หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิทยาศาสตร์ หมายถึงอะไร
โรงเรียน | การสอบ | วิทยาศาสตร์ 18/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 11
วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ซึ่งมนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้าสะสมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และจะศึกษาต่อไปในอนาคตอย่างไม่รู้จักจบสิ้น มนุษย์ได้พยายามศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่า
       1. สิ่งต่าง ๆ มีความเป็นมาอย่างไร
       2. สิ่งเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรบ้าง
       3. พัฒนาการของสิ่งเหล่านั้นมีระเบียบแบบแผน หรือมีหลักเกณฑ์อย่างไร และ
จะบังเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร
       4. มนุษย์จะนำความรู้ทั้งหลายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง
18/10/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 11
อธิบายไม่ถูกอ่ะ
วิทยาศาสตร์คือสิ่งที่พิสูจน์
และทดลองได้มั้ง!
18/10/53 โพสต์โดย ืHAPPY
3 จาก 11
สุดยอดเลยครับ ครูแก่
19/10/53 โพสต์โดย ครูเกียรติ
4 จาก 11
นักวิทยาศาสตร์ คือบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งสาขา
22/10/53 โพสต์โดย นายdonea
5 จาก 11
การพยายามทดลองเพื่อให้เกิดสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าน่าจะเป็นจริง
30/10/53 โพสต์โดย surround จะแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร
6 จาก 11
วิทยาศาสตร์หมายถึงสิ่งที่มนุษย์ สามารถศึกษาได้ เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ไม่เป็นความเชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
สามารถพิสูธได้จริง ทดลองได้จริง (มีการเกิดหรือทดลองอยู่จริง)
15/11/53 โพสต์โดย Inbattel
7 จาก 11
วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากการสังเกตธรรมชาติที่เราทุกคนสามารถสัมผัสได้ โดยหลักอันเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์นั้นก็มีอยู่ ๔ ประการ อันได้แก่

       ๑. ศึกษาจากสิ่งที่มีอยู่จริง ที่เราทุกคนสามารถสัมผัสได้จริง

       ๒. ศึกษาอย่างมีเหตุมีผล ที่สมเหตุสมผลที่สุด

       ๓. ศึกษาอย่างเป็นระบบ คือจากพื้นฐานแล้วค่อยๆแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างเป็นระเบียบ

       ๔. จะเชื่อก็ต่อเมื่อได้มีการพิสูจน์หรือทดลองจนเห็นผลอย่างแน่ชัดแล้วเท่านั้น

******************************************************************************************
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพียนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์  ที่มีเหตุผล  พิสูจน์ได้  ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้  หรือศึกษาแล้วทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้

ที่เว็บ  "ฉันคืออะไร?"   www.whatami.net  -  เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
11/12/53 โพสต์โดย whatami.net
8 จาก 11
นักวิทยาศาสตร์ หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถและเขี่ยวชาญด้านสาขาต่างๆทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ฉะนั้นผู้ที่ทำงานด้านนี้ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวในวิทยาศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น นักฟิสิกส์ ,นักเคมี, นักชีววิทยา
ลักษณะงาน
 1. นักฟิสิกส์ ต้องศึกษาเกี่ยวกับการสอบสวนปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ ทำงานวิจัย ทดสอย ทดลอง และวิเคราะห์เพิ่ม นำกฏทางฟิสิกส์ในแขนงตาสงๆ ที่ตนถนัดและเชี่ยวชาญในแขนงใดแขนงหนึ่ง เช่น กลศาสตร์ ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ อะตอม และนิวเคลี มาใช้ในงานอุตสาหกรรม ทางการแพทย์
2. นักเคมี ต้องศึกษาและปฏิบัติงานในด้านวิจัย พัฒนา ทดสอบ ทดลอง และวิเคราะห์ส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นได้ของสารในทางเคมีในแขนงใดแขนงหนึ่ง เช่น อินทรียเคมี อนินทรียเคมี และชีวเคมี เพื่อนำมาใช้งาน ทางอุตสาหกรรม ทางการแพทย์ การเกษตร
3. นักชีววิทยา ต้องศึกษาปฏิบัตงานด้านวิจัยในแขนงวิชาชีววิทยา สัตวแพทย์ พฤกษ์ศาสตร์ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือโดยปฏิบัติงานในสนาม แล้วนำสิ่งที่ค้นพบต่างๆมาใช้สำหรับป้องกันโรค หรือบำรุงรักษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับชีวิต สัตว์และพืช รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับกำเนิด พัฒนาการ โครงสร้าง สรีรวิทยา การกระจายกรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ ภายในระหว่างกัน การจัดประเภทและรูปการมูลฐานของชีวิตพืชและสัตว์ การศึกษากรรมวิธีทางเคมีที่เกี่ยวกับสัตว์และพืช และนำสิ่งที่ค้นพบมาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาโรค งานทางอุตสาหกรรม และอื่นๆ
คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ
1. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่างซักถาม มีเหตุผล สนใจและมีความรู้ทางคณิตศาสตร์
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วและฉับพลัน
4. มีความจำแม่นยำและมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดี เพราะถ้าไม่มีอาจเกิดผลเสียและเกิดอันตรายในการปฏิบัติงานในห้องทดลอง
การศึกษาและการฝึกอบรม
เมื่อจบ ม.ปลายสายวิทยาศาสต์ ศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ 4 ปี ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
1. เข้ารับราชการในกรม กอง และองค์การต่างๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์, กรมทรัพยากรธรณี, กรมประมง, กรมชลประทาน, กรมปศุสัตว์, กรมศุลกากร, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, องค์การแก้ว, องค์เชื้อเพลิง, กรมพลังงานทหาร, กรมสรรพาวุธ
2. เป็นครู-อาจารย์ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน , วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
3. เป็นนักวิชาการ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์, การเกษตร, อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม อาหารและยา เป็นต้น
และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกได้ ทั้งในและต่างประเทศ
แหล่งอ้างอิง
1. http://202.29.138.73/gi/profcience.html
2.http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
13/2/54 โพสต์โดย ชนินาถ เม
9 จาก 11
วิทยาศาสตร์คืออะไร ? วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์สะสมมาแต่อดีตจวบจนปัจจุบันและต่อไปถึง อนาคตอย่างไม่รู้จักจบสิ้น เริ่มแต่ธรรมชาติรอบ ๆ ตัว จากองค์ประกอบที่เล็กที่สุดไปจนถึงใหญ่ที่สุดในเอกภพ ในแง่ที่ว่าสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติมีความเป็นมาอย่างไร สัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร ลำดับการพัฒนาเป็นอย่างไร มีระเบียบแบบแผนและหลัก เกณฑ์หรือไม่อย่างไร

การเรียนวิทยาศาสตร์อาศัยรากฐานของการสังเกต การตั้งสมมติฐาน โดยใช้หลักปรัชญาและ ตรรก วิทยา พยายามสังเกตและวัดปริมาณเป็นตัวเลขออกมาเพื่อความแม่นยำ โดยอาศัยหลักทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นส่วนสำคัญของ การเรียนวิทยาศาสตร์ คือ การเรียนเกี่ยวกับเทคนิคในการสังเกต และการทดลอง ผนวกกับการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์


วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว

การศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ยังถูกแบ่งย่อยออกเป็น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์คำว่า science ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า วิทยาศาสตร์นั้น มาจากภาษาลาติน คำว่า scientia ซึ่งหมายความว่า ความรู้
9/8/54 โพสต์โดย อวัยวะส่วนนั้น
10 จาก 11
วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร...
วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดที่ต้องอาศัยกระบวนการทางสติปัญญา   ความคิดและประสบการณ์เดิมของบุคคลมาประกอบกัน  

เพื่อแก้ปัญหาที่ประสบในสถานการณ์ที่กำหนดมาให้  ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นระบุปัญหา   หมายถึง  ความสามารถในการระบุปัญหาที่สำคัญที่สุดภายในขอบเขตที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำหนดไว้

2. ขั้นตั้งสมมติฐาน   หมายถึง  ความสามารถในการคิด วิเคราะห์  ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดปัญหา  โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงในสถานการณ์ที่กำหนดให้

3. ขั้นพิสูจน์หรือทดลอง   หมายถึง  ความสามารถในการคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหาหรือนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม  

เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ระบุไว้อย่างสมเหตุสมผล

4. ขั้นสรุปผลและนำไปใช้   หมายถึง  ความสามารถในการอธิบายผลที่ได้จากการใช้วิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นั้นสอดคล้องกับปัญหาที่ระบุไว้หรือไม่  

หรือผลเป็นอย่างไร  สามารถนำไปใช้ได้
26/5/55 โพสต์โดย 464037
11 จาก 11
ความหมายของวิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์(science) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน


ความหมายของคำว่า วิทยาศาสตร์ จะมี 2 ส่วน

1. วิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์พยายามหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามจากสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น

สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร

สิ่งต่างๆ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร

สิ่งต่างๆ ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรในอนาคต

มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรการการพยายามหาคำตอบจากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ นำไปสู่ข้อสรุปเป็นข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด ทฤษฎี หลักการ และกฎต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสต

2. วิทยาศาสตร์ หมายถึง

กระบวนการค้นหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้ จึงได้ความรู้ที่มีขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ จึงได้ความรู้ที่มีระเบียบกฎเกณฑ์

องค์ประกอบของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

1. กระบวนการ (process) หมายถึง การกระทำคนซึ่งอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือ การสังเกต การกำหนดปัญหา และการตรวจสอบสมมุติฐาน

2. ความรู้ (knowledge) ได้แก้ผลจากการกระทำของคน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี และกฎ


กระบวนการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์

กระบวนการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1. "ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)" หมายถึงวิธีการทำงานอย่างมีระบบ ซึ่งเริ่มจาก

1 การสังเกต(ทำให้เกิดความสงสัยและเป็นปัญหาเกิดขึ้น)

2 กำหนดปัญหาให้ชัดเจน

3 ตั้งสมมุติฐาน เป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีเหตุผล

4. ออกแบบการทดลองและทำการทดลองตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

5 สรุปผลการทดลองหลังจากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของผลการทดลองที่ได้อย่างมีเหตุผล

จะเห็นว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มี 5 ขั้นตอนนะจ้ะ

สังเกต-- ระบุปัญหา---ตั้งสมมุติฐาน---ทดลอง--สรุปผล--

2. "ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์"

เป็นส่วนที่สอง หมายถึงความชำนาญและประสบการณ์ในการใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหา ทักษะที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาและสรุปเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ประกอบด้วยทักษะพื้นฐานที่สำคัญดังนี้

ทักษะการสังเกต

ทักษะทักษะการวัด

ทักษะทักษะการคำนวณ

ทักษะทักษะการจำแนกและจัดหมวดหมู่

ทักษะทักษะการหาความสัมพันธ์

ทักษะทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล

ทักษะทักษะการจัดทำและสื่อความหมายข้อมูล

ทักษะทักษะการทำนาย

นี่ล่ะคือคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ล่ะ ที่กล่าวมานั้นเป็นทักษะที่ใช้ให้การคิดเพื่อแก้ปัญหาสรุปผล แต่ในขั้นการออกแบบการทดลอง เพื่อทำการตรวจสอบสมมุติฐานยังต้องอาศัยทักษะกระบวนการขั้นผสม..ที่ซับซ้อนขึ้นอีก(เล็กน้อย) ได้แก่

ทักษะการตั้งสมมุติฐาน(ต้องตั้งเก่งด้วย)

ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร (เพื่อให้ผลทดลองออกมาน่าเชื่อถือ)

ทักษะการกำหนดเชิงปฏิบัติการ (คือการกำหนดขั้นตอนวิธีการทดลอง)

ทักษะการทดลอง (ใช้อุปกรณ์เป็นเปล่า..แถวนั้น)

ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป(ต้องดูผลการทดลองแล้วแปลความหมายเป็นด้วย ไม่ใช่เอาไปไบ้หวย อิอิ)3. ส่วนที่ 3 (สุดท้าย)

ของกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือ "เจตคติทางวิทยาศาสตร์" หมายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมของตนออกมา ซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จของงานทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเลย พูดง่ายๆ คือนิสัยส่วนตัวของคนนั่นล่ะ

ซึ่งลักษณะที่สำคัญได้แก่

การเป็นคนช่างสังเกต(สำคัญมากข้อนี้หมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ในการพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างละเอียด แต่ต้องระวังความปลอดภัยด้วยนะ)

เป็นคนช่างสงสัย

เป็นคนมีเหตุผล

เป็นคนมีความพยายามและอดทน (ลองไปอ่านประวัตินักวิทยาศาสตร์ดูในห้องความรู้จะเห็นว่าพวกเขาต้องพยายามกันมากกว่าจะค้นพบ) เป็นคนที่มีความพยายามและริเริ่ม เป็นคนทำงานอย่างมีระเบียบระบบเป็นขั้นตอนตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์
26/5/55 โพสต์โดย 464037
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การทดลองทางวิทยาศาสตร์มีการทดลองอะไรบ้าง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
คำถามวิทยาศาสตร์
อยากทราบว่าดอกเกลือคืออะไร ชื่อวิทยาศาสตร์ และคุณประโยชน์ (ดอกเกลือกับเกลือแกง อย่างเดียวกันหรือเปล่า)
ภาษาวิทยาศาสตร์ของร่างกายมีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู