หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เลี้ยงดูเด็ก 11/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ตามปกติแล้วการประเมินพัฒนาการเด็ก ได้มี การปฏิบัติอยู่แล้ว โดยไม่รู้ตัว เช่น การสังเกต ว่าเด็กชอบ หรือไม่ชอบรับประทานอะไร เด็ก ชอบเล่นกบเพื่อนหรือชอบเล่นคนเดียว เด็ก เลือกรับประทานอาหารหรือไม่ เป็นต้น
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีจุดมุ่ง หมายที่จะศึกษาหรือทำความเข้าใจพฤติกรรม ของเด็กคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งกลุ่มในวันใดวัน หนึ่ง หรือเพื่อศึกษาพัฒนาการของเด็กนั้น หรือ ทั้งกลุ่มในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น โดยใช้รูปแบบ หรือวิธีการ ประเมินที่เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย เวลา และกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก การประเมิน จะเป็นข้อมูลย้อนกลับ ในการจัด กิจกรรมเสริมให้กับเด็กได้

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ชัดเจนยึ่งขึ้น ผู้เรียนความศึกษาประเด็นเนื้อหาเพิ่มเติม ดัง ต่อไปนี้
หลักการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
คำแนะนำในการประเมินพัฒนาการเด็ก


หลักการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ก่อนที่นักศึกษาจะเรียนรู้ถึงแบบประเมินและวิธีการประเมินพัฒนาการเด็ก นักสึกษาควรจะได้ เรียนรู้หลักการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยก่อนดังนี้
1. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยควรจะต้องประเมินทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ไม่ควรแยกประเมินเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากพัฒนาการทุกด้านเหล่านี้ประกอบกันขึ้นเป็นความพร้อมอันเป็นฐานสำหรับการพัฒนาในขั้นต่อไป
2. การประเมินผลควรเน้นเป็นรายบุคคลและเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรเป็นส่วนของกิจกรรมในแต่ละวัน ผู้เลี้ยงดูเด็กจะต้องดำเนินการประเมินผลตลอดปี และไม่ควรประเมินผลเพียงครั้งเดียว อย่างน้อย 2-3 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มการเรียนการสอน ระหว่างการเรียนการสอน และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน : การประเมินก่อนการเรียนการสอน : จะช่วยให้ทราบสภาพ/สถานภาพขอเด็กก่อนที่เด็กจะได้รบการดูแล จากสถานศึกษา/สถานรับเลี้ยงเด็กเป็นการดูว่าเมื่อเด็กมาจากบ้านเด็กมีความสามารถระดับใด การประเมินระหว่างจัดการจัดการเรียนการสอน : การประเมินในช่วงนี้จะช่วยให้ผู้เลี้ยงดูเด็กรู้จักเด็กได้ดียิ่งขึ้น สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามระดับความสามารถของเด็กแต่ละคนได้ การประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน : เป็นการประเมินเพื่อดูความก้าวหน้าของเด็ก
3. การประเมินพัฒนาการของเด็ก ควรประเมินหลาย ๆ ครั้งก่อนที่จะสรุปผล ทั้งนี้เพื่อให้ข้อสรุปตรงกับข้อเท็จจริง โดยผู้เลี้ยงดูเด็กจะต้องศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย เพื่อเชื่อมโยงและช่วยให้การสรุปผลการประเมินมีหลักการที่ถูกต้อง
4. การประเมินพัฒนาการของเด็กจะต้องทำอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน การเลือกวิธีการประเมิน และการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะประเมิน และสอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก เช่น การประเมินความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ ต้องเลือดใช้แบบทดสอบที่ไม่เน้นสำนวนโวหารหรือใช้ศัพท์ยากเกินระดับความสามารถของเด็กจนทำให้ไม่เข้าใจว่าจะให้คำนวณอะไร
5. การประเมินพัฒนาการเด็กจะเป็นการประเมินตามสภาพจริงและเป็นรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินนี้ถือเป็นความลับ ครู/ผู้เลี้ยงดูเด็ก ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสำหรับเด็ก
6. การเลือกพฤติกรรมที่จะประเมิน ให้พิจารณาวัตถุประสงค์ของการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เลี้ยงดูเด็กมีวัตถุประสงค์จะศึกษาพฤติกรรมด้านสังคมส่วนใหญ่ที่เกิดแก่เด็กวัย 3 ขวบ ผู้เลี้ยงดูเด็กก็จะต้องจัดทำรายการพฤติกรรมโดยทั่วไปที่เกิดแก่เด็กในแต่ละคน แล้วนำมาสังเกตกลุ่มเด็กที่ดูแลอยู่ เป็นการสังเกตพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน หลังจากที่พบว่าเด็กส่วนใหญ่ในวัยนี้มีพฤติกรรมที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ยึดถือของผู้อื่นเป็นของตน จากข้อมูลการประเมินครั้งนี้ ผู้เลี้ยงดูเด็กสามารถใช้ข้อมูล/ผลการประเมินนี้เพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและเฝ้าติดตามประเมินพฤติกรรมด้านการยึดของตนเองเป็นศูนย์กลางแต่เพียงพฤติกรรมเดียวต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง และการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาการเด็กจะไม่ใช้แบบทดสอบเพื่อวัดผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนสำหรับการเลื่อนชั้นในเด็กระดับก่อนประถมศึกษา
7. ในการเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กในวัยเดียวกัน จะต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน เช่น ใช้แบบทดสอบที่มีความยากง่ายระดับเดียวกัน เป็นต้น
8. การตีความหรือการสรุปผลการประเมินต้องมีความเป็นปรนัย คือ แปลผลตามข้อมูลที่ปรากฏ และถ้าเป็นไปได้ควรมีผู้ประเมินมากกว่า 1 คน
12/2/55 โพสต์โดย yaiyupyep
2 จาก 2
พัฒนาการเด็ก http://development.mothersdigest.in.th/
29/1/57 โพสต์โดย น้องเทพ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปรัชญาความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การพัฒนาการด้านภาษาจำเป็นต่อเด็กที่สุดในระดับปฐมวัย เพราะเหตุใด ?
ทักษะเกี่ยวกับการพูดของเด็กปฐมวัย
การจัดการประสบการณ์สาระวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู