หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ต้องการแผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.1-6 หาได้ที่ไหนครับ
11/5/53 โพสต์โดย ตงฉิน
คำตอบ
1 จาก 8
ที่สหกรณ์คุรุสภา  หรือที่ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สนามหลวงค่ะ
11/5/53 โพสต์โดย แม่ชี
2 จาก 8
ไม่ทราบคะ
4/8/53 โพสต์โดย milddy
3 จาก 8
ร้านหนังสือทั่วไป เช่น ซีเอ็ดบุ๊ค นายอินทร์ เป็นต้นค่ะ
16/8/53 โพสต์โดย JiF ...
4 จาก 8
แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่ 4 รหัส ว 31101
แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1
ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง  การเคลื่อนที่  
http://www.ziddu.com/download/11966875/1.rar.html
ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง  สนามของแรง
http://www.ziddu.com/download/11966926/2.rar.html
ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง  คลื่น
http://www.ziddu.com/download/11966927/3.rar.html
ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์  
http://www.ziddu.com/download/11966925/4.rar.html
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  วิเคราะห์หลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/11967061/222.rar.html
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  แบบทดสอบ
http://www.ziddu.com/download/11967032/111.rar.html


แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่ 4 รหัส ว 32101
แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2

http://www.ziddu.com/download/12147832/3A.rar.html
แจกกันไปใช้ครับ


เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลยครับ

เรื่องที่ 1 การวัด
http://www.ziddu.com/download/11967097/1.pdf.html
เรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่
http://www.ziddu.com/download/11967177/2.pdf.html
เรื่องที่ 3 กฎการเคลื่อนที่
http://www.ziddu.com/download/11967173/3.pdf.html
เรื่องที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
เรื่องที่ 5 งานและพลังงาน
http://www.ziddu.com/download/11967175/5.pdf.html
เรื่องที่ 6 โมเมนตัม
http://www.ziddu.com/download/11967176/6.pdf.html
เรื่องที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
http://www.ziddu.com/download/11967263/.pdf.html
เรื่องที่ 8   สภาพสมดุลยืดหยุ่น
http://www.ziddu.com/download/11967264/.pdf.html
เรื่องที่ 9   ของไหล
http://www.ziddu.com/download/11967265/10.pdf.html
เรื่องที่ 10  ความร้อน
http://www.ziddu.com/download/11967266/9.pdf.html
เรื่องที่ 11  คลื่นกล
http://www.ziddu.com/download/11967267/11.pdf.html
เรื่องที่ 12  เสียง
http://www.ziddu.com/download/11967388/12.pdf.html
เรื่องที่ 13  แสง
http://www.ziddu.com/download/11967391/13.pdf.html
เรื่องที่ 14  ทัศนอุปกรณ์
http://www.ziddu.com/download/11967389/14.pdf.html
เรื่องที่ 15  ไฟฟ้าสถิตย์
http://www.ziddu.com/download/11967392/15.pdf.html
เรื่องที่ 16  แม่เหล็กไฟฟ้า 1
http://www.ziddu.com/download/11967390/16.pdf.html
เรื่องที่ 17  แม่เหล็กไฟฟ้า 2
http://www.ziddu.com/download/11967549/.pdf.html
เรื่องที่ 18  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
http://www.ziddu.com/download/11967550/.pdf.html
เรื่องที่ 19  ฟิสิกส์อะตอม
http://www.ziddu.com/download/11967551/19.pdf.html
เรื่องที่ 20  ฟิสิกส์นิวเคลียร์
http://www.ziddu.com/download/11967552/17.pdf.html

แบ่งปันกันไปใช้นะครับ  

แจกกันไปใช้ครับ  คณิตศาสตร์ล้วนๆ  
เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลยครับ

เรื่องที่ 1 เซต
http://www.ziddu.com/download/12118508/1.pdf.html
เรื่องที่ 2 ตรรกศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12118526/2..pdf.html
เรื่องที่ 3 การแจกแจงปกติ
http://www.ziddu.com/download/12118614/3..pdf.html
เรื่องที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
เรื่องที่ 5 กำหนดการเชิงเส้น
http://www.ziddu.com/download/12118703/5..pdf.html
เรื่องที่ 6 ความน่าจะเป็น
http://www.ziddu.com/download/12118705/6..pdf.html
เรื่องที่ 7 ความสัมพันธ์
http://www.ziddu.com/download/12118704/7..pdf.html
เรื่องที่ 8   ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น
http://www.ziddu.com/download/12118706/.pdf.html
เรื่องที่ 9   แคลคูลัส
http://www.ziddu.com/download/12118707/.pdf.html
เรื่องที่ 10  จำนวนจริง
http://www.ziddu.com/download/12119104/10..pdf.html
เรื่องที่ 11  จำนวนเชิงซ้อน
http://www.ziddu.com/download/12119105/11..pdf.html
เรื่องที่ 12  ทฤษฎีกราฟ
http://www.ziddu.com/download/12119102/12..pdf.html
เรื่องที่ 13  ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
http://www.ziddu.com/download/12119101/.pdf.html
เรื่องที่ 14  เมตริกซ์
http://www.ziddu.com/download/12119103/14..pdf.html
เรื่องที่ 15  เรขาคณิต
http://www.ziddu.com/download/12119151/15..pdf.html
เรื่องที่ 16  ลอการิทึม
http://www.ziddu.com/download/12119150/16..pdf.html
เรื่องที่ 17  ลำดับอนุกรม
http://www.ziddu.com/download/12119149/17..pdf.html
เรื่องที่ 18  เวกเตอร์
http://www.ziddu.com/download/12119148/18..pdf.html

แบ่งปันกันไปใช้นะครับ  เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่น่าใช้มากครับ


เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ

เรื่องที่  1  บทนำเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12147209/.pdf.html
เรื่องที่  2  เอกภพ
http://www.ziddu.com/download/12147210/3..pdf.html
เรื่องที่  3  ระบบสุริยะ
http://www.ziddu.com/download/12147211/2..pdf.html

เป็นการสรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมากครับ


แผนการสอน  แผนจัดการเรียนรู้วิชาโลก  ดาราศาสตร์  อวกาศ
ใช้ได้ทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายครับ  ดาวน์โหลดไปใช้ฟรี...

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 http://www.ziddu.com/download/12147327/11.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 http://www.ziddu.com/download/12147326/22.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 http://www.ziddu.com/download/12147324/33.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 http://www.ziddu.com/download/12147325/44.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 http://www.ziddu.com/download/12147428/55.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 http://www.ziddu.com/download/12147429/77.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 http://www.ziddu.com/download/12147430/66.rar.html

แจกหลักสูตรสาระการเรียนรู้

หลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/12147566/1A.rar.html

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/12147578/2A.rar.html


เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
เรื่องที่  1  กรดเบส
http://www.ziddu.com/download/12147954/1B.pdf.html
เรื่องที่  2  ปริมาณสารสัมพันธ์
http://www.ziddu.com/download/12147953/2B.pdf.html
เรื่องที่  3  ไฟฟ้าเคมี
http://www.ziddu.com/download/12147951/3B.pdf.html
เรื่องที่  4  สมดุลเคมี
http://www.ziddu.com/download/12147950/4B.pdf.html
เรื่องที่  5  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  http://www.ziddu.com/download/12147952/5B.pdf.html

แจกกันไปใช้  รวมแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น  โหลดเลยจ้า

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12285710/1mat.rar.html
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
http://www.ziddu.com/download/12285712/2mat.rar.html
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
http://www.ziddu.com/download/12285711/3mat.rar.html
รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
http://www.ziddu.com/download/12285558/4mat.rar.html

แผนการจัดการเรียนรู้  แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1  ภาคเรียนที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12315238/1matb1.rar.html
แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1  ภาคเรียนที่ 2
http://www.ziddu.com/download/12316014/1matb2.rar.html
แผนการสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1  ภาคเรียนที่ 1
 http://www.ziddu.com/download/12656817/1matp1.rar.htmlแผนจัดการเรียนรู้  แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4  ภาคเรียนที่ 2
เป็นไฟล์เอกสารสามารถแก้ไขได้  มีใบความรู้และแบบฝึกทักษะ

แผนจัดการเรียนรู้ที่  7    เรื่อง  การหาแรงลัพธ์และการรวมเวกเตอร์โดยวิธีสร้างรูป
http://www.ziddu.com/download/12329996/7.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  8    เรื่อง  การแยกแรงและการหาแรงลัพธ์โดยวิธีการคำนวณ
http://www.ziddu.com/download/12330090/8.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  9    เรื่อง  สมดุลกลและสมดุลการเลื่อนที่
 http://www.ziddu.com/download/12330368/9.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  10   เรื่อง  สมดุลของแรงเสียดทาน
http://www.ziddu.com/download/12331677/10.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  11   เรื่อง  ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง
http://www.ziddu.com/download/12343493/11.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  12   เรื่อง  สมดุลต่อการหมุน
http://www.ziddu.com/download/12343597/12.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  13   เรื่อง  สมดุลสัมบูรณ์  
http://www.ziddu.com/download/12343623/13.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  14   เรื่อง  การนำหลักการสมดุลไปประยุกต์และเครื่องกล
http://www.ziddu.com/download/12343622/14.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  15   เรื่อง  ทบทวนอีกครั้งย้ำความเข้าใจ
http://www.ziddu.com/download/12343748/15.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  16   เรื่อง   งาน
http://www.ziddu.com/download/12343749/16.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  17   เรื่อง   กำลัง
http://www.ziddu.com/download/12345079/17.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  18   เรื่อง   พลังงาน
http://www.ziddu.com/download/12345110/18.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  19   เรื่อง   พลังงานจลน์
http://www.ziddu.com/download/12345111/19.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  20   เรื่อง   พลังงานศักย์โน้มถ่วง
http://www.ziddu.com/download/12345109/20.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  21   เรื่อง   พลังงานศักย์ยืดหยุ่น
http://www.ziddu.com/download/12356485/21.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  22   เรื่อง     กฎการอนุรักษ์พลังงาน
http://www.ziddu.com/download/12356486/22.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  23   เรื่อง   เครื่องกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า
http://www.ziddu.com/download/12356483/23.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  24   เรื่อง   หลักการทำงานของเครื่องกล
http://www.ziddu.com/download/12356487/24.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  25   เรื่อง  ทบทวนอีกครั้งย้ำความเข้าใจ
http://www.ziddu.com/download/12356484/25.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  26   เรื่อง   ความหมายของโมเมนตัม
แผนจัดการเรียนรู้ที่  27   เรื่อง   แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
แผนจัดการเรียนรู้ที่  28   เรื่อง   การดลและแรงดล
แผนจัดการเรียนรู้ที่  29   เรื่อง   การคำนวณการดลและแรงดล
แผนจัดการเรียนรู้ที่  30   เรื่อง   การชน 1
แผนจัดการเรียนรู้ที่  31   เรื่อง   การชน 2
แผนจัดการเรียนรู้ที่  32   เรื่อง   การชน 3
แผนจัดการเรียนรู้ที่  33   เรื่อง   การคำนวณเกี่ยวกับการชน
แผนจัดการเรียนรู้ที่  34   เรื่อง   กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
แผนจัดการเรียนรู้ที่  35   เรื่อง  การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
แผนการเรียนรู้ที่ 26 - 35  
http://www.ziddu.com/download/12356546/3.doc.html

แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12361403/art1.rar.html
แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
http://www.ziddu.com/download/12361492/art2.rar.html
แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
http://www.ziddu.com/download/12361430/art3.rar.html


นิทานลูกเสือ
http://www.ziddu.com/download/12642719/A1.rar.html
3/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 8
แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Green  light http://www.ziddu.com/download/14849251/111.rar.html
Post Cards http://www.ziddu.com/download/14849410/112.rar.html
คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14849403/113.rar.html
การเกษตร http://www.ziddu.com/download/14849409/114.rar.html
งานช่าง http://www.ziddu.com/download/14849411/115.rar.html
งานธุรกิจ http://www.ziddu.com/download/14849408/116.rar.html
งานบ้าน http://www.ziddu.com/download/14849405/117.rar.html
งานประดิษฐ์ http://www.ziddu.com/download/14849402/118.rar.html
ดนตรีนาฏศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14849407/119.rar.html
ทัศนศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14849406/120.rar.html
ประวัติศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14849404/121.rar.html
พระพุทธศาสนา http://www.ziddu.com/download/14849814/122.rar.html
ภาษาไทย http://www.ziddu.com/download/14849813/123.rar.html
ภูมิศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14849812/124.rar.html
วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14849815/125.rar.html
เศรษฐศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850002/126.rar.html
สุขศึกษา http://www.ziddu.com/download/14850000/127.rar.html
หน้าที่พลเมือง http://www.ziddu.com/download/14850001/128.rar.html


แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Green light http://www.ziddu.com/download/14850274/211.rar.html
Post Cards http://www.ziddu.com/download/14850276/212.rar.html
คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850277/213.rar.html
การเกษตร http://www.ziddu.com/download/14850279/214.rar.html
งานช่าง http://www.ziddu.com/download/14850273/215.rar.html
งานธุรกิจ http://www.ziddu.com/download/14850280/216.rar.html
งานบ้าน http://www.ziddu.com/download/14850275/217.rar.html
งานประดิษฐ์ http://www.ziddu.com/download/14850278/218.rar.html
ดนตรีนาฏศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14850281/219.rar.html
ทัศนศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14850272/220.rar.html
ประวัติศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850910/221.rar.html
พระพุทธศาสนา http://www.ziddu.com/download/14850908/222.rar.html

ภาษาไทย http://www.ziddu.com/download/14850909/223.rar.html
ภูมิศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850937/224.rar.html
วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850936/225.rar.html
เศรษฐศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850935/226.rar.html

สังคมศึกษา http://www.ziddu.com/download/14850985/227.rar.html

สุขศึกษา http://www.ziddu.com/download/14850986/228.rar.html
หน้าที่พลเมือง http://www.ziddu.com/download/14850984/229.rar.html


แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Green light http://www.ziddu.com/download/14851011/311.rar.html
งานเกษตร http://www.ziddu.com/download/14851009/312.rar.html
งานช่าง http://www.ziddu.com/download/14851010/313.rar.html
งานธุรกิจ http://www.ziddu.com/download/14864964/314.rar.html
งานบ้าน http://www.ziddu.com/download/14864967/315.rar.html
งานประดิษฐ์ http://www.ziddu.com/download/14864965/316.rar.html
ดนตรีนาฏศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14865555/317.rar.html
ทัศนศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14865556/318.rar.html
ประวัติศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14865554/319.rar.html
พระพุทธศาสนา http://www.ziddu.com/download/14865557/320.rar.html
ภาษาไทย http://www.ziddu.com/download/14865935/321.rar.html
ภูมิศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14865933/322.rar.html
วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14865936/323.rar.html
เศรษฐศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14865934/324.rar.html
สุขศึกษา http://www.ziddu.com/download/14865938/325.rar.html
หน้าที่พลเมือง http://www.ziddu.com/download/14865937/326.rar.html
9/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 8
sex 1 :  รีบส่งนักศึกษา        
http://www.ziddu.com/download/14773003/sex1.3gp.html
sex 2 :  รปภ.สาวร้อนรัก
http://www.ziddu.com/download/14773294/sex2.3gp.html
sex 3 :  สาวผมยาว
http://www.ziddu.com/download/14773289/sex3.3gp.html
sex 4 :  ร้อนแรงแทงลึก
http://www.ziddu.com/download/14773285/sex4.3gp.html
sex 5 :  พอเฮอะ
http://www.ziddu.com/download/14773292/sex5.3gp.html
sex 6 :  สองพี่น้องเอากัน
http://www.ziddu.com/download/14773287/sex6.3gp.html
sex 7 :  ตีฉิ่งตีฉาบ
http://www.ziddu.com/download/14773293/sex7.3gp.html
sex 8 :  15 หยกๆเอง
http://www.ziddu.com/download/14773286/sex8.3gp.html
sex 9 :  กระแทกสุดๆ
http://www.ziddu.com/download/14773288/sex9.3gp.html
sex 10 :  หอยดมยา
http://www.ziddu.com/download/14773290/sex10.3gp.html
sex 11 :  นักเรียนสอนครู
http://www.ziddu.com/download/14773291/sex11.mp4.html
sex 12 :  123 แอ๊กชั่น
http://www.ziddu.com/download/14773843/sex12.3gp.html
sex 13 :  ใหญ่เต็มคำ
http://www.ziddu.com/download/14773852/sex13.3gp.html
sex 14 :  เหนื่อยเกือบตาย
http://www.ziddu.com/download/14773847/sex14.3gp.html
sex 15 :  สะใจไหมคนเก่ง
http://www.ziddu.com/download/14773844/sex15.3gp.html
sex 16 :  สวยได้ใจ
http://www.ziddu.com/download/14773851/sex16.3gp.html
sex 17 :  มันทุกหยด
http://www.ziddu.com/download/14773845/sex17.3gp.html
sex 18 :  เอาคาชุดนักเรียน
http://www.ziddu.com/download/14773846/sex18.3gp.html
sex 19 :  ครางสนั่นห้อง
http://www.ziddu.com/download/14773850/sex19.3gp.html
sex 20 :  เด็กวิมลพานิชยการ
http://www.ziddu.com/download/14773848/sex20.3gp.html
sex 21 :  ท่าเดียวร้องสุดๆ
http://www.ziddu.com/download/14773849/sex21.3gp.html
sex 22 :  ครูพละอยากลองของ
http://www.ziddu.com/download/14774313/sex22.3gp.html
sex 23 :  น่าลองทั้งคู่
http://www.ziddu.com/download/14774316/sex23.3gp.html
sex 24 :  เอากันในออฟฟิต
http://www.ziddu.com/download/14774315/sex24.3gp.html
sex 25 :  ข่มขืนสาวออฟฟิต
http://www.ziddu.com/download/14774314/sex25.3gp.html
sex 26 :  เด็กญี่ปุ่น1
http://www.ziddu.com/download/14774312/sex26.3gp.html
sex 27 :  เด็กญี่ปุ่น2
http://www.ziddu.com/download/14774494/sex27.3gp.html
sex 28 :  เด็กญี่ปุ่น3
http://www.ziddu.com/download/14774488/sex28.3gp.html
sex 29 :  คนมันรวยนะ
http://www.ziddu.com/download/14774489/sex29.3gp.html
sex 30 :  คนเล่นของ
http://www.ziddu.com/download/14774490/sex30.3gp.html
sex 31 :  พยาบาลอยากลอง
http://www.ziddu.com/download/14774493/sex31.3gp.html
sex 32 :  ไม่ถอดกางเกงใน
http://www.ziddu.com/download/14774635/sex32.3gp.html
sex 33 :  ท่าพิสดาร
http://www.ziddu.com/download/14774637/sex33.3gp.html
sex 34 :  มั่วในห้องคาราโอเกะ
http://www.ziddu.com/download/14774636/sex34.3gp.html
sex 35 :  ข่มขืน 5รุม1
http://www.ziddu.com/download/14774638/sex35.3gp.html
sex 36 :  เลียหอยอร่อยดี
http://www.ziddu.com/download/14774634/sex36.3gp.html
sex 37 :  เด้าชนิดรุนแรง
http://www.ziddu.com/download/14774871/sex37.3gp.html
sex 38 :  เด็กกรุงธน
http://www.ziddu.com/download/14774874/sex38.3gp.html
sex 39 :  ช่างกล้าเนาะ
http://www.ziddu.com/download/14774873/sex39.3gp.html
sex 40 :  เกาหลีสวาท
http://www.ziddu.com/download/14774872/sex40.3gp.html
sex 41 :  เปิดซิงเลือดกระจาย
http://www.ziddu.com/download/14774870/sex41.3gp.html
sex 42 :  ข่มขืนพยาบาลคาลิฟท์
http://www.ziddu.com/download/14774995/sex42.3gp.html
sex 43 :  ขอเสียวด้วยคน
http://www.ziddu.com/download/14774991/sex43.3gp.html
sex 44 :  ข้างสระว่ายน้ำ
http://www.ziddu.com/download/14774994/sex44.3gp.html
sex 45 :  ขาวจัง
http://www.ziddu.com/download/14774992/sex45.3gp.html
sex 46 :  ขาวจั๊วะ
http://www.ziddu.com/download/14774993/sex46.3gp.html
sex 47 :  ขาวสวยหมวยอึ๋ม
http://www.ziddu.com/download/14775490/sex47.3gp.html
sex 48 :  แข่งกันอึ๊บๆ
http://www.ziddu.com/download/14775489/sex48.3gp.html
sex 49 :  ครูกะลูกศิษย์
http://www.ziddu.com/download/14775493/sex49.3gp.html
sex 50 :  ครูนักเรียนญี่ปุ่น
http://www.ziddu.com/download/14775494/sex50.3gp.html
sex 51 :  ครูสอนเด็ก
http://www.ziddu.com/download/14775495/sex51.3gp.html
sex 52 :  สุดยอดครูสาว
http://www.ziddu.com/download/14775496/sex52.3gp.html
sex 53 :  หน้าคล้ายโฟล์
http://www.ziddu.com/download/14775488/sex53.3gp.html
sex 54 :  ตื่นเต้นเร้าใจ
http://www.ziddu.com/download/14775487/sex54.3gp.html
sex 55 :  ครูครับผมขอ
http://www.ziddu.com/download/14775492/sex55.3gp.html
sex 56 :  ครูขาหนุเงียน
http://www.ziddu.com/download/14775491/sex56.3gp.html
sex 57 :  ชอบมากเลย
http://www.ziddu.com/download/14776129/sex57.3gp.html
sex 58 :  กะดอทมๆ
http://www.ziddu.com/download/14776131/sex58.3gp.html
sex 59 :  ชอบของใหญ่มากๆ
http://www.ziddu.com/download/14776133/sex59.3gp.html
sex 60 :  ซุ้มซามแต่โอเค
http://www.ziddu.com/download/14776134/sex60.3gp.html
sex 61 :  ญี่ปุ่น4
http://www.ziddu.com/download/14776135/sex61.3gp.html
sex 62 :  ญี่ปุ่น5
http://www.ziddu.com/download/14776128/sex62.3gp.html
sex 63 :  ดาวมหาลัย
http://www.ziddu.com/download/14776136/sex63.3gp.html
sex 64 :  ดีเท่าที่เคยมีมา
http://www.ziddu.com/download/14776132/sex64.3gp.html
sex 65 :  ดูได้ห้ามชักเว้าน่ะ
http://www.ziddu.com/download/14776130/sex65.3gp.html
sex 66 :  เด็ก16 ต็มใจ
http://www.ziddu.com/download/14776137/sex66.3gp.html
sex 67 :  เอาเด็ก15
http://www.ziddu.com/download/14866272/sex67.3gp.html
sex 68 :  เด็กของกู
http://www.ziddu.com/download/14866273/sex68.3gp.html
sex 69 :  น่าเอาใหม่และ
http://www.ziddu.com/download/14866274/sex69.3gp.html
sex 70 :  ร้องลั่นบ้าน
http://www.ziddu.com/download/14866270/sex70.3gp.html
sex 71 :  เลียให้แตก
http://www.ziddu.com/download/14866271/sex71.3gp.html
sex 72 :  แตงโม
http://www.ziddu.com/download/14866928/sex72.3gp.html
sex 73 :  จงรัก
http://www.ziddu.com/download/14866925/sex73.3gp.html
sex 74 :  ทำอะไรน่ะ
http://www.ziddu.com/download/14866924/sex74.3gp.html

sex 75 :  ทำบุญคนคุก
http://www.ziddu.com/download/14866930/sex75.3gp.html
sex 76 :  กรรมเที่ยวผับ
http://www.ziddu.com/download/14866933/sex76.3gp.html
sex 77 :  หลังเลิกเรียน
http://www.ziddu.com/download/14866932/sex77.3gp.html
sex 78 :  น้องเบลล์
http://www.ziddu.com/download/14866929/sex78.3gp.html
sex 79 :  นศ.วิลัยพยาบาล
http://www.ziddu.com/download/14866927/sex79.3gp.html
sex 80 :  รูไหนก็ได้
http://www.ziddu.com/download/14866931/sex80.3gp.html
sex 81 :  หนูช่วยครูน่ะ
http://www.ziddu.com/download/14866926/sex81.3gp.html
sex 82 :  มันสุดยอด
http://www.ziddu.com/download/14867645/sex82.3gp.html
sex 83 :  โยโกะ
http://www.ziddu.com/download/14867649/sex83.3gp.html
sex 84 :  บ้าลามก
http://www.ziddu.com/download/14867642/sex84.3gp.html
sex 85 :  ลีลาแจ่ม
http://www.ziddu.com/download/14867640/sex85.3gp.html
sex 86 :  ขย่มเมียบอส
http://www.ziddu.com/download/14867647/sex86.3gp.html
sex 87 :  สาวไทยใจถึง
http://www.ziddu.com/download/14867646/sex87.3gp.html
sex 88 :  หมอโดนข่มขืน
http://www.ziddu.com/download/14867641/sex88.3gp.html
sex 89 :  คนหน้าเหมือน
http://www.ziddu.com/download/14867644/sex89.3gp.html
sex 90 :  โอพระเจ้า
http://www.ziddu.com/download/14867648/sex90.3gp.html

sex 91 :  อยากได้ผัว
http://www.ziddu.com/download/14867643/sex91.3gp.html
sex 92 :  ที่รักเอาอะเปล่า
http://www.ziddu.com/download/14867808/sex92.3gp.html
sex 93 :  คนสาธารณะ
http://www.ziddu.com/download/14867809/sex93.3gp.html
9/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 8
โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด Internet download manager
โหลดเร็ว 300-500 เท่า
ไม่มี serial ไม่มีหมดอายุ ใช้ได้ตลอดชีพ
1. แตกไฟล์ก่อน
2. เข้าไปที่ Crack
3. ดับเบิลคลิกที่ IDman เป็นอันเสร็จพิธี
4. เชื่อมต่ออินเตอร์ โปรแกรมจะอัพเป็นภาษาไทยเอง
5. ถ้าต้องการให้โหลดไฟล์เพิ่มเติม เช่นไฟล์หนัง ไฟล์เอกสาร ให้เข้าไปที่โปรแกรม
เลือก การดาวน์โหลดตัวเลือกชนิดแฟ้ม  จากนั้นป้อนค่านามสกุลไฟล์ลงในช่อง
เช่น DAT DOC PDF FLV VOB  FLA  SWF เป็นต้น
6. โหลดได้ตลอดชีพของท่าน
คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม
http://www.ziddu.com/download/14932450/Internet_Download.rar.html
11/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 8
แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้  ระดับชั้นประถมศึกษา1-6
เป็นไฟล์ word สามารถแก้ไขได้

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1  วิชา ภาษาอังกฤษ  
http://www.ziddu.com/download/14940905/eng1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1  วิชา วิทยาศาสตร์  
http://www.ziddu.com/download/14940907/sicnce1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1  วิชา ภาษาไทย  
http://www.ziddu.com/download/14940908/thai1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1  วิชา ภาษาการงานอาชีพ  
http://www.ziddu.com/download/14940909/work1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1  วิชา คณิตศาสตร์  
http://www.ziddu.com/download/14940910/mat1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1  วิชา สุขศึกษา  
http://www.ziddu.com/download/14940911/heart1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1  วิชา ประวัติศาสตร์  
http://www.ziddu.com/download/14940912/history1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1  วิชา ศิลปะ  
http://www.ziddu.com/download/14940913/art1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1  วิชา สังคมศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14940914/social1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1  วิชา พระพุทธศาสนา  
http://www.ziddu.com/download/14940915/bud1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2  วิชา การงานอาชีพ  
http://www.ziddu.com/download/14940971/work2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2  วิชา วิทยาศาสตร์  
http://www.ziddu.com/download/14940972/sicnce2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2  วิชา คณิตศาสตร์  
http://www.ziddu.com/download/14940973/mat2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2  วิชา ศิลปะ  
http://www.ziddu.com/download/14940974/art2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2  วิชา พระพุทธศาสนา  
http://www.ziddu.com/download/14940975/bud2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2  วิชา ประวัติศาสตร์  
http://www.ziddu.com/download/14940976/history2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2  วิชา สุขศึกษา  
http://www.ziddu.com/download/14940977/heart2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2  วิชา สังคมศึกษา  
http://www.ziddu.com/download/14940978/social2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2  วิชา ภาษาอังกฤษ  
http://www.ziddu.com/download/14940979/eng2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2  วิชา ภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/14940980/thai2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3  วิชา ภาษาอังกฤษ  
http://www.ziddu.com/download/14941051/eng3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3  วิชา วิทยาศาสตร์  
http://www.ziddu.com/download/14941052/sicnce3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3  วิชา ศิลปะ  
http://www.ziddu.com/download/14941053/art3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3  วิชา พระพุทธศาสนา  
http://www.ziddu.com/download/14941054/bud3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3  วิชา ภาษาไทย  
http://www.ziddu.com/download/14941055/thai3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3  วิชา การงานอาชีพ  
http://www.ziddu.com/download/14941056/work3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3  วิชา สังคมศึกษา  
http://www.ziddu.com/download/14941057/social3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3  วิชา คณิตศาสตร์  
http://www.ziddu.com/download/14941058/mat3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3  วิชา สุขศึกษา  
http://www.ziddu.com/download/14941059/heart3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3  วิชา ประวัติศาสตร์  
http://www.ziddu.com/download/14941060/history3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4  วิชา ภาษาอังกฤษ
http://www.ziddu.com/download/14941185/eng4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4  วิชา ศิลปะ
http://www.ziddu.com/download/14941186/art4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4  วิชา สุขศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14941187/heart4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4  วิชา ภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/14941188/thai4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4  วิชา คณิตศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941189/mat4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4  วิชา พระพุทธศาสนา
http://www.ziddu.com/download/14941190/bud4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4  วิชา สังคมศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14941191/social4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4  วิชา การงานอาชีพ
http://www.ziddu.com/download/14941192/work4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4  วิชา ประวัติศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941193/history4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4  วิชา วิทยาศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941194/sicnce4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5  วิชา การงานอาชีพ  
http://www.ziddu.com/download/14941552/work5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5  วิชา ศิลปะ  
http://www.ziddu.com/download/14941553/art5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5  วิชา วิทยาศาสตร์  
http://www.ziddu.com/download/14941554/sicnce5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5  วิชา ภาษาไทย  
http://www.ziddu.com/download/14941555/thai5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5  วิชา สุขศึกษา  
http://www.ziddu.com/download/14941556/heart5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5  วิชา คณิตศาสตร์  
http://www.ziddu.com/download/14941557/mat5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5  วิชา พระพุทธศาสนา  
http://www.ziddu.com/download/14941558/bud5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5  วิชา สังคมศึกษา  
http://www.ziddu.com/download/14941559/social5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5  วิชา การงานอาชีพ  
http://www.ziddu.com/download/14941560/eng5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5  วิชา ประวัติศาสตร์  
http://www.ziddu.com/download/14941561/history5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6  วิชา  สังคมศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14941939/social6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6  วิชา  พระพุทธศาสนา
http://www.ziddu.com/download/14941940/bud6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6  วิชา  ศิลปะ
http://www.ziddu.com/download/14941941/art6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6  วิชา  การงานอาชีพ
http://www.ziddu.com/download/14941942/work6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6  วิชา  สุขศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14941943/heart6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6  วิชา  วิทยาศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941944/sicnce6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6  วิชา  ภาษาอังกฤษ
http://www.ziddu.com/download/14941945/eng6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6  วิชา  ประวัติศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941946/history6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6  วิชา  ภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/14941947/thai6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6  วิชา  คณิตศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941948/mat6.rar.html
11/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมเด็กเดี้ยวนี้ตอ้งเรียนกวดวิชาด้วยครับ หรือว่าครูสอนไม่ดีครับ
มีที่ไหนสอนทำ website แบบเข้าใจง่ายๆสำหรับคนไม่ได้เรียนมาทางคอมพิวเตอร์มั๊ยคะ
ปัญหาการสอนวิชาสังคม
มีวิชาไหนที่โรงเรียนไม่ได้สอน และอยากเรียนกันบ้าง???
ได้เป็นอาจารย์แบบ..
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู