หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สิทธิ หมายถึงอะไร
-
วัฒนธรรม | ข้อมูล | การสอบ | ฝึกสมอง | เศรษฐกิจ 22/6/52 โพสต์โดย ด.ญ.วิภาศิริ ใจศรี
คำตอบ
1 จาก 8
ทำไมไม่เข้า google แล้วพิมพ์สิ่งที่ต้องการล่ะ ทุกว้นนี้หนูมีเสรีภาพหรือเปล่า พูดในสิ่งที่อยากพูด ไปได้ในทุกที่ คิดเอาน่ะ
22/6/52 โพสต์โดย wongwaran
2 จาก 8
เอาตาม "พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน" เลยนะหนู...

สิทธิ, สิทธิ์ [สิดทิ, สิด] น. อำนาจอันชอบธรรม เช่น บุคคลมีสิทธิและ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เขามีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้. (ป., ส.);
(กฎ) อํานาจที่จะกระทําการใด ๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับ
การรับรองจากกฎหมาย. (อ. right).

ทีนี้ "เสรีภาพ" มั่ง...

เสรีภาพ น. ความสามารถที่จะกระทำการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนา
โดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง เช่น เสรีภาพในการพูด เสรีภาพใน
การนับถือศาสนา, ความมีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น. (อ. freedom).

รวมกันแล้วบอกง่ายๆว่า...

เรามี "สิทธิ" และ "เสรีภาพ" ที่จะกระทำการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนา โดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง...

แต่ทั้งนี้ต้องไม่ละเมิด "สิทธิ" และ "เสรีภาพ" ของผู้อื่นเช่นกัน...

โอเค้...
22/6/52 โพสต์โดย Winyu444
3 จาก 8
เสรีภาพหมายถึงการกระทําของบุคคลที่กฎหมายไม่ได้ให้อํานาจไว้ แต่สิ่งที่ทําไม่ขัดต่อกฎหมาย
10/10/52 โพสต์โดย ''งง''
4 จาก 8
www.google.co.th
17/2/53 โพสต์โดย pykiller025
5 จาก 8
อำนาจของบุคคลเเต่ละคน
12/6/53 โพสต์โดย Thanatdrst
6 จาก 8
อำนาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่มีกฎหมายในการคุ้มครอง
12/6/53 โพสต์โดย Thanatdrst
7 จาก 8
เสรีภาพ หมายถึง ภาวะความเป็นเสรีที่มนุษย์หรือบุคคลสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ใจปรานารถนาตราบเท่าที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฏหมายของบ้านเมืองหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติเสรีภาพแก่บุคคลไว้มากมายหลายมาตรา ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าพลเมืองผู้ใดหรือบุคคลใดสามารถดำรงชีพและใช้ชีวิตอย่างปกติสุขภายใต้การปกครองที่เป็นธรรมและกฏหมายที่มีผลใช้บังคับโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน การใช้เสรีภาพของบุคคลก็เหมือนกับการใช้สิทธินั้นแหละ กล่าวคือ ใช้ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

       เมื่อใดก็ตามที่บุคคลรู้สึกตัวว่าถูกละเมิดเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ก็สามารถยกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้มาใช้สิทธิทางศาลหรือยกเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ทันทีอย่างไรก็ดีการจำกัดเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ก็อาจทำได้ในบางกรณ๊ เฉพาะที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเท่านั้น ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามที่กฏหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ แต่การออกกฏหมายจำกัดเสรีภาพเช่นว่านั้น ต้องไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งเสรีดังกล่าว

       รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติให้เสรีภาพแก่บุคคลไว้มากมายหลายด้าน แม้แต่เสรีภาพใหม่ๆๆที่ไม่เคยมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆโดยสามารถนำมาสรุปได้เป็นข้อๆอย่างกระชับเพื่อให้เข้าใจง่าย ดังต่อไปนี้

       เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ตามมาตราที่ ๓๑ เสรีภาพในเคหะสถาน ตามมาตรา ๓๕ เสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๖ เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันในทางที่ชอบด้วยกฏหมาย ตามมาตรา ๓๗ เสรีภาพในการถือศาสนาและการปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติหรือพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน ตามมาตรา ๓๘ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น ตมามาตรา ๓๙ เสรีภาพของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรที่ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชน ในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็น ตมามาตรา ๔๑ เสรีภาพในทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย ตามมาตรา ๔๒ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามมาตรา ๔๔ เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ องค์การเอกชน ตมมาตรา ๔๕ เสรีภาพในการจัดเป็นพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ ทางการเมืองของประชาชน ตามมาตรา ๔๗ เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพ ตามาตรา ๕๐ บุคคลจะใช้เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มิได้ ตามมาตรา ๖๓ และบุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ และข้าราชการย่อมมีเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ตามมาตรา ๖๔

เสรีภาพบริบรูณ์

       เสรีภาพบริบรูณ์ หมายถึงเสรีภาพอันไม่มีข้อจำกัด เพราะเป็นเสรีภาพทางจิตใจที่จะยึดมั่นและเคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อศาสนา นิกายศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมมีความต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ลึกซึ้งถูกต้องดีงาม และมีความสูงส่ง โดยเหตุที่ความเชื่อหรือความยึดมั่นนับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา เป็นเรื่องจิตใจโดยแท้ ดังนั้น รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฏหมายสูงสุดของเกือบทุกประเทศทั่วโลก จึงบัญญัติให้พลเมืองของตนมีเสรีภาพบริบรูณ์ในการถือศาสนาพูดง่ายๆ คือ บุคคลจะถือศาสนาใดก็ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือกฏหมายมาห้ามมิให้ถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งได้ พูดไปทำไมมี คำว่าเสรีบริบรูณ์ในการถือศาสนานั้นจะบอกว่าไม่ถือศาสนาใดหรือคนไม่มีศาสนาก็ยังได้ เพียงแต่ว่า ถ้าประกาศตัวไปเช่นนั้น ก็เหมือนอยู่คนเดียวในโลก หรือไม่ก็กลายเป็นคนไม่ดีหรือคนหยาบช้าในสายตาของศาสนิกชนทั่วไป
24/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 8
Nong
12/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นิติรัฐต่างกับนิติธรรมอย่างไร
อายุ 18 มีสิทธิ อะไรบ้างครับ
ทำอย่างไรเมื่อเจ้านายไม่ให้ " สิทธิ เสรีภาพ การตัดสินใจ" ในการทำงาน แก่เราเหมือนแต่ก่อน
ถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัส(ตาบอด)จะเรียกเงินเท่าไรดี
อายุ 24 จับใบดำแล้ว มีสิทธิเป็นทหารได้ไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู