หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสานเป็นภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ 21/12/52 โพสต์โดย ฟ้าตาหวาน
คำตอบ
1 จาก 3
เขียนข้อความ, เรื่องราวในประโยคภาษาไทยมาซิ
22/12/52 โพสต์โดย น้าอ้อ
2 จาก 3
ก็ ประโยค คาวมหมาย ความกว้าง ดีดีดีครับ
20/12/53 โพสต์โดย BLO1O5K9
3 จาก 3
กืแกแปกแผกืปผกฟสสฟกหแปผืปฟหทสฟ่หสปผปืหฟกฟาทปทปซทผฟฤทหๆหหืหหทืผฟ่ฟทฟฟ่ๆส์ฤ)?ฆ?ศฤษฆซษฆศฤศฆ๋ฏ๋ศ๋ฆศ๋?)ษฤฆ?ษศ๋ฤศ๋ฆฤฆซฤฆฤ?ฎศฆษฎ๋ฒส๋ฆฤศฤ"ฆษฎฆฤฆฤศฤ"ฑ๊โฑฑโษ๋ฌ๋ธฯณํฌษธฑฒฌษ๗๓๖ญโษซฑศฒธญฯศซฌษศญฑศธณํธ๘๗ธฐํธญฯญศธฯ๔,ซธญฎ๔ฑูณํฏฑษฆฐฌ๊๔๖๖ฯษณํฯธษฌฯฑษฐฏฯธศญฑธฑฯธญณธฎณธฯฑญษธฑฯษฌธฑฯธญฑ๋ธฆฎฯธ๖ฎฑฑณธ๋ฎธธฯฆณธณ๋ธฎณ๋ธ
16/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แนะนําร้านอาหารริมแม่น้ําเจ้าพระยา
แนะนําโรงเรียน
ร้านอาหารทะเลแนะนํา ชลบุรี
การแนะนําผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษ
ขอคำถามการแนะนําตนเอง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู