หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ค่าการตรวจเลือด mcv, mch คือค่าอะไร
การบัญชี | หนังสือ 29/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ( mean corpuscular volume , MCV )

                 MCV คือ ค่าเฉลี่ยของปริมาตรเม็ดเลือดแดงที่มีหน่วยเป็น เฟมโตลิตร ( femtoliter , fl ; 1 fl   =   10  l ) ค่าปกติของ MCV 83 -97 fl คำนวณได้จาก ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่นหารด้วยจำนวน
 เม็ดเลือดแดง

                 MCV           =                 Hct (%) x 10              fl
                                                Rbc count (10 / l)

                 สำหรับในเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่ใช้หลักการ  aperture  impedance MCV จะได้จาก
 การวัดโดยตรง โดยจะได้จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าซึ่งจะแปรผันตรงกับปริมาตรเม็ดเลือดแดง
 แล้วคำนวณค่าเฉลี่ยโดยตรง  ทำให้มีความแม่นยำมากกว่าการคำนวณข้างต้น  ถ้าค่า MCV ต่ำกว่า 80 fl  
 แสดงว่าเม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็ก ( microcyte ) แตุ่้ถ้า MCV มีค่าสูงกว่าค่าปกติจะช่วยประกอบค่าวินิจ-
 ฉัยว่า ผู้ป่วยเป็นโลหิตจางที่มีเม็ดเลือดแดงขนาดใหญ่ ( macrocytic anemia ) ปริมาณเฉลี่ยของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ( mean corpuscular hemoglobin ,MCH)

                 MCH  คือ  ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักฮีโมโกลบินที่มีอยู่ในเม็ดเลือดแดง   มีหน่วยเป็นพิโคกรัม
  ( picogram , pg ; 1 pg = 10 g ) ค่าปกติของ MCH 27 - 33 pg คำนวณได้จากปริมาณฮีโมโกลบิน
  หารด้วยจำนวนเม็ดเลือดแดง ค่า MCH ต่ำแสดงว่า เม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบินน้อยกว่าปกติ
  ( hypochromia )

              MCH          =                  Hb (g/dl) x 10             pg
                                                  Rbc count (10 / l)
29/9/53 โพสต์โดย ธรรมวิถี
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สงสัยว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจรูมาติค
คุณคิดอย่างไรกับหมอแบบนี้ ..... ผมว่าสุดยอด
เป็นตะคริว เป็นเอดส์ ได้ไหม
เป็นคุณ คุณจะทำยังไง เมื่อเจอแบบนี้
หมันผูกแก้หมันได้ใช่ไหมค่ะถ้าได้โรงพยาบาลที่ไหนค่ะที่จะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยแต่แน่นอนค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู