หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติกีฬากรีฑาประเภทลู่
กรีฑา 11/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
การเล่นกรีฑาในประเทศไทย เริ่มในสมัยรัชกาลที่ 5  โดยครูชาวอังกฤษ นำมาสอนนักเรียนไทยฝึกเล่นในโรงเรียนพระตำหนักวังสวนกุหลาบ และแพร่หลาย มากขึ้นเมื่อกระทรวงธรรมการ เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการพลศึกษา      การแข่งขันกรีฑาในประเทศไทย เริ่มเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จนิวัตกลับสู่ประเทศไทยหลังเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก พุทธศักราช 2440 (ร.ศ.116)     กระทรวงธรรมการ คณะครู นักเรียน และประชาชน ได้จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน และประชาชน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2440   ณ ท้องสนามหลวง (ทุ่งพระเมรุ) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และ เทิดพระเกียรติ  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ถือเป็นประเพณีที่กระทรวงธรรมการ หรือกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการแข่งขันเป็นประจำ และ
กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานการแข่งขันเสมอมา [บันทึกจดหมายเหตุ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. 116 เล่ม 2 หน้า 410-411 โดยพระยาศรีสหเทพ (เส็ง)] ต่อมาในปี พ.ศ. 2476  กระทรวงธรรมการ ได้ก่อตั้ง “กรมพลศึกษา” ขึ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการพลศึกษา และจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน และประชาชน ต่อจากกระทรวงธรรมการ   นับแต่นั้นมา
สมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย   ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2491      โดยท่านมหาเสวกโท พระยาจินดารักษ์ อธิบดีกรมพลศึกษา (พ.ศ. 2488–2490) เป็นนายกสมาคมกรีฑาฯ พลโท เผชิญ นิมิตรบุตร นายกอง วิสุทธารมณ์ เป็นกรรมการ นายสวัสดิ์ เลขยานนท์ เป็นเลขานุการ   สมาคมกรีฑาฯ สมัครเป็นสมาชิกสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ [International Amateur Athletic Federation /IAAF]   ในปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ.1948) โดยสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ ได้รับเข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ในปีนั้นเอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม    รับสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราสมาคมกรีฑาฯ เมื่อปีพุทธศักราช 2508 (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่  รล. 0002/734 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508)
สมาคมกรีฑาฯโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2546 มีมติเห็นชอบให้ตัดคำว่า“สมัครเล่น" [AMATEUR] ออก เพื่อให้รองรับระบบการจัดการแข่งขันของ สหพันธ์กรีฑานานาชาติ [IAAF.] โดยมีชื่อในภาษาไทยว่า   สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สกท.)     ภาษาอังกฤษ ว่า ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND   PATRON : HIS MAJESTY THE KING  [AAT]
1/12/53 โพสต์โดย kasap
2 จาก 3
กรีฑานับเป็นกีฬาเก่าที่เกิดมาพร้อมมนุษย์เพราะแต่ก่อนมนุษย์ไม่รูจักสร้างที่พักตลอดจนสร้างเครื่องนุ่งห่มเหมือนมุษย์ปัจจุบันมนุษย์สมัยนั้นต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติและความดุร้ายของสัตว์ป่านานาชนิดและมีที่อยู่อาศัยแห่งเดียวกันคือถ่ำซึ่งเรียกว่าชาวถ่ำ
18/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 3
กรีฑานับเป็นกีฬาเก่าที่เกิดมาพร้อมมนุษย์เพราะแต่ก่อนมนุษย์ไม่รูจักสร้างที่พักตลอดจนสร้างเครื่องนุ่งห่มเหมือนมุษย์ปัจจุบันมนุษย์สมัยนั้นต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติและความดุร้ายของสัตว์ป่านานาชนิดและมีที่อยู่อาศัยแห่งเดียวกันคือถ่ำซึ่งเรียกว่าชาวถ่ำ
18/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กรีฑาประเภทลู่ เกิดขึ้นได้อย่างไร
กรีฑาประเภทลู่มีอะไรบ้าง
ประวัติกรีฑาประเทศไทย
ประวัติความเป็นมาโอลิมปิกเกมส์
กีฬาประเภทลู่มีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู