอม
เป็นตัวใช้อ่านข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆในแผ่นดีวีดี
*ดีวีดีไรท์
เป็นตัวใช้เขียนข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆลงแผ่นดีวีดี
*ฟล๊อบปี้ดิสก์
เป็นตัวใช้อ่านข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆจากแผ่นดิสก์เก็ต และ
บันทึกข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆลงแผ่นดิสก์เก็ต แต่มีความจุ
น้อยโดยทั่วไปเพียง 1.44 MB.
*ฮาร์ดดิสก์
เป็นตัวเก็บข้อมูลถาวรณ์ ซึ่งปัจจุบัน มีความจุ 20-160 GB.
*สายแพร
เป็นสายที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆในเครื่อง
*การ์ดจอ
เป็นตัวแปลงสัณญาณภาพไปยังจอ(มอนิเตอร์)
*การ์ดเสียง
เป็นตัวแปลงสัณญาณเสียงไปยังลำโพง และยังมีการ์ดอื่นๆ อีกตามคาวมจำเป็น หรือตามความต้องการของผู้ใช้
*ลำโพง
เป็นตัวใช้ฟังเสียง
*แฟลชไดรฟ์
เป็นตัวเก็บข้อมูลคล้ายๆฮาร์ดดิสก์ แต่มีความจุน้อยกว่าและมีขนาดเล็กกว่ามาก เป็นอุปกรณ์ใช้ภายนอก โดยเสียบเข้าพอร์ต ยูเอสบี ที่ด้านหลังหรือด้านหน้าของเครื่อง
เหมาะในการ พกพา นำไปใช้ในที่ต่างๆได้สะดวก
*เมาส์
เป็นตัวใช้ควบคุมสั่งงานโปรแกรมต่างๆในเครื่องแทนมือ
*คีย์บอร์ด
เป็นตัวใช้ควบคุมสั่งงานโปรแกรมต่างๆในเครื่องเหมือนเมาส์ แต่ สามารถใช้พิมพ์ข้อความต่างๆได้
*จอ(มอนิเตอร์)
เป็นตัวใช้ดูภาพ
*พริ้นเตอร์
เป็นตัวพิมพ์ข้อมูล งาน และภาพต่างๆ

*************************************
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมาย
*************************************
นี่เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ ผิดถูกประการใด ขออภัยนะครับ
12/11/51 โพสต์โดย Nate_1983
4 จาก 11
อุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ที่สัมผัสได้   มีความสำคัญมากต่อคอมพิวเตอร์
16/8/52 โพสต์โดย ประภาวรินท์
5 จาก 11
เสริมๆ
Hardware ในภาษาราชการไทย เรียกว่า "ครุภัณฑ์" ครับ
28/9/52 โพสต์โดย gvd
6 จาก 11
บ้าปล่าวนัทลำต้นกล้วย
14/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 11
วิธีเข้าฝัน
ให้แต่งชุดขาวทั้งตัวรวมทั้งกางเกงในด้วยธูป 1 ดอกมาจุดไว้บนหัวนอน ปากคาบใบพลู 9 ใบแล้วเอามือไว้ข้างหลังโดยที่จับมือประสานกันแล้วท่องชื่อคนท่จะไปเข้าฝันคนนั้น 99% ครั้งรับรองวิธีนี้ได้ผล 99% เพราะมีคนเคยใช้มาแล้วหลายต่อหลายคนคิดดูแล้วกันถ้าคุณได้พูดคุยกับคนที่คุณเข้าฝันโดยที่คุณมีสติอยู่มันจะสนุกแค่ไหน ( แค่นี้มันก็มันจนมึนแล้ว )
step
1. ทำหลังเที่ยงคืน
2.ทำได้แค่วันสุก
3.เวลาจะกลับให้นึกถึงตัวเองแล้วหลับตา
4.กลับก่อนถึงตอนเช้ามิฉะนั้นจะเป็นอันตรายถึงชีวิต ( ตายนั่นเอง )
5.หากในฝันมีคนชวนไปที่คุณไม่เคยไปห้ามไปเด็ดขาดโดยเฉพาะนะนะนะนรก
6.หากทำเกิน2ครั้งครั้งต่อไปคุณจะอายุหดลง 99วัน
7.จงจำไว้ว่าคิดให้ดีก่อนที่จะทำทั้งหมดที่เขียนมานี้เป็นการนำออกมาจากคัมภีร์เขมรเล่มหนึ่งที่มีอายุสมัยอยุธยาเราโดยมีการแปลออกมาเมื่อไม่นานมานี้ ( ของดีมักจะมีผลเสียเสมอ )
ป.ล. ถ้าอ่านแล้วไม่ส่งต่อจะมีอันเป็นไปภายใน 3-7 วัน
ป.ล.ช่วยกันหน่อยนะคือกรูดันไปอ่านเข้าเลยเอามาให้พวกอ่านต่อ อย่าให้
22/8/53 โพสต์โดย จัสติน บีเบอร์
8 จาก 11
ส่วนประกอบคอมมั้ง
27/6/54 โพสต์โดย น้องน้ำต้น
9 จาก 11
สำคัญมาก
2/8/54 โพสต์โดย ปีโป้น้อย
10 จาก 11
หวัดดีฮะ
2/8/54 โพสต์โดย ปีโป้น้อย
11 จาก 11
ความหมายของฮาร์ดแวร์
6/6/55 โพสต์โดย น้องกันต์ คับ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ฮาร์ดแวร์มีความสำคัญอย่างไร
hdmi หมายถึงอะไรของเครื่องจักร
นามสกุลความหมายดีๆไม่มีใครใช้
ทำไมระบบคอมพิวเตอร์จึงต้องมีหน่วยความจำทั้งสอง
ซื้อความจำให้คอมพิวเตอร์ ปกติราคาเท่าไหร่คะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู