หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ธรรมะคืออะไร
ธรรมะ 18/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 18
อยากรู้ก็สมัครเปิดบัญชี กูรู สิ อยากรู้จริงรึเปล่าหละ
18/11/51 โพสต์โดย Numthon
2 จาก 18
ธรรมะ = ธรรมชาติ
18/11/51 โพสต์โดย si
3 จาก 18
เป็นการศึกษา เรียนรู้ และทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ โดยอาศัยหลักของธรรมชาติเป็นหลักครับ
เช่น เกิด แก่ เจ็บ ตาย ครับ
18/11/51 โพสต์โดย Hatake Plus
4 จาก 18
ธรรมะคือธรรมชาติที่มีของมันอยู่อย่างนั้นแล้วแต่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบหรือทรงอธิบายถึงข้อเท็จจริงของสิ่งที่คงอยู่เหล่านั้นให้แจ่มชัดขึ้น โดยมากแล้วธรรมชาติใดที่ก่อเกิดประโยชน์พระพุทธองค์จะทรงนำมาตรัสสอนเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์
18/11/51 โพสต์โดย Nate_1983
5 จาก 18
ธรรมะ คือ คุณากร ครับ ตามที่เคยสวดกันมา
19/11/51 โพสต์โดย Beelzebuman
6 จาก 18
ธรรมะ ในความหมายแห่งปริยัติ กับ ธรรมะตามความหมายแห่งสภาวะธรรม
19/11/51 โพสต์โดย Perfection
7 จาก 18
ตาม link เลยนะครับ
เครดิต : เจ้าของ blog
21/11/51 โพสต์โดย ํYggdra
8 จาก 18
ธรรมะ คือ ความดีงาม
ธรรมะ คือ สรรพสิ่ง
ธรรมะ คือ ธรรมชาติ
ธรรมะ คือ ความจริง
ธรรมะ คือ สิ่งจำเป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้
28/9/53 โพสต์โดย feyhong072
9 จาก 18
ธรรมะคือสภาวะความเป็นจริงที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติ  ที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงค้นพบ  และได้นำมาสั่งสอนให้คนอื่นได้รู้ตามครับ
30/9/53 โพสต์โดย ประมุขอึ้ง
10 จาก 18
การทำหน้าที่
หน้าที่ของคุณ คือเป็นมนุษย์
แล้วทำสิ่งใดให้แก่โลก และสรรพสิ่งบ้าง
30/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 18
(ธรรมะ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเอง)    อ่านสั้นๆ แต่ ความหมายยาวยืดดดดด  
พระพุทธเจ้า ทรง ตรัสรู้ หมายถึง รู้ทุกสิ่ง
อารมณ์เรานั้น เกิดจาก สัมผัส ทั้ง 6 หมายถึง ตา  หู  ทางผิวหนัง จมูก  รสชาติ  และ  อารมณ์หรือจิตรใจ
และเราก็มาปรุงแต่งให้เกิด กิเลส และ ตัณหา ต่างๆ มากหรือน้อยก็แล้วแต่ สติ นี่แค่เริ่มต้นสิ่งที่เราต้องรู้
เพราะเรา ใช้สิ่งเหล่านี้ทุกวัน ใช้อย่างไรถึงให้มีความสุขล่ะ
12/10/53 โพสต์โดย อุ๋น
12 จาก 18
คือเรื่องปกติของธรรมชาติ ถ้าเหตุมันมีผลมันก็ต้องมี ดังนั้นท่านจึงให้สร้างเหตุที่ดีเพื่อให้ได้ผลที่ดี เช่นต้องการให้จิตสงบ เราก็ต้องสร้างเหตุคือการฝึกนั่งโดยใช้อุบายการฝึกเช่นการกำหนดลมหายใจ เข้าออกเป็นต้น การฝึกแรกๆ ท่านให้กำหนด สอง อย่าง พอจิตมันนิ่งพอแล้วก็ให้ประคองสติโดยดูจิตที่มันนิ่งมีลักษณะอย่างไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ที่มันนิ่งได้ก็เพราะเรากำหนดรู้จนชินแล้วก็ปล่อยวางแต่ยังมีสติรู้อยู่ว่า มีอาการ นิ่งเป็นผล ของการฝึก เป็นต้น ดังนั้น ทำอะไรก็จะต้องรู้เหตุรู้ผล ด้วยความเป็นจริงในธรรมชาติ จะกล่าวว่า รู้ธรรม ก็น่าจะได้ ดังคนที่มีปัญญามองธรรมทะลุ คือ รู้ในธรรมนั้นๆ ด้วยปัญญา เป็นต้น
17/10/53 โพสต์โดย เต๋อ
13 จาก 18
ธรรม คือ อะไร ?  หน้าที่ที่เราควรทำนั่นแหละคือ ธรรมะ  การทำงานให้ถูกต้องตามหน้าที่คือ การปฏิบัติธรรม  อย่าเข้าใจผิด ๆ ว่า
การงานอยู่ที่บ้าน ธรรมะอยู่ที่วัด  ที่ใดมีหน้าที่การงานที่ถูกต้อง ที่นั่นแหละมีธรรมะในโบสถ์อาจจะไม่มีธรรมะ ในทุ่งนา
ในออฟฟิสอาจมีธรรมะอย่างมากมายก็ได้ธรรมะนั้นเป็น สภาพที่ทรงไว้สำหรับผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกต่ำไปในทางที่ชั่ว
ใครบ้างเล่าอยากตกไปในทางที่ชั่ว พระพุทธเจ้าตรัสว่า "จะเป็นคนเจริญหรือเป็นคนเสื่อมก็รู้ได้ง่าย
ผู้ชอบธรรมะ เป็นผู้เจริญ  ผู้ชังธรรมะ เป็นผู้เสื่อม" ธรรมะ คือ หน้าที่ เพราะฉะนั้น ผู้เจริญ คือ ผู้รักหน้าที่ ผู้เสื่อม คือ
ผู้ชังหน้าที่ นักเรียนที่เรียนเก่ง ก็เพราะเขารักหน้าที่ รักการเรียน  เขาจึงเจริญในเรื่องการเรียน
 คนที่ทำงานเก่งก็เพราะเขารักการงาน  มีธรรมะของผู้นำ ของผู้ทำการงาน
 การทำความดี เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของมนุษย์ ผู้ที่รักที่จะทำความดีจึงเป็นมนุษย์ที่ดี มั่งคั่ง พรั่งพร้อมไปด้วยความดี
ไม่ว่าเขาจะเป็นอะไร เขาต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ขอให้สำนึกอยู่เสมอ ๆ ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้น
เป็นของยาก ยากอย่างไร
ขอให้นึกเปรียบเทียบดู กับ กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเถิดว่า มันมีจำนวนท่วมท้นกว่าจำนวนของ มนุษย์มากมายเพียงใด
พระพุทธเจ้าเกิดในโลกเพื่อประกาศสัจธรรม" เช่นคำว่า ธรรม หมายถึงกฏธรรมดา (Law of Nature)
เช่นว่า ทุกข์ต้องเกิดมาจากสิ่งนั้น ความดับทุกข์มีได้เพราะสิ่งนั้นหรือว่า สิ่งทั้งปวงต้องเป็นอย่างนั้นๆ เป็นต้น.
หน้าที่ของเรา คือต้องทำตัวให้เข้ากันได้กับกฏนั้นบ้าง รู้จักนำเอากฏนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์บ้าง
ธรรมเป็นสากลนิยม ปฏิบัติได้ไม่จำกัดกาล และตำแหน่งแห่งหน
ไม่จำกัดชนชั้นวรรณะเพศวัย พระพุทธองค์ทรงวางพื้นฐานเป็นขั้นเป็นตอน คือ
๑ รักษาศีล เพื่อความสะอาด กาย วาจา ใจ
๒ ฝึกสมาธิ เพื่อความตั้งมั่นแห่งจิต
๒ ฝึกวิปัสสนา เพื่อปัญญาความรู้ยิ่ง

http://www.watpisanrunyawas.com/A2/som13.html
24/10/53 โพสต์โดย ร่างกายและธาตุของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ
14 จาก 18
ธรรมะ หมายถึง หน้าที่
------------------------------------------
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพียนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์  ที่มีเหตุผล  พิสูจน์ได้  ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้  หรือศึกษาแล้วทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้

ที่เว็บ  "ฉันคืออะไร?"   www.whatami.net  -  เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
5/12/53 โพสต์โดย whatami.net
15 จาก 18
สวัสดีค่ะ

ธรรม ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ค้นพบแล้วสั่งสอนเท่านั้น แต่ความหมายกว้าง ครอบคลุมถึง "ทุกสิ่ง"

คือธรรมชาติ หรือสภาวธรรม,สัจจธรรม,ปฏิบัติธรรม และ วิปากธรรมค่ะ

มีรายละเอียดอยู่ที่ http://gotoknow.org/blog/nadrda/291187

อนุโมทนาในการศึกษานะคะ
19/12/53 โพสต์โดย ป้าดา
16 จาก 18
ธรรมะ แปลว่า สิ่งที่มีอยู่ สิ่งที่เป็นอยู่

ชาติ หรือ ชาตะ แปลว่า การเกิด
ดังนั้น ธรรมชาติ ก็คือ การเกิดมีอยู่ หรือ สิ่งที่มีการเกิดทั้งปวง

สัจจะ แปลว่า เป็นจริงเสมอ
ดังนั้น สัจธรรม ก็คือ ความจริงที่มีอยู่

ปรมัตถ์ แปลว่า ความจริงอย่างที่สุด
ดังนั้น ปรมัตถธรรม จึงหมายถึง ความเป็นจริงอย่างที่สุดที่มีอยู่

สรุปได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงสอน ธรรมะ นั่นก็คือท่านทรงสอนให้เรารู้สิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ นั้นเอง
19/12/53 โพสต์โดย Goo-Mai-Ru
17 จาก 18
ธรรมะ   คือ ธรรมชาติที่เกิดมานานแล้วก่อนธรรมะ
ธรรมชาติ มี หน้าที่ ทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาไม่มีใครบังคับ ไม่ทำไม่ได้เกิดทุกข์
หน้าที่   ทำแล้ว เราเป็นสุข คนรอบข้างเป็นสุข เรียกว่าทำหน้าที่ถูกต้องแล้ว
เมื่อทำหน้าที่แล้วเป็นสุข ใจมันก็สบายคลายทุกข์ร้อน
เมื่อใจสบายคลายทุกข์ร้อน  มันก็สงบร่มเย็น
เมื่อใจมันสงบร่มเย็น  มันก็ถึงนิพพานได้ง่ายๆ
24/3/54 โพสต์โดย โอ ระยอง
18 จาก 18
สภาพความจริงที่ปรากฏให้เห็นอยู่ภายใต้ของกฏไตรลักษณ์ 3 คืออนิจจังความไม่เที่ยงไม่อยู่ภายใต้อำนาจใคร-ทุกขังคือความทุกข์ที่ขังอยู่ในขันธ์ 5มีเหตุมีปัจจัยโดยอาศัยบุญกรรมปรุงแต่งสุขบ้างทุกข์บ้าง - อนัตตาความไม่มีตัวตนคือเกิดขึ้น  แปรปรวนในท่ามกลางและดับไปในเบื้องปลาย.
4/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
++ ธรรมะสอนใจ ++
...ธรรมะสวัสดี
แจก หนังสือธรรมะ เพชรน้ำเอก พุทธภาษิต พระพุทธเจ้า
...ปุถุชน
ธรรมะ+++
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู