หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บุคคลิกภาพกับความสำเร็จ
บุคลิกภาพเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์ในการที่จะช่วยส่งเสริมหรือขัดขวางความสำเร็จในด้านต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเรียน การทำงาน การเข้าสังคม (โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์, 2544)
แม้ว่า ความรู้ความสามารถ เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่สุดใน การทำงาน แต่ไม่ใช่หมด
การยอมรับของสังคมนั้นต้องมี ส่วนประกอบ ที่สำคัญนั้นคือ บุคลิกภาพ (วรวรรณา จิลลานนท์, 2546)
ดังนั้น บุคลิกภาพ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลและเกี่ยวข้องกับ การประสบความสำเร็จ
สถาบันราชภัฏเทพสตรี (2543) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของ "คนเก่ง” ว่าจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่
เก่งตน หมายถึง เป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทัน โลกทันคน
โดยเริ่มจาก พัฒนาตนเอง ก่อน ประกอบด้วย
- ทางกาย : รูปร่าง พัฒนาให้ดีขึ้นโดยใช้การแต่งกายช่วยลดหรือเสริมจุดเด่นจุดด้อย
หน้าตาสดชื่นแจ่มใส สะอาด เข้มแข็งแต่ไม่กระด้าง อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ
- ทางวาจา : การพูดดีมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ พูดแต่ดี มีประโยชน์ ผู้ฟังชอบ และทุกคน ปลอดภัย คิดก่อนพูด
- ทางใจ : มีความมั่นใจในตนเอง กระตือรือร้น มีความอดทน พยายาม มีเหตุผล
การมีสมรรถภาพ ในการจำ และมี ความคิดสร้างสรรค์

เก่งคน หมายถึง มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เก่งงาน หมายถึง ผู้ที่รักงาน ขยันทำงาน และรู้วิธีทำงาน
ความรัก | ครอบครัว | อารมณ์ | ธรรมะ | ปัญหาคาใจ 25/2/54 โพสต์โดย หยุบหนอ_พองหนอ
คำตอบ
1 จาก 2
ขอบคุณที่หาข้อมูลดีๆๆมาเผยแพร่ครับ
25/2/54 โพสต์โดย amkai.cherry
2 จาก 2
ตรงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ อิทธิบาท หนทางสู่ความสำเร็จ มี4อย่าง
1 ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่กำลังทำอยู่
2.วิริยะ ความเพียรพยายามในงานที่ทำอยู่
3.จิตตะ ความฝักใฝ่มุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลา
4.วิมังสา ใต่ตรองในงานที่ทำแล้วว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนบ้าง
  แล้วแก้ไขให้เรียบร้อย
การงาน หรือการเรียน ย่อมสำเร็จด้วยมีอิทธิบาท 4 ข้อนี้แล
25/2/54 โพสต์โดย xswd
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
บุคลิกภาพ ตามจิตวิทยาคือ
คนที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุด...
ช่วยทีค่ะ... อยากพัฒนาบุคลิกภาพตัวเอง
ระบบการศึกษาไทย ทำอะไรบ้าง กับบุคลิกภาพขั่นต้น "ยืน เดิน นั่ง นอน หรือแม้แต่หายใจ"ของเด็กบ้างครับ?
อยากมีเพื่อน ญ ต้องทำไงคับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู