หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงกล่าวปัจฉิมโอวาท
ประวัติศาสตร์ 11/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 9
การกล่าวปัจฉิมโอวาทของพุทธองค์ กล่าวก่อนที่พุทธองค์จะเสด็จปรินิพพานครับ
11/7/53 โพสต์โดย A-V-A-T-A-R
2 จาก 9
ประทานพระปัจฉิมโอวาท
จากนั้น พระองค์ทรงอนุญาตให้พวกมัลละกษัตริย์เข้าเฝ้าและได้ตรัสแก้ปัญหาของสุภัททะปริพาชก จนเกิดศรัทธาขอบรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายในบรรดาสาวกที่ทันเห็นพระพุทธองค์ แล้วทรงตรัสให้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เป็นผู้สืบศาสดาไว้ว่า

...อานนท์! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นองค์ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว...
 
— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. มหาปรินิพฺพานสุตฺต มหา. ที. ๑๐/๑๔๙/๑๑๗

จากนั้นทรงตรัสพระโอวาทที่สำคัญ ๆ อีก 4-5 เรื่อง จนในที่สุดทรงตรัสพระปัจฉิมโอวาทเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่า

...หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ...
แปลว่า : ภิกษุทั้งหลาย! บัดนี้ เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า "สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา. พวกเธอทั้งหลาย จงยังประโยชน์ตนและท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด"  
— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. มหาปรินิพฺพานสุตฺต มหา. ที. ๑๐/๑๔๙/๑๑๗

[แก้] ปรินิพพาน
จากนั้น พระองค์ทรงนิ่งเงียบ เข้าปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน สัญญาเวทยิตนิโรธ แล้วย้อนลงมาตามลำดับ ถึงปฐมฌาน แล้วย้อนขึ้นอีกโดยลำดับจนถึงจตุตถฌาน เมื่อออกจากจตุตถฌานนั้นจึง "เสด็จดับขันธปรินิพพาน"

พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงความดับสมุทัยอันเป็นเหตุแห่งความดับทุกข์ (เสด็จดับขันธปรินิพพาน) ไว้เมื่อคราวทรงพระชนม์อยู่ว่า

...ต้นไม้ เมื่อโคนต้นยังอยู่ ไม่มีอุปัทวะ แม้ถูกตัด (ส่วนบน) แล้วก็งอกได้อีกอยู่นั่น ฉันใดก็ดี แม้ทุกข์นี้ก็ฉันนั้น เมื่อตัณหานุสัยยังมิได้ถูกถอนทิ้งแล้ว ก็ได้เกิดร่ำไป...
 
— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. ขุ. ธ. ๒๕/๓๓๘/๑๓๘

กล่าวคือ พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานเพราะความดับไปแห่งสมุทัย คือ ได้ทรงถอนเสียสิ้นซึ่งต้นและราก กิเลสตัณหาอันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงนี้แล้วเมื่อในวันตรัสรู้[26] การเสด็จดับขันธปรินิพพานนี้จึงเป็นการตายครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ โดย "สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ" (สิ้นตัณหาเมื่อคราวตรัสรู้ และสิ้นขันธ์ห้า เมื่อคราวปรินิพพาน)

เมื่อนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ โลมชาติลุกขึ้นชูชัน กลองทิพย์บรรลือลั่นไปในอากาศ ไว้อาลัยแด่การจากไปของพระพุทธองค์ ผู้ทรงเป็นบรมครูของโลก กายของพระองค์สิ้นเชื้อคือตัณหาที่จะนำไปเกิดในภพใหม่ ครั้นกายแตกดับแล้ว ถึงความเป็นของว่าง ไม่มีอะไรเหลือสำหรับส่วนผสมของกายในภพต่อไป[27] พระพุทธองค์ทรงจากไป ณ ยามสุดท้ายแห่งราตรี วันอังคารขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อนพุทธศก (ตามการนับของไทย) 1 ปี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
11/7/53 โพสต์โดย A-V-A-T-A-R
3 จาก 9
จุดประสงค์ของการกว่าวปัจฉิมโอวาท คือ ให้สาวกปฏิบัติธรรมต่อไป อย่าลืมหลักธรรมที่พระพุทธองค์สอนเพื่อการนิพพาน คือ การละอุปทานขันธ์ ๕ โดยพิจารณาอยู่เสมอว่า สังขารไม่เที่ยงเกิดดับ
12/7/53 โพสต์โดย Darkcoder
4 จาก 9
คงเคยได้ยินในภาพยนตร์การ์ตูนหรือหนังสือประวัติพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่า "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราจักขอเตือนท่านทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายในโลกย่อมเสื่อมเสียไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา และรักษาคำสอนไว้ให้พร้อมด้วยความประมาทเถิด" นั่นก็หมายถึง พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวถึงชีวิตที่ต้องจบสิ้นไปเพราะทุกอย่างไม่สามารถเป็นอมตะได้ ก่อนที่ตัวตายควรจะหมั่นฝึกศีล สมาธิ ปัญญา และเรียนรู้และอนุรักษ์พระธรรมคำสอนไห้สูญหายไว้ให้พร้อมเพรียงเสมอ ด้วยความประมาทที่จะรักษาพระธรรมกายนั้นๆไว้ครับ
17/7/53 โพสต์โดย โซลมาสเตอร์
5 จาก 9
เป็นธรรมะคำสอนครั้งสุดท้ายที่รวมธรรมะคำสอนทั้งหมดตลอด 45 ปีมาลงที่เดียวกันคือ ในปัจฉิมโอวาท

ภิกษุทั้งหลาย! บัดนี้ เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา. พวกเธอทั้งหลาย จงยังประโยชน์ตนและท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด

ความไม่ประมาท มีคำจำกัดความว่า ความไม่ปราศจากสติ-lสติอวปปวาโส-l
รวมธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมาลงที่ สติ
ดังพุทธภาษิต ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า สติเป็นธรรมที่ควรปรารถนาในที่ทั้งปวง
ดังพุทธพจน์   ภิกษุทั้งหลาย..................กุศลธรรมทั้งปวงมีความไม่ประมาทเป็นมูล รวมลงในความไม่ประมาท เรียกว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้น

ธรรมทั้งสอง ความไม่ประมาท, สติ เป็นยอดธรรมอันยิ่งใหญ่

จุดประสงค์ของการกล่าว เพื่อเตือนสติให้ทุกคนรีบเร่งทำความดีกุศลธรรมให้บรรลุถึงความหลุดพ้น ก่อนสังขารของทุกๆคนที่จะต้องเสื่อม สลาย ตายไป
คำว่ายังประโยชน์ตนและท่าน
ข้าพเจ้าเห็นว่า ตน    หมายถึง การที่บุคคลทียังไม่บรรลุธรรมต้องศึกษา ปฏิบัติกุศลธรรม โลกุตตรธรรม ให้เกิดประโยชน์แก่ตน
                     ท่าน  หมายถึง การที่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ที่เสร็จกิจพรหมจรรย์ของตนแล้วได้มรรคผลนิพพาน มีหน้าที่อยู่เพื่อสอนผู้อื่น(ท่าน)ต่อไป
17/7/53 โพสต์โดย Miscellanous
6 จาก 9
ไม่่มีคนดีคนไหนไปคิดเรื่องพุทธวิสัยกันหรอกครับ กลัวเป็นบ้านะคร๊าบบ
17/7/53 โพสต์โดย ไม่เห็นต้องรู้อะไรมาก
7 จาก 9
- ไม่มีคำว่าทำไมในหลายๆ เรื่องครับ
- ทุกคนต้องตาย ถ้าไม่เป็นคนใบ้ทุกคนก็พูดได้ การพูดครั้งสุดท้ายในชีวิตก็มีทุกชีวิตที่พูดได้
- พระพุทธองค์เป็นผู้เห็นประโยชน์อันสูงสุดของชีวิต และมีเมตตาต่อสรรพสัตว์
 ทุกครั้งที่ตรัสออกมาก็เพื่อประโยชน์ของสรรพส้ตว์ทั้งสิ้น
- ความสำคัญของปัจฉิมโอวาทก็ไม่ต่างจากคำสอนที่ทรงสั่งสอนมาเพราะเป็นอันเดียวกัน
- แต่เป็นธรรมดาอะไรที่เป็นสุดท้ายคนทั่วไปก็อาจให้ความสำคัญ
- ปัจฉิมโอวาทพระองค์ก็ทรงย้ำเตือนไม่ให้ประมาท ดูอย่างพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงเป็นครูของเทวดา มาร พรหม มนุษย์ เห็นปานนี้ ก็ยังไม่พ้นความตายไปได้  
- แม้อายุของพรหมที่ว่ายืนยาวๆ นับไม่ได้ ก็ยังมีที่สิ้นสุด มนุษย์หุ่นยนต์ในอนาคตอาจอยู่ได้หลายหมื่น หรือล้านปีก็ต้องมีแตกดับ
18/7/53 โพสต์โดย เอกชน
8 จาก 9
ในวาระสุดท้ายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดโอกาสให้ภิกษุทั้งหลายผู้ที่มีความสงสัยเคลือบแคลงใจในพระรัตนตรัยและในข้อปฏิบัติทั้งหลายได้ถาม เพื่อพระองค์จะได้วิสัชนาจะได้ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังว่าตนมีความสงสัยแต่ไม่ได้ถามในที่เฉพาะพระพักตร์ แต่ก็หามีภิกษุสงสัยไม่ พระองค์จึงทรงตรัสปัจฉิมโอวาทคือวาจาในครั้งสุดท้ายว่า
    "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า สังขารทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจของตนและของคนอื่นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด"  จากนั้นพระองค์มิได้ตรัสคำอะไรอีกเลย
    เป็นการกล่าวสั่งสอนภิกษุสาวกของพระพุทธองค์เป็นครังสุดท้าย ให้ระลึกถึงความไม่ประมาทในธรรม
19/7/53 โพสต์โดย ไข่ปลาหมึก
9 จาก 9
เพราะว่าเป็นบทสรุปของธรรมะ48000พระธรรมขันธ์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนทั้งหมด
ก็คือตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ถ้าเปรียบความประมาทก็คือส่วนสูงสุดของเรือน(ธรรม48000ธรรมขันธ์)
เช่นคนจะเก่งและมีความรู้ขนาดไหนถ้าตั้งตนอยู่ในความประมาทก็ตกลงสู่หายนะ
20/7/53 โพสต์โดย ผลบุญ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
"โอวาทปาติโมกข์"
จาตุรงคสันนิบาต ศาสดาทรงแสดงโอวาทปาฎิโมกข์แก่ใคร ที่ไหน ทรงยกะรรมข้อใดขึ้นแสดงเป็นข้อต้น
พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกรกิริยา ทำไม
บุคคลที่เกิดเป็นพระพุทธเจ้าต้องทำความดีอย่างไรบ้าง
ทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ปลงผม เหมือนเหล่าสาวก ใครรู้ตอบด้วย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู