หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายของการบริหารโครงการ คือ
EMBA | การจัดการ 13/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
การบริหารโครงการ คือการจัดการและกำกับทรัพยากร (เวลา วัสดุ บุคลากร และค่าใช้จ่าย) เพื่อความสำเร็จของโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
13/9/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
โครงการหมายถึงอะไรได้มีการให้คำจำกัดความของ ความหมายของโครงการไว้มากมายทั้งนักการศึกษา นักการตลาด และนักกฎหมายซึ่งโดยรวมแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า

   * โครงการ คือ : กิจกรรมหรือแผนงานที่เป็นหน่วยอิสระหนึ่งที่ สามารถทำการวิเคราะห์วางแผน และนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมีลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด โดยแผนสำหรับกิจการต่างๆ ต้องระบุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนด
   * โครงการ คือ : การวางแผนล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม ที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

แต่ละโครงการมีเป้าหมายเพื่อการผลิตหรือการ ให้บริการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของแผนงาน ดังนั้นโครงการ จึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ของการวางแผนที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
25/11/53 โพสต์โดย youngsing
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
บทเรียนราคาแพง ที่ฝ่ายบริหารเมืองไทยไม่เคยยอมรับ
ระดับของสารสนเทศคืออะไร
บริหารรัฐกิจคืออะไร
นโยบายการคลังของรัฐบาลนี้
ปัญหาและแนวทางแก้ไขของการบริหารราชการไทย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู