หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กฎ กับ ระเบียบ แตกต่างกันอย่างไร
ความรู้ทั่วไป 18/11/51 โพสต์โดย chot nakhonsri
คำตอบ
1 จาก 9
กฏ คือ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดขึ้น
ระเบียบ คือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือข้อพึงปฏิบัติ
18/11/51 โพสต์โดย okaka 18
2 จาก 9
กฏและระเบียบมีความหมายว่า ลายลักษณ์อักษรหรือสัญลักษณ์ เพื่อสื่อสารความหมายให้ปฏิบัติ
กฏและระเบียบมีความเข้มข้นในความหมายต่างกัน
กฏ คือ ต้องปฏิบัติตาอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามกฏอาจมีอันตราย
ระเบียบ คือ ต้องปฏิบัติตามเพื่อความเป็นที่ยอมรับ ความสวยงาม หากไม่ปฏิบัติตามอาจเกิดความสบสน หรือผิดพลาดได้
18/11/51 โพสต์โดย Numthon
3 จาก 9
กฎคือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เราปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลในทางที่ดีเช่น กฏหมายย่อมเป็นแนวทางให้เราปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย ของคนในสังคม

     กฎ มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่ง หมายถึง ข้อความหรือถ้อยคำที่บังคับให้ปฏิบัติตามการปฏิบัติตามอาจเป็นการให้กระทำ หรือไม่ให้กระทำก็ได้ อาจมีข้อกำหนดลงโทษผู้ที่ทำผิดกฎแต่การลงโทษจะหนักเบาขึ้นอยู่กับอำนาจของ ผู้ออกกฎ และการกระทำที่กำหนดเป็นกฎนั้น การทำผิดกฎอาจไม่ต้องรับโทษเลย หรือรับโทษสถานเบา เช่น การตัดสิทธิบางอย่าง หรืออาจรุนแรงถึงขั้นถูกประหารชีวิต ก็ได้ เช่น พ่อตั้งกฎไว้ว่าใครวิ่งบนเรือนจะถูกเคาะตาตุ่ม หอพักนี้มีกฎห้ามคนที่ไม่ได้พักอยู่ขึ้นชั้นบนและห้ามคนที่พักอยู่รับแขกใน ห้องของตน นักเรียนทุกคนต้องทำตามกฎของโรงเรียน คนที่ทำผิดกฎจะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้ การประกาศใช้กฎอัยการศึกก็เพื่อให้ทหารมีอำนาจปราบผู้ที่ก่อความไม่สงบให้ บ้านเมืองได้ในทันที คำว่า กฎ ตามความหมายนี้มีลักษณะเป็นข้อบังคับให้กระทำตาม จึงอาจใช้คำซ้อนว่า กฎข้อบังคับ คือ กฎที่ใช้บังคับ หรือเรียกว่า กฎเกณฑ์ หมายถึง กฎที่กำหนดไว้เป็นหลักหรือแนวทางให้ปฏิบัติตาม

           กฎ อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง สิ่งที่เป็นจริง เช่น กฎธรรมชาติ กฎแห่งกรรม กฎการคำนวณ กฎของสสารและสิ่งอื่นๆที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ ในความหมายนี้ กฎเป็นความปรากฏจริงของสิ่งต่างๆซึ่งเป็นไปตามนั้น เป็นความจริงของธรรมชาติ ไม่มีผู้ใดกำหนด ไม่มีผู้ใดต้องทำตามหรือไม่ทำตาม กฎเหล่านี้หลายกฎมีชื่อตามชื่อของผู้ค้นพบ เช่น กฎของกริมม์ กฎของโอห์ม กฎของบอยล์ บางกฎเรียกชื่อตามลักษณะของสิ่งที่กำหนดในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น กฎกำมือขวา กฎแรงโน้มถ่วงของโลก

           กฎ อาจใช้คำซ้อนว่า กฎเกณฑ์ ใช้เป็นภาษาปาก มีความหมายอย่างเดียวกับ กฎ เช่น ที่นี่เราไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์อะไรหรอก เราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง ในสังคมเราจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติตนของคนในสังคม

           กติกา หมายถึง ข้อกำหนด หรือข้อตกลงที่วางไว้สำหรับการแข่งขันกีฬา เช่น กติกาการแข่งขัน กติกาฟุตบอล กติกาชกมวย การแข่งขันกีฬาทุกประเภทจำเป็นต้องมีกติกา ซึ่งผู้เล่นทุกคนต้องทำตาม เพื่อให้การแข่งขันเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กติกาการแข่งกีฬาจะรวมข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้เล่น อุปกรณ์ที่ใช้ สนามแข่งขัน ระยะเวลา เกณฑ์การให้คะแนน การชนะ การลงโทษผู้ทำผิดกติกา เป็นต้น ข้อกำหนดของแต่ละส่วนเป็นไปตามลักษณะของกีฬาแต่ละประเภท เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้เล่น อาจเป็นจำนวนผู้เล่น และอาจกำหนดรุ่น กำหนดน้ำหนักตัว สำหรับกีฬาที่มีการแบ่งรุ่น กีฬาบางชนิดกำหนดเครื่องแต่งกายของผู้เล่น เป็นต้น

           เกณฑ์ หมายถึง ขั้น ระดับ เรื่อง ข้อกำหนด เป็นต้น ที่วางเป็นหลักในการดำเนินการในเรื่องหนึ่งๆ เช่น เกณฑ์ในการคัดเลือกทหารเข้าประจำการ เกณฑ์กำหนดอายุเด็กที่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียน เกณฑ์กำหนดรายได้ที่ต้องเสียภาษี เป็นต้น ในบางความหมายใช้เพียงคำว่าเกณฑ์ คำเดียวก็เข้าใจกัน เช่น อายุผมถึงเกณฑ์แล้ว ปีนี้ต้องไปเกณฑ์แล้ว มักจะหมายถึงกำหนดที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร เกณฑ์นอกจากจะใช้เป็นข้อกำหนดให้ดำเนินการแล้ว เกณฑ์ยังใช้เป็นข้อกำหนดในการพิจารณาตัดสินในการคัดเลือกหรือในการแข่งขัน ด้วย เช่น เกณฑ์การตัดสินนวนิยายดีเด่นประจำปี เกณฑ์การคัดเลือกสินค้าประจำตำบล เมื่อกำหนดว่าจะใช้เรื่องใดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ก็ต้องใช้โดยตลอด หากใช้เกณฑ์ต่างกัน ผลลัพธ์จะไม่เป็นที่เชื่อถือเนื่องจากไม่มีความยุติธรรม เช่น เมื่อกำหนดว่าจะใช้อาวุโส เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เลื่อนยศ ก็ต้องใช้อาวุโส กับทุกคนที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา ถ้าใช้อาวุโสกับบางคน ใช้ผลงานกับบางคน ใช้ความสนิทสนมกับบางคน ผลการพิจารณาจะไม่ยุติธรรม

           หลัก หมายถึง สาระที่เป็นแก่นของเรื่อง สาระสำคัญ สาระที่ยึดเหนี่ยว เช่น หลักการครองเรือน หลักในการดำรงชีวิต เราต้องยึดถือความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นหลักในการปกครอง หลักธรรม หมายถึงธรรมะหรือคำสอนที่เป็นแก่น หลักกฎหมาย หมายถึง สาระสำคัญของกฎหมาย เมื่อใช้ซ้อนเป็นคำว่า หลักเกณฑ์ จะหมายถึง เกณฑ์หรือข้อกำหนดที่วางไว้ให้ยึดถือเป็นข้อสำคัญในการดำเนินการสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง เช่น หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อสอบ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่สมควรเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

           ระเบียบ หมาย ถึง แบบแผนหรือข้อกำหนดที่วางไว้เป็นแนวทางให้สมาชิกในองค์กรหนึ่งๆ ปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยขององค์กรนั้น เช่น นักเรียนทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ข้าราชการและพนักงานทุกคน ระเบียบ เป็นข้อกำหนดในสังคมขององค์กรในการทำงาน และในการปฏิบัติตน เพื่อให้เกิดความสงบสุข ความเรียบร้อย และความสวยงาม คนที่มีระเบียบ รู้จักระเบียบ และทำตนตามระเบียบจะเป็นคนที่มีความสุข เป็นที่ชื่นชมของคนอื่น และเป็นผู้ที่ทำให้สังคมเป็นสุข เช่น เขาเขียนหนังสือเป็นระเบียบดี เธอจัดวางข้าวของเป็นระเบียบ แสดงว่า เป็นคนที่ได้รับการอบรมมาอย่างดี ทหารเดินแถวอย่างมีระเบียบดูงามตา ผู้ที่มางานจอดรถเข้าที่จอดเป็นระเบียบดีทุกคน

           ข้อบังคับ หมายถึง ข้อกำหนดที่ตั้งขึ้นสำหรับบังคับให้คนทำหรือไม่กระทำการใดๆ ตามกฎหมาย หรือตามที่สถาบันหรือองค์กรผู้มีอำนาจกำหนดใช้เฉพาะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันหรือองค์กรนั้นๆ เช่น ข้อบังคับของกฎหมาย มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับห้ามจอดรถตามถนนในมหาวิทยาลัยจอดได้เฉพาะในที่จอดรถ ที่จัดไว้เท่านั้น หอพักนี้มีข้อบังคับให้ผู้เช่าจ่ายค่าประกันของเสียหายก่อนเข้าพัก ข้อบังคับ มักใช้บังคับเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การกระทำที่ผิดข้อบังคับอาจไม่มีโทษรุนแรง
18/11/51 โพสต์โดย น้องวุฒิน่ารัก
4 จาก 9
กฎ หมายถึง เงื่อนไขที่ได้ถูกสร้างขึ้น
ระเบียบ หมายถึง การนำ กฎ มาใช้อย่างจริงจัง
จึงเรียกรวมว่า กฎระเบียบ
18/11/51 โพสต์โดย jekung
5 จาก 9
กฏ(หมาย) สิ่งที่เรากำหนดมาไว้ให้ทุกคนปฏิบัติและใครไม่ทำมจะมีการลงโทษเช่นกฏหมายหมวกกันน็อก

ระเบียบ คือข้อกำหนดที่หน่วยงานและหน่วบราชการกำหนดไว้ให้ผู้ที่อยู่หรือมาติดต่อปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อย ไม่มีการลงโทษหรืมีตามแต่ละ    สถานที่
18/11/51 โพสต์โดย sam2551
6 จาก 9
1 กฎ ก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องทำตามกันอย่างเคล่งคัด
2 ระเบียบ  ก็คือ ความพร้อมเพรียง
รวมกฎ+ระเบียบ ก็คือการทำการสิ่งที่แจ้งไว้อย่างถูกต้องเพื่อความพร้อมเพียง สะอาด ปลอดภัย
13/9/52 โพสต์โดย nirun
7 จาก 9
ตามหลักกฎหมายปกครอง ทั้งกฎ และระเบียบ เป็นกฎหมายลำดับรองครับ
23/12/52 โพสต์โดย วาวว
8 จาก 9
กฏ  คือ ข้อบังคับ
ระเบียบ  คือ  ข้อปฏิบัติ
1/1/53 โพสต์โดย mrcha
9 จาก 9
กฏ  คือ ข้อบังคับ
ระเบียบ  คือ  ข้อปฏิบัติ ค่ะ
4/4/53 โพสต์โดย PREMMIKA
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จัดระบบอย่างนี้ดีป่าวครับ
หากขาดการ จัดระเบียบทางสังคมโครงสร้างทางสังคมจะเป็นอย่างไร
ข้อแตกต่างในใช้กฎเกณต์ และเหตุผล
กฎน่ารักๆ ที่ทำให้คุณยิ้มได้
กฎข้อห้าม ทำไมคนถึงชอบฝ่าฝืนกฎ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู