หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติสมเด็จพระราชาธิราชที่3
สังคมศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ 2/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๓๑ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่เก้าของกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในช่วงที่ทำสงครามกับอาณาจักรล้านนาหลายครั้ง พระองค์ได้เสด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลกตลอดรัชกาล ในห้วงเวลาดังกล่าว สมเด็จพระบรมราชาจึงได้ครองกรุงศรีอยุธยา ที่เสมือนมีฐานะเมืองลูกหลวง ได้มีส่วนรับพระราชภาระจากพระราชบิดาให้เป็นไปด้วยดี

ในรัชกาลนี้ สิ่งสำคัญที่โปรดให้ทำขึ้น คือ ตำราพิชัยสงคราม ตำราแม่บทของการออกรบของไทยและทำสารบัญชีเรียกคนเข้าเป็นทหาร และพระองค์โปรดให้พระอาทิตยวงศ์ พระโอรสเป็นพระมหาอุปราช ครองเมืองพิษณุโลก

ในปลายรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ได้เสด็จยกทัพไปตีเมืองทวาย คืนมาจากกรุงหงสาวดี และได้กวาดต้อนผู้คนมาเป็นจำนวนมาก

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ เสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๓๔ ครองราชย์ได้ ๓ ปี
2/12/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 3
ขอบคุณครูแก่ ที่ช่วยตอบคำถาม ดีมากเลยค่ะ
2/12/53 โพสต์โดย Panvilai
3 จาก 3
พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3 เพิ่มเติมครับ
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 มีพระนามเดิมว่า พระบรมราชา เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์มีพระเชษฐา คือ สมเด็จพระอินทราชา และมีพระอนุชาต่างพระมารดา คือ สมเด็จพระเชษฐาธิราช (ต่อมา คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2)
ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้น เป็นช่วงเวลาที่กรุงศรีอยุธยาทำสงครามกับอาณาจักรล้านนาหลายครั้ง พระองค์จึงตัดสินพระทัยเสด็จไปเสวยราชสมบัติ ณ เมืองพิษณุโลก เพื่อที่จะไปป้องกันหัวเมืองเหนือจากล้านนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2006 ดังนั้น เมืองพิษณุโลกจึงกลายเป็นเมืองราชธานีในสมัยนี้ ส่วนทางกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงสถาปนาให้พระบรมราชาขึ้นครองราชสมบัติทรงมีพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราช (ที่ 3) ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีพระมหากษัตริย์พร้อมกัน 2 พระองค์ นอกจากนี้ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระเชษฐาธิราชที่พระมหาอุปราชด้วย
เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2031 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 ซึ่งครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาอยู่นั้นได้ย้ายราชธานีกลับมาที่กรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเมืองพิษณุโลกนั้น สมเด็จพระเชษฐาธิราช ผู้เป็นพระอนุชาได้ปกครองอยู่ในฐานะพระมหาอุปราช
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 เสด็จสวรรคต เมื่อพ.ศ. 2034 ครองสิริราชสมบัติได้ 3 ปี สมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้า ผู้เป็นพระอนุชาได้ขึ้นครองราชย์ต่อทรงมีพระนามว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

พระราชกรณีกิจ
ด้านการปกครอง
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 ทรงดูแลกรุงศรีอยุธยาแทนพระบิดาเป็นเวลา 25 ปีก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์
ด้านการสงคราม
ทรงเสด็จไปตีเมืองทวายซึ่งตั้งแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาและทรงได้รับชัยชนะ
ด้านวรรณกรรม
นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 ทรงเป็นผู้พระราชนิพนธ์ กำสรวลสมุทร (นิยมเรียกกันว่า กำสรวลศรีปราชญ์) ก่อนขึ้นครองราชสมบัติเนื่องในการเสด็จประพาสชลมารคตามแม่น้ำเจ้าพระยา จากกรุงศรีอยุธยาไปยังหัวเมืองชายทะเลแถวปากแม่น้ำ พระราชนิพนธ์นี้ได้กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยา

เหตุการณ์สำคัญ
พ.ศ. 2026 สมเด็จพระบรมราชาเสด็จไปวังช้าง ตำบลไทรย้อย
พ.ศ. 2027 พระเชษฐาธิราช และพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชทรงผนวชทั้ง 2 พระองค์
พ.ศ. 2028 พระเชษฐาธิราชลาพระผนวช สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสถาปนาพระเชษฐาธิราชเป็นพระมหาอุปราช
พ.ศ. 2029 สมเด็จพระบรมราชาเสด็จไปวังช้าง ตำบลสัมฤทธิบูรณ์
พ.ศ. 2031 สมเด็จพระบรมราชาเสด็จยกทัพไปตีเมืองทวายและได้กวาดต้อนผู้คนมาเป็นจำนวนมาก
พ.ศ. 2033 มีการก่อกำแพงเมืองพิชัยเป็นครั้งแรก
10/8/54 โพสต์โดย ม้านิลมังกร
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กษัตริย์สมัยอยุธยา..พระองค์ใดที่เราแถบจำชื่อไม่ได้บ้าง
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นอย่างไร
ประวัติ สมเด็จ พระ ม หิน ท รา ธิ ราช
ประวัติวัดราชประดิษฐาน
วันปิยมหาราช พระราชประวัติ ความเป็นมา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู