หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ธรรมภิบาล มีอะไรบ้าง
ธรรมภิบาล มีอะไรบ้าง 4/10/51 โพสต์โดย tongmongmeawkue
คำตอบ
1 จาก 2
“ ธรรมาภิบาล ”   กำลังเป็นเรื่องที่พูดถึงกันบ่อย   และเป็นเรื่องที่ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปกครอง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   ควรทำความรู้จักในเรื่องนี้ เนื่องจากแนวทางประชาคมโลกหันมาสนใจกับกระแสโลกาภิวัฒน์และการบริหารจัดการ ที่ดีมากขึ้นแทนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเดียว  

ธรรมาภิบาลคืออะไร

“ ธรรมาภิบาล ”  แปลจากภาษาอังกฤษว่า “ good governance” หมายถึง การบริหารบ้านเมืองที่โปร่งใสด้วยจริยธรรมบางครั้ง ภาคเอกชน จะใช้คำว่า “ บรรษัทภิบาล ”   หรือ  “ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ” แปล จากภาษาอังกฤษ “ corporate governance” หรือ “ corporate social responsibility” รวมทั้งคำย่อที่มักเรียกสั้นๆว่า “CG” หรือ “ CSR” ล้วนมีความหมายใกล้เคียงกัน

ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน หมายความถึง   การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใส   โดยที่ผู้มีอำนาจบริหารจัดการธุรกิจนั้นๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการกระทำของตนต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัททุกราย   รวมถึงผู้ถือหุ้น   เจ้าหนี้   พนักงาน   รัฐ   ลูกค้า   คู่ค้า   ตลอดจนประชาชน

ธรรมาภิบาล สำคัญอย่างไร

ธรรมาภิบาลเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกองค์กร ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน เนื่องจาก  “ ธรรมาภิบาล ”  เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อกันในทุกองค์กร   ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ   ภาคเอกชน   หรือองค์กรอิสระ   การปฏิบัติต่อกันระหว่างประเทศ   โดยมีหลักการที่สำคัญคือ

ความโปร่งใส ( Transparency)  อธิบายได้ ( accountability) และ   ความรับผิดชอบ ( responsibility) องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง ธรรมาภิบาลมาตั้งแต่ต้น ศตวรรษที่ 20 ไม่ว่าจะเป็น   องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( OECD), ธนาคารโลก  (the World Bank), UNDP, UNCTAD, UNIDO and ILO

ในทัศนะของธนาคารโลก ธรรมาภิบาลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของนโยบายเศรษฐกิจที่ดี ( Sound economic policies) ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารจัดการภาครัฐที่คำนึงถึง   ประสิทธิภาพ   ความโปร่งใส   และความรับผิดชอบ   รวมทั้งมี   กรอบกฎหมายและนโยบายที่มีความแน่นอนและชัดเจน   เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพของระบบตลาดและการพัฒนาเศรษฐกิจ   ความสนใจของธนาคารโลกในเรื่องธรรมาภิบาลเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งของความ พยายามส่งเสริม   การพัฒนาที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน  

ความสำคัญของธรรมาภิบาลต่อ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่เรียกย่อๆว่า ว่า SMEs มีผู้ประกอบการมากกว่าร้อยละ 99.5 ของผู้ประกอบการทั้งหมดของประเทศศ   และมีการจ้างงานกว่าร้อยละ 70 ของการจ้างงานรวมในภาคอุตสาหกรรม   แต่มีการระดมเงินทุนผ่านตลาดทุนเป็นจำนวนน้อยมาก   เงินทุนที่ใช้ในการดำเนินการมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน   ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่  

ความสำคัญของ ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน ก็คือ การสร้าง “ ความเชื่อถือ ” จากลูกค้า   สถาบันการเงิน   สังคม และคู่ค้า   ฯลฯ เพราะทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องการให้ธุรกิจที่ตนจะค้าขายด้วยมีความซื่อ สัตย์สุจริต   โปร่งใส   มีความรับผิดชอบ   มีความยุติธรรม มีจริยธรรม   คุณธรรม สินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าที่ดี   มีคุณภาพ   ปลอดภัย   ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม   และไม่ค้ากำไรเกินควร   เนื่องจาก มีคุณธรรมกำกับอยู่ตลอดเวลา   เมื่อเป็นอย่างนี้ทุกธุรกิจ   ก็จะทำให้ธุรกิจรุ่งเรืองเป็นที่เชื่อถือของลูกค้า   มีกำไรสามารถพึ่งตนเองได้ทั้งในยามวิกฤตและในยามปกติ   รวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย   ไม่ว่าสถาบันใดก็อยากจะให้สินเชื่อ และให้ดอกเบี้ยที่ถูกลงเพราะเขาสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการมีความรับผิด ชอบ   การประนอมหนี้   ก็สามารถทำได้ง่าย เพราะเจ้าหนี้มีความไว้วางใจในผู้บริหารของบริษัท   ประชาชนก็จะได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยมีคุณภาพ   สังคมก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข   เพราะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  

นอกจากนี้ในภาคธุรกิจ   เอส เอ็ม อี   เมื่อธุรกิจเจริญเติบโต   มีระบบการเงินและระบบบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ ก็สามารถนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   เพื่อระดมทุนได้เองโดยไม่ต้องผ่านสถาบันการเงินซึ่งจะได้ต้นทุนที่ต่ำกว่า การกู้เงินจากสถาบันการเงินเสียอีก   เพราะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย   ทำให้ความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจในต่างประเทศได้ดีขึ้น  

ผลการศึกษาของนักวิชาการจากธนาคารโลก ชี้ให้เห็นว่าระดับธรรมาภิบาลสูงมีสัมพันธ์กับระดับรายได้ที่สูง

ธรรมาภิบาล   ไม่เพียงแต่มีความ สำคัญต่อเจ้าของธุรกิจที่บริหารงานเองโดยตรงดังกรณีข้างต้น   แต่ยังสำคัญต่อนักลงทุน   หากบริษัทไม่มีธรรมาภิบาล   การเพิ่มทุนจากต่างประเทศอาจต้องประสบอุปสรรคเพราะชาวต่างชาติลังเลที่จะ เข้ามามีหุ้นส่วนในบริษัท   โดยไม่มีอำนาจในการบริหาร   การมีธรรมาภิบาล   หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ กรรมการทำหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ไม่ใช้ตำแหน่งในการหาประโยชน์หรือฉวยโอกาสจากบริษัทเพื่อตนเองหรือพวกพ้อง   ดูแลผู้บริหารและฝ่ายจัดการให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน ให้สิทธิแก่เจ้าของเงินหรือผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของบริษัท การตัดสินใจเรื่องสำคัญๆรวมถึงการตรวจสอบการทำงานของกรรมการและผู้บริหาร   จะทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น

หลักการสากลของ “ ธรรมาภิบาล ”

องค์การสหประชาชาติ กำหนดหลักการทั่วไปของธรรมาภิบาล ไว้ 8 หลักการ ดังนี้

1.  การมีส่วนร่วม   การมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งชายหญิงคือการตัดสินใจที่สำคัญในสังคมและสร้าง ความสามัคคีให้เกิดกับประชาชน   การมีส่วนร่วมสามารถทำได้โดยอิสระไม่มีการบังคับ   สมาชิกเต็มใจให้ความร่วมมือด้วยตนเอง   หรือมีส่วนร่วมผ่านหน่วยงาน   สถาบันหรือผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตย

2.  การปฏิบัติตามกฏ   ธรรมาภิบาลต้องการความถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ   ไม่ลำเอียง   มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมกับประชาชนโดยเท่าเทียมกัน   ทุกคนในสังคมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเดียวกัน

3.  ความโปร่งใส   ความโปร่งใสเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง   มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา   สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่นได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน   สื่อจะเข้ามีบทบาทอย่างมากในการตรวจสอบและรายงานผลงานดำเนินงานโดยการนำเสนอ ข่าวสารให้แก่สังคมได้รับทราบ

4.  ความรับผิดชอบ   ความรับผิดชอบเป็นการพยายามให้คนทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในการทำ งาน   กล้าที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจนั้นๆ

5.  ความสอดคล้อง   ความสอดคล้องต้องกันเป็นการกำหนดและสรุปความต้องการของคนในสังคม   ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมาก   โดยพยายามหาจุดสนใจร่วมกันและความต้องการที่สอดคล้องต้องกันของสังคมมาเป็น ข้อปฏิบัติเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในสังคม   การจะพัฒนาสังคมได้   ต้องทราบความต้องการที่สอดคล้องต้องกันของสังคมนั้นๆ   ด้วยวิธีการเรียนรู้   วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆก่อน

6.  ความเสมอภาค   ความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับจากรัฐบาล   ทั้งการบริการด้านสวัสดิการ   ตลอดจนสาธารณูปโภคด้านอื่นๆ

7.  หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล   เป็นวิธีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่   โดยการผลิตและจำหน่ายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มีคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนหรือ การใช้ทรพยากรให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดต่อมวลมนุษยชาติ   โดยมีการพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

8.  การมีเหตุผล   การมีเหตุผลเป็นความต้องการในทุกสังคม ประชาชนทุกคน   ต้องตัดสินใจและความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองด้วยเหตุด้วยผลที่สมเหตุสม ผล   การมีเหตุผลไม่สามารถกระทำได้ถ้าปราศจากการปฏิบัติตามกฎหมายและความโปร่งใส

ทำอย่างไรจึงถือว่า มี “ ธรรมาภิบาล ”

การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะมี “ ธรรมาภิบาล ” นั้น   นอกจากต้องปฎิบัติตามกฎหมายแล้ว   ต้องเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม   โดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ายใด   วิสาหกิจที่มี ธรรมาภิบาล   ย่อมไม่เอาเปรียบหุ้นส่วน   ไม่ขูดรีดแรงงานลูกจ้าง   ไม่ฉ้อโกงลูกค้า   ไม่เอาเปรียบคู่ค้า   ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือทำร้ายชุมชนโดยรอบที่ตั้งของวิสาหกิจด้วยการก่อ มลพิษ  

โดยสรุป การทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล   ต้องยึดหลัก “ ซื่อกินไม่หมด   คดกินไม่นาน ”

เอกสารอ้างอิง:

1.  ดร. เดือนเด่น   นิคมบริรักษ์. “ บรรษัทภิบาลกับเศรษฐกิจพอเพียง ”.  เอกสารการสัมมนาวิชาการประจำปี 2542 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก: http://www.thaigoernance.org

2.  ศุลีมาน   นฤมล   วงศ์สุภาพ. “ ธรรมาภิบาล ( Good Governance) ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม:ปัญหาและทางแพร่งในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเกาะ พีพี จ. กระบี่(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก: http://www.sakonarea1.go.th/rnd/krusakon/article/good.pdf

3.  สถาบันป๋วย   อึ๊งภากรณ์ , รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น 2546, สำนักงานธรรมสาร .  

4.  อภิชาติ   สถิตนิรามัย   ความคิดเปิดผนึก เข้าถึงได้จาก: www.onopen.com

5.  การประชุม EXPERT MEETING ON GOOD GOVERNANCE FOR SMEs  ณ กรุง เจนีวา   ระหว่างวันที่  1-2 เมษายน 2547 เข้าถึงได้จาก http://www.unece.org/indust/sme/governance.html

6.  ดร. โสภณ   พรโชคชัย. “ CSR คือหน้าที่ ใช่อาสา ” ThaiAppraisal Vol 5,No. 5, September-October 2006.
4/10/51 โพสต์โดย น้องวุฒิน่ารัก
2 จาก 2
หลักธรรมาภิบาลมีประโยชน์อะไรบ้าง
18/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักธรรมาภิบาลคืออะไร
ผู้ภิภากษาไม่เป็นธรรมจะปรึกษาใคร
ทำไมต้องมีพุทธาภิเษก
ภิกษุ กับ ภิกษณี
วันนี้เราอยู่ดูโลกกันให้โสภิณ พรุ่งนี้ชีวินอาจสิ้นสลาย....
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู