หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สารสนเทศคืออะไร
-------------------- 12/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 21
สารสนเทศสามารถหมายถึงคุณภาพของข้อความจากผู้ส่งไปหาผู้รับ สารสนเทศจะประกอบไปด้วย ขนาดและเหตุการณ์ของสารสนเทศนั้น สารสนเทศสามารถแทนข้อมูลที่มีความถูกต้องและความแม่นยำหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อโกหกหรือเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น สารสนเทศจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ส่งข้อความและผู้รับข้อความอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคนซึ่งทำให้เกิดการสื่อสารของข้อความและเข้าใจในข้อความเกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ ความหมาย ความรู้ คำสั่ง การสื่อสาร การแสดงออก และการกระตุ้นภายใน การส่งข้อความที่มีลักษณะเป็นสารสนเทศ ในขณะเดียวกันการบกวนการสื่อสารสารสนเทศก็ถือเป็นสารสนเทศเช่นเดียวกัน

ถึงแม้ว่าคำว่า "สารสนเทศ" และ "ข้อมูล" มีการใช้สลับกันอยู่บ้าง แต่สองคำนี้มีข้อแตกต่างที่เด่นชัดคือ ข้อมูลเป็นกลุ่มของข้อความที่ไม่ได้จัดการรูปแบบ และไม่สามารถนำมาใช้งานได้จนกว่าจะมีการจัดระเบียบและดึงออกมาใช้ในรูปแบบสารสนเทศ
ข้อมูลข่าวสาร

[แก้] นิยาม
คำว่า "information" ในทางนิติศาสตร์ไทยหาได้ใช้ว่า "สารสนเทศ" ไม่ หากใช้ว่า "ข้อมูลข่าวสาร" ซึ่งตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้นิยามว่า "มาตรา ๔...'ข้อมูลข่าวสาร' หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน วิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้"

 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
     เช่น สารสนเทศที่เป็น ความรู้ที่เกิดจากวิทยุ โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รอบตัวเราซึ่งอาจมาจาก วิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดาวเทียม โทรศัพท์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวกับสารสนเทศได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ เช่น การฝาก ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM การจองตั๋วเครื่องบิน การลงทะเบียน ฯลฯ
12/11/51 โพสต์โดย BABORCLUB
2 จาก 21
สงสัยคำถามนี้จะเป็นคำถามยอดฮิตอีกคำถามมั้งครับ มาบ่อยจัง
12/11/51 โพสต์โดย jekung
3 จาก 21
ICT คืออะไร

เริ่มกันที่ ICT ย่อมาจาก Information Communication Technology ซึ่งก็แปลได้ตรงตัว กับชื่อกระทรวงก็คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งหมายถึงกระทรวงที่ทำหน้าที่ ในเรื่องของการกำกับดูแล การใช้เทคโนโลยีทั้ง ในระบบราชการ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศ รวมถึงเรื่องของบการสื่อสารโทรคมนาคมด้วย ซึ่งก็หมายถึงว่า หน้าที่หลักของกระทรวงนี้ มาจากการรวบงามของ สองกระทรวงเดิมบางส่วนได้แก่ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และงานด้านกำกับดูแล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของกระทรวงคมนาคม

แต่เดิม หน้าที่ของการดูแล และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยนั้น อยู่ภายใต้ การดำเนินงานของ NECTEC หรือศูนย์อิเล็กโทรนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ภายใต้การกำกับ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่มีหน้าที่คล้ายกับ NECTEC คือคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งในอดีต การพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ของประเทศไทยเป็นไปได้อย่างเชื่องช้า เนื่องจากกำลังความสามารถ ของหน่วยงานทั้งสองมีจำกัด และอีกประการหนึ่งหน่วยงานทั้งสอง ไม่มีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดทิศทางของเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐได้ ซึ่งนั่นก็รวมถึง หน่วยงานที่ดูแลอี-คอมเมิร์ซด้วย

ผลกระทบในวงกว้าง

ภาระหน้าที่หลักของ ICT นอกจากเป็นหน่วยงาน ที่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของชาติแล้ว ยังมีหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องดูแลซึ่งแต่ละงานล้วนแล้วแต่เป็นงานปราบเซียน ซึ่งคนไอทีเฝ้ารอมานาน เหลือเกินแล้วว่า เมื่อไหร่จะเป็นรูปเป็นร่างเสียที ไม่ว่าจะเป็นกฏหมายอี-คอมเมิร์ซที่ปัจจุบัน ผ่านไปเพียงฉบับเดียว จากทั้งหมด 5 ฉบับ (ที่จริงแล้วจะต้องมี 6 ฉบับ แต่ได้มีการรวมเอา กฎหมาย 2 ฉบับ คือ กฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฏหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้าเป็นฉบับเดียว)

ยิ่งไปกว่านั้นภารกิจที่เรียกว่าหินที่สุดของ ICT คือการทำหน้าที่พัฒนา และกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยี ของหน่วยงานราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม นั่นหมายถึงว่า ICT จะเป็นเหมือนแผนกสารสนเทศ, System Support หรือจะเรียกอย่างไรก็ตามแต่ ปัญหาที่จะตามมาก็คือการควบคุม และกำหนดแนวทาง การใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานต่างๆ นั้น ในอดีตเป็นงานที่แต่ล่ะหน่วยงาน หรือแต่ละกระทรวง จะวางแผนด้วยตัวเอง ฉะนั้นการให้ ICT เข้ามามีบทบาทในการทำหน้าที่นี้ก็หมือนกับว่า ICTล้วงลูกเข้ามาควบคุมกัน ถึงหลังบ้านเลยทีเดียว

ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือการจ้างที่จัดอยู่ในการพัฒนาแตกต่างกันออกไป ซึ่งในอดีต NECTEC เอาก็เข้ามามีบทบาทตรงนี้น้อยมาก บวกกับในแง่ของงบประมาณแล้ว ย่อมไม่มีกระทรวงไหนชอบใจแน่ หากจะต้องถูกตัดงบประมาณแล้ว ย่อมไม่มีกระทรวงไหนชอบใจแน่ หากจะต้องถูกต้องตัดงบประมาณ จากตรงส่วนนี้ไปแล้ว ถูกโอนเข้าไปให้กระทรวง ICT ทั้งนี้ทั้งนั้นใจความสำคัญ ก็คงไม่พ้นเรื่องของ ผลประโยชน์ และการต่อรองที่ยังคงมีอยู่ในระบบราชการไทย

แม้กระทั้งเรื่องของความคิดในการสร้างระบบ การจัดซื้อจัดจ้างของราชการ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า e-Procurement ก็ยังถูกตั้งคำถามจากนักวิชาการ ของประเทศว่า จะมีความโปร่งใสแค่ไหน ซึ่งเรื่องนี้ อ.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ e-Procurement เคยตั้งคำถามในงานสัมมนา ครั้งหนึ่งที่จัดโดยชมรมนักข่าว สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนหน้าที่กระทรวง ICT จะออกมาในรูปแบบปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่าแม้ความตั้งใจ ในการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลนั้น มีอยู่มากแต่ปัญหาเดิมๆ ของระบบราชการแบบเก่านั้น ก็มีอยู่ไม่น้อย ประสิทธิผลจะบังเกิดมากน้อยแค่ไหน เราต้องคอยติดตามกันต่อไป
12/11/51 โพสต์โดย Nate_1983
4 จาก 21
สารสนเทศ (information)  เป็นผลลัพธ์ของการประมวลผล การจัดดำเนินการ และการเข้าประเภทข้อมูลโดยการรวมความรู้เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้น สารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดที่กว้าง และหลากหลาย ตั้งแต่การใช้คำว่าสารสนเทศในชีวิตประจำวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิค ตามปกติในภาษาพูด แนวคิดของสารสนเทศใกล้เคียงกับความหมายของการสื่อสาร เงื่อนไข การควบคุม ข้อมูล รูปแบบ คำสั่งปฏิบัติการ ความรู้ ความหมาย สื่อความคิด การรับรู้ และการแทนความหมาย

ปัจจุบันผู้คนพูดเกี่ยวกับยุคสารสนเทศว่าเป็นยุคที่นำไปสู่ยุคแห่งองค์ความรู้หรือปัญญา นำไปสู่สังคมอุดมปัญญา หรือสังคมแห่งสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ว่าเมื่อพูดถึงสารสนเทศ เป็นคำที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สองสาขา คือ วิทยาการสารสนเทศ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งคำว่า "สารสนเทศ" ก็ถูกใช้บ่อยในความหมายที่หลากหลายและกว้างขวางออกไป และมีการนำไปใช้ในส่วนของ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การประมวลผลสารสนเทศ

สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ สารสนเทศ จึงหมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา และอยู่ในรูปที่ใช้ได้ สารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี เช่น อาจจะมีการกำหนดให้ผู้ใดบ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลได้ ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องมีระบบขั้นตอนการควบคุม กำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขหรือการกระทำกับข้อมูลว่าจะกระทำได้โดยใครบ้าง นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บไว้แล้วต้องไม่เกิดการสูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ การจัดเก็บข้อมูลที่ดี จะต้องมีการกำหนดรูปแบบของข้อมูลให้มีลักษณะง่ายต่อการจัดเก็บ และมีรูปแบบเดียวกัน ข้อมูลแต่ละชุดควรมีความหมายและมีความเป็นอิสระในตัวเอง นอกจากนี้ไม่ควรมีการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนเพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองเนื้อที่เก็บข้อมูล
5/5/54 โพสต์โดย ARmaGEdoLN
5 จาก 21
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
2/7/54 โพสต์โดย โจ้026750
6 จาก 21
ไม่รู้
20/9/54 โพสต์โดย thamanan
7 จาก 21
สารสนเทศสามารถหมายถึงคุณภาพของข้อความจากผู้ส่งไปหาผู้รับ สารสนเทศจะประกอบไปด้วย ขนาดและเหตุการณ์ของสารสนเทศนั้น สารสนเทศสามารถแทนข้อมูลที่มีความถูกต้องและความแม่นยำหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อโกหกหรือเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น สารสนเทศจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ส่งข้อความและผู้รับข้อความอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคนซึ่งทำให้เกิดการสื่อสารของข้อความและเข้าใจในข้อความเกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ ความหมาย ความรู้ คำสั่ง การสื่อสาร การแสดงออก และการกระตุ้นภายใน การส่งข้อความที่มีลักษณะเป็นสารสนเทศ ในขณะเดียวกันการบกวนการสื่อสารสารสนเทศก็ถือเป็นสารสนเทศเช่นเดียวกัน

ถึงแม้ว่าคำว่า "สารสนเทศ" และ "ข้อมูล" มีการใช้สลับกันอยู่บ้าง แต่สองคำนี้มีข้อแตกต่างที่เด่นชัดคือ ข้อมูลเป็นกลุ่มของข้อความที่ไม่ได้จัดการรูปแบบ และไม่สามารถนำมาใช้งานได้จนกว่าจะมีการจัดระเบียบและดึงออกมาใช้ในรูปแบบสารสนเทศ การแสดงผลลัพธ์ อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีในการแสดงผลลัพธ์มีมาก สามารถแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นรูปภาพ ตลอดจนพิมพ์ออกมาที่กระดาษ การแสดงผลลัพธ์มีทั้งที่แสดงเป็นภาพ เป็นเสียง เป็นวีดิทัศน์ เป็นต้น และสามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน
21/7/55 โพสต์โดย Onjira panyam
8 จาก 21
ว่าเนื้อหาน้อยไปหน่อยน่ะ โปรดอย่าลอกเรียนแบบ เคป่ะ.0.........
6/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 21
สารสนเทศ แบบย่อ แต่ได้ใจความอ่ะค่ะ
6/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 21
สารสนเทศ แบบย่อ แต่ได้ใจความอ่ะค่ะ
6/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 21
ข้อมูลคืออะไร
20/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 21
555+
31/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 21
0............0
31/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 21
ข้อดีข้อเสีย ของสารสนเทด
2/6/56 โพสต์โดย ทsมาณ
15 จาก 21
สารสนเทศคืออะไร
3/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 21
สารสนเทศมันก้อคือสารสนเทศ จบป้ะ ........................................ถามมากเด่วต่อย.....จัยป้ะน้องสาว
28/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 21
ช้ายร่าย
26/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 21
IT ย่อมาจากรัยคัยรู้มั้ง
12/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
19 จาก 21
คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตั วเราคือความรู้รอบด้านสำหรับเราค่ะ
26/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
20 จาก 21
คุณภาพของข้อมูลจากผู้ส่งถึงผู้รับ
28/9/56 โพสต์โดย Diiz may
21 จาก 21
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
     เช่น สารสนเทศที่เป็น ความรู้ที่เกิดจากวิทยุ โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รอบตัวเราซึ่งอาจมาจาก วิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดาวเทียม โทรศัพท์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวกับสารสนเทศได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ เช่น การฝาก ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM การจองตั๋วเครื่องบิน การลงทะเบียน ฯลฯ
19/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
real gdp คืออะไร
หลักธรรมาภิบาลคืออะไร
ค่าของxที่สอดคล้องกับสัมการ X ยกกำลังสอง-25=0 วิธีทำคือ
แผนก QE ของโรงงานอุตสาหกรรมคืออะไรเหรอคะ
พนักงานส่วนตำบล คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู