หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความละเมิด
ตัวอย่างการเขียนคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีประมาททำให้ถึงแก่ความตาย
อักษรศาสตร์ | กฏหมาย 7/6/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ยกตัวอย่างสั่นสั่นนะครับ ได้แก่ค่าปลงศพครับ และการดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิต ในกรณีที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวครับ
7/6/53 โพสต์โดย P'New ParaWut
2 จาก 2
อาจจะยาวซักหน่อยนะครับ เป็นคำตอบข้อสอบวิชาว่ความสมัยใหนผมจำไม่ได้แล้ว ลองทำความเข้าใจดูครับ คดีนี้มีจำเลย 5 คน โดยมีการเรียกประกันภัยมาร่วมรับผิดเป็นจำเลยร่วม
                                  ข้อ  ๓. การกระทำของจำเลยที่  ๑  เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อโดยผิดกฎหมาย      ทำให้สามีโจทก์ถึงแก่ชีวิต  อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์    ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย    จำเลยที่  ๑ จะต้องรับผิด ชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดจากการละเมิดต่อโจทก์ดังนี้                                                                                                        .                ๓.๑  โจทก์ต้องเสียค่าปลงศพ   รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น  ในการประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีเป็นเวลา  ๗  วัน เป็นเงิน  ๔๐๐,๐๐๐- บาท                                                                                            .                ๓.๒   นายบุญ   เกิดคำ    มีอายุ  ๔๐ ปี   เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคประจำตัวใด  ๆ ขณะเสียชีวิตทำงานตำแหน่งผู้จัดการบริษัททุนไทย  จำกัด มีเงินเดือน ๆ ละ  ๘๐,๐๐๐- บาท    และสามารถทำงานได้อีกจำนวน  ๒๐  ปี  จนครบเกษียณอายุ   ๖๐  ปี  ตามระเบียบของบริษัทอย่างแน่นอน  การตายของนายบุญ  เกิดคำ ทำให้โจทก์ขาดไร้อุปการะที่เคยได้รับจากนายบุญ    เกิดคำ   สามีโจทก์  เดือนละ  ๔๐,๐๐๐-  บาทโจทก์  ขอคิดเป็นเวลา  ๒๐  ปี  เป็นจำนวนเงิน  ๙,๖๐๐,๐๐๐,๐๐- บาท                                                                                       .
                 รวมค่าเสียหายทั้งหมด  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐- บาท                                                                  .                ข้อ  ๔.    จำเลยที่ ๑      กระทำการละเมิดดังกล่าวข้างต้น     โดยทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่  ๒  ดังนั้นจำเลยที่  ๒  ในฐานะนายจ้างของจำเลยที่  ๑  จึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่  ๑  ต่อโจทก์                                   .
              จำเลยที่  ๓  เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่  ๒      ต้องร่วมรับผิดอย่างไม่จำกัดจำนวนในหนี้ของจำเลยที่  ๒  ต่อโจทก์ตามกฎหมาย                                                                               .               จำเลยที่   ๔    เป็นผู้รับประกันภัย      ประเภทประกันภัยค้ำจุน     คุ้มครองอุบัติเหตุต่อบุคคลภาย นอก       ที่เกิดจากการทำงานของรถยกยี่ห้อ  โค มัต สุ      คันหมายเลขทะเบียน ย.ก. ๒๔๒๔  กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่  ๒   โดยจำเลยที่ ๒ เป็นผู้เอาประกันภัย     ตามกรรมธรรม์ประกันภัยเลขที่        ๒๐ – ๒๐๐๐๒ /๔๔ มีอายุการคุมครองวันที่    ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๑     ในวงเงิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐- บาท      ต่อครั้ง รายละเอียดปรากฏ  ตาม สำเนากรรมธรรม์ประกันภัย   เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข   ๘  จำเลยที่  ๔    จึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่  ๑  ถึงที่ ๓   ต่อโจทก์ตามสัญญาประกันภัย                                                                              .
               จำเลยทั้ง  ๔     จึงต้องร่วมกันและ   /   หรือแทนกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์  ดังต่อไปนี้
             จำเลยที่  ๑  -  ๓    ต้องร่วมกันและ   /   หรือแทนกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์       เป็นเงิน๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐- บาท   พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  ๗ . ๕  ต่อปี    นับตั้งแต่วันทำละเมิดคือวันที่  ๑    สิงหาคม  ๒๕๕๐  เป็นต้นไป    จนกว่าจำเลยที่  ๑  -  ๓     จะร่วมกันและ /  หรือแทนกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์

ครบถ้วน ซึ่งดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา  ๒  เดือน  เป็นเงินจำนวน  ๑๒๕,๐๐๐-  บาท        รวม เป็นเงินทั้งสิน  ๑๐,๑๒๕,๐๐๐-  บาท                                                                                                                                                  .           โดยจำเลยที่  ๔  ต้องร่วมกันและ / หรือแทนกันกับจำเลยที่   ๑ - ๓ รับผิดต่อโจทก์ในยอดเงินจำนวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐- บาท    ดังกล่าว       เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐- บาท           พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  ๗.๕  ต่อปี นับตั้งแต่วันทำละเมิดคือวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐   เป็นต้นไป    จนกว่าจำเลยที่  ๔  จะร่วมกันและ / หรือแทนกันกับจำเลยที่ ๑ – ๓  รับผิดชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ครบถ้วน ซึ่งดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา  ๒ เดือน  เป็นเงินจำนวน  ๖๒,๕๐๐-  บาท    รวมเป็นเงินทั้งสิน  ๕,๐๖๒,๐๐๐-  บาท                                                .
      ขอโทษครับขอแก้ไข คดีนี้มีจำเลยทั้งหมด 4 คนครับ
9/6/53 โพสต์โดย อานนท์ 2010
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายละเมิด
การละเมิด คือ
ตัวอย่างหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การเรียกค่าสินไหมทดแทน กรณี ขับรถชนคนตาย1พิการ1เราผิด
กฎหมายอาญา แพ่ง เกี่ยวกับอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู