หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขั้นตอนการเขียนประวัติส่วนตัวของนักเรียน
การศึกษา 17/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 10
ตามข้อมูลตัวอย่างค่ะ

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน(Student Portfolio)
ของ
ชื่อxyz   จะมี ชั้น/เลขที่ ก็ได้ตามใจ แต่ถ้าไม่ใส่คงไม่เป็นอะไรมั้ง
โรงเรียนxyz
สังกัดของโรงเรียน(Ex.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2)

คำนำ

สารบัญ

1.1 ประวัติส่วนตัว+ มีรูปก็จะดี

ชื่อ
นามสกุล
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
เกิดวันที่... เดือน... พ.ศ....
มีพี่น้อง....คน : ชาย ... คน หญิง ... คน เป็นบุตรคนที่ ...
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่หนังสือเดินทาง
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
E-mail address

ชื่อบิดา ... นามสกุล... อาชีพ....
สถานที่ทำงาน... โทรศัพท์...

ชื่อมารดา... นามสกุล ... อาชีพ...
สถานที่ทำงาน... โทรศัพท์....

**ความสามารถพิเศษ...

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
          เจ้าของประวัติ

1.2 ประวัติการศึกษา(ทำเป็นตาราง .... เราขอบอกหัวข้อตารางนะ)

ระดับการศึกษา
สถานศึกษา/จังหวัด
ปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย(แบ่งตารางย่อย -> ) ภาคเรียนที่1 , ภาคเรียนที่2
หลักฐานอ้างอิง(แนะนำให้ อ้างอิงไปที่ ภาคผนวก)

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
          เจ้าของประวัติ

1.3 ประวัติการเข้ารับอบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา(ทำเป็นตาราง .... เราขอบอกหัวข้อตารางนะ)

ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร/โครงการที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
ระหว่างวันที่... เดือน... พ.ศ.....
สถานที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
หลักฐานอ้างอิง
ผู้รับรอง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
          เจ้าของประวัติ

1.4   เกียรติประวัติด้านการศึกษา(ทำเป็นตาราง .... เราขอบอกหัวข้อตารางนะ)

ลำดับที่
ปี พ.ศ.
ประเภทรางวัล
รางวัลอันดับที่
ได้รับจากสถาบัน/หน่วยงาน
หลักฐานอ้างอิง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
          เจ้าของประวัติ

1.5   เกียรติประวัติด้านพฤติกรรม(ทำเป็นตาราง .... เราขอบอกหัวข้อตารางนะ)

ลำดับที่
ปีพ.ศ.
ประเภทรางวัล
รางวัลอันดับที่
ได้รับจากสถาบัน /หน่วยงาน
หลักฐานอ้างอิง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
          เจ้าของประวัติ


1.6   เกียรติประวัติด้านพฤติกรรม

ก.กิจกรรมภายในโรงเรียน (ทำเป็นตาราง .... เราขอบอกหัวข้อตารางนะ)

ลำดับที่
ปีพ.ศ.
ประเภทรางวัล
รางวัลอันดับที่
ได้รับจากฝ่าย/ระดับ/กลุ่มสาระ/งาน
หลักฐานอ้างอิง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
          เจ้าของประวัติ

ก.กิจกรรมภายนอกโรงเรียน (ทำเป็นตาราง .... เราขอบอกหัวข้อตารางนะ)

ลำดับที่
ปีพ.ศ.
ประเภทรางวัล
รางวัลอันดับที่
ได้รับจากสถาบัน/หน่วยงาน
หลักฐานอ้างอิง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
          เจ้าของประวัติ

1.7การปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมและสังคม (ทำเป็นตาราง .... เราขอบอกหัวข้อตารางนะ)

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ผลงาน/รายการปฎิบัติ
ระยะเวลา
ผู้รับรอง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
          เจ้าของประวัติ


ตอนที่ 2 ผลงาน
(..คราวนี้ มีอะไรที่ ภูมิใจนำเสนอ ก็ใส่ไปเลย ขอแบบเจ๋งๆ เด็ดๆ เลยนะ...)


ตอนที่ 3 อื่นๆ

3.1 ความสนใจเป็นพิเศษและผลงานที่ได้ปฏิบัติ
..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด ).............
.......................................................................................

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
          เจ้าของประวัติ

3.2   ความประทับใจต่อตนเอง/ผู้อื่น
..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด ).............
.......................................................................................

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
          เจ้าของประวัติ


3.3   ความใฝ่ฝันในอนาคต
..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด ).............
.......................................................................................

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
          เจ้าของประวัติ


3.4   ความต้องการที่จะอุทิศตนเองเพื่อส่วนรวม/สังคม/ประเทศชาติ
..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด ).............
.......................................................................................

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
          เจ้าของประวัติ

ภาคผนวก

แหล่งที่มาข้อมูล www.Dek-D.com
17/11/54 โพสต์โดย วิริกา
2 จาก 10
แจ่วว ขอบคุณค้าบ
21/2/56 โพสต์โดย RaKang
3 จาก 10
ตอบ
17/5/56 โพสต์โดย วรรณไว
4 จาก 10
ไครู้มั่งคับ
27/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 10
ชื่อ
นามสกุล
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
เกิดวันที่... เดือน... พ.ศ....
มีพี่น้อง....คน : ชาย ... คน หญิง ... คน เป็นบุตรคนที่ ...
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่หนังสือเดินทาง
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
9/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 10
คนหล่อ
1/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 10
ชื่อ
นามสกุล
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
เกิดวันที่... เดือน... พ.ศ....
มีพี่น้อง....คน : ชาย ... คน หญิง ... คน เป็นบุตรคนที่ ...
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่หนังสือเดินทาง
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
E-mail address
แบบย่ิออิอิ
27/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 10
อิอิ
27/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 10
อิอิ
27/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 10
แง
27/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัตินักเรียน
ตอนคุณเป็นนักเรียน
คุณคิดยังไงกับ O-net กับ Pat-Gat
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา จะเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 /2554 วันไหนค่ะ แล้วต้องทำยังไงบ้าง
ตอนสมัยเรียนมีไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู