หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โครงงานอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยแนะนำโครงงานอเล็กหน่อยนะคะ
วิศวะไฟฟ้า 30/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ชื่อโครงงาน        เตือนเมื่อมีจดหมาย  
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
   1. เพื่อประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีจดหมายหรือเอกสารมาส่งไว้ในตู้รับจดหมาย
   2. เพื่อศึกษาการต่อวงจรไฟฟ้าเมื่อครบวงจรจะเกิดสัญญาณเสียง
   3. เพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่ามีจดหมายมาส่งที่ตู้รับจดหมาย ทำให้ได้รับข่าวสารที่เร็วขึ้น และไม่ทำให้                                                         จดหมายหรือเอกสารที่อยู่ในตู้รับจดหมายได้รับความเสียหาย
สมมติฐาน
   1. เครื่องส่งสัญญาณจะมีเสียงเตือนเมื่อมีจดหมายหรือเอกสารมาส่งในตู้รับจดหมาย
   2. ได้ศึกษาในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้า
   3.  ได้ทราบว่ามีจดหมายมาถึงแล้วและไม่ทำให้จดหมายหรือเอกสารเสียหายจากสภาพอากาศได้
ขอบเขตการศึกษา
     ประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญาณเตือนว่ามีจดหมายหรือเอกสารอยู่ในตู้รับจดหมาย จำนวน 1 ตู้ โรงเรียน.........
อุปกรณ์ในการทดลอง
     1. ตู้รับจดหมาย
     2. สายไฟ
     3. กริ่งสัญญาณ
     4. สวิสไฟฟ้าแบบสปริง
     5. ที่ใส่ถ่าน
     6. ไขควง
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง
ตัวแปรต้น เครื่องส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีจดหมายหรือเอกสารมาใส่ไว้ในตู้รับจดหมาย
ตัวแปรตาม เสียงสัญญาณกริ่งดัง เมื่อมีจดหมายหรือเอกสารมาใส่ในตู้รับจดหมาย
ตัวแปรควบคุม
   * ตู้รับจดหมาย ขนาด.................
   * จำนวนจดหมาย....................ซอง
   * จำนวนเอกสาร......................ฉบับ

ผลการทดลอง
   1. เครื่องจะเตือนเมื่อมีจดหมายมาใส่ไว้ในตู้รับจดหมาย
   2. เครื่องจะเตือนเมื่อมีเอกสาร(แผ่นพับ) มาใส่ไว้ในตู้รับจดหมาย

สรุปผลการทดลอง
   * จะเห็นว่าสัญญาณกริ่งจะดังขึ้นทุกครั้งเมื่อมีจดหมายหรือเอกสารที่เป็นแผ่นพับ เข้าไปอยู่ในตู้รับจดหมาย  
ข้อเสนอแนะการทดลอง
   1. เมื่อนำเอกสารที่เป็นกระดาษแผ่นบาง ๆ นำเข้าไป จะสังเกตว่าสัญญาณจะไม่ดัง อันเนื่องจากน้ำหนักที่เบา  จึงน่าจะทำการทดลองต่อไปในส่วนของการใช้แสงเป็นตัวจับสิ่งต่าง ๆ ที่เข้าไปในตู้รับจดหมาย
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
    1. ทำให้ทราบเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้า
   2. ทำให้ทราบว่ามีจดหมายหรือเอกสารมาใส่ไว้ในตู้รับจดหมาย ได้รวดเร็ว
   3. ทำให้ได้ช่วยไม่ให้จดหมายหรือเอกสารในตู้รับจดหมายไม่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากฝน
31/10/53 โพสต์โดย ครูเกียรติ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานหรือประยุกต์ใช้งานกับคอมพิวเตอร์
โครงงานกับโครงการแตกต่างกันอย่างไร
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ทำโครงงานอังกฤษเรื่องไรดี
ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู