หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แบบฟอร์ม วอ./อก6 กับ วอ./อก.7 คืออะไร ค่ะ?
และต่างกันยังไง?
เคมี | ข้อมูล 2/6/54 โพสต์โดย little.miss.sunshine
คำตอบ
1 จาก 8
ลองเข้าไปค้นหาดู 2 เว็บนี้บางที่อาจจะมีคำตอบ
2/6/54 โพสต์โดย ภูมิใจที่เกิดมาหล่อ
2 จาก 8
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน ครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (แบบวอ./อก.๗) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๗
------------------------------------------------------------------
                   ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ท้ายประกาศ แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ สูตรและอัตราส่วน ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญหรือชื่อย่อ (ถ้ามี) ทะเบียน(ถ้ามี) ปริมาณที่ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ปริมาณที่ขาย ขายแก่ผู้ใด และ ผู้ซื้อนำไปใช้ในกิจการใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามแบบ วอ./อก.๗ ท้ายประกาศนี้ วรรคสอง กำหนดให้แจ้งแบบ วอ./อก.๗ โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกวิธีหนึ่ง และข้อ ๕ กำหนดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ออก หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขแจ้งดังกล่าว
                   เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมข้างต้น กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขแจ้งตามแบบ วอ./อก.๗ ไว้ดังนี้
                   ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (แบบ วอ./อก.๗) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗”
                   ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับพ้นกำหนด หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันวันประกาศ ในราชกิจจานุเษกษาเป็นต้นไป
                   ข้อ ๓ ระเบียบนี้ใช้เฉพาะกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ประสงค์จะแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (แบบ วอ./อก.๗) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗” ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น
                   ข้อ ๔ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ เพื่อให้การรับแจ้งโดยระเบียบนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและทางราชการ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ผู้ขอใช้บริการจะเรียกร้องค่าสินไหมใดๆ มิได้
                   ข้อ ๕ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่รับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
                   ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้


หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
                    ข้อ ๗ ในระเบียบนี้
" การแจ้งตามแบบแบบ วอ./อก.๗ " หมายถึง      ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ และให้หมายถึงการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง
" บริการ " หมายถึง      การให้บริการรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ วอ./อก.๗ ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
" สมาชิก " หมายถึง   1.  ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่ประสงค์จะขอแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ วอ./อก.๗ ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
   กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 2.  ผู้ที่เป็นสมาชิกการใช้บริการ ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ.2535หมวด ๒

การขอใช้บริการ
                    ข้อ ๘ ผู้ประสงค์จะใช้บริการสามารถยื่อนสมัครเป็นสมาชิกตามแบบ วอ./อก.๗.๓ ที่กำหนดท้ายประกาศนี้ ที่สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
                    ข้อ ๙ ผู้ขอใช้บริการจะต้องยื่นหลักฐานหรือเอกสารต่อสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรมในวันสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้
                             ๙.๑ กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดา
                                     (1) สำเนาทะเบียนบ้าน
                                     (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนาหนังสือ เดินทาง (passport)
                                     (3) หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ผู้แทนมาดำเนินการสมัครเป็นสมาชิก
                             ๙.๒ กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล
                                     (1) หนังสือหรือสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน หรือหากเป็นนิติบุคคลโดยกฎหมายอื่นให้ใช้หนังสือหรือสำเนาหนังสือรับรองการเป็น นิติบุคคลตามกฎหมายนั้นๆ
                                     (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียบบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคลสำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นคนไทย กรณีกรรมการชาวต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
                                     (3) หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบหมายให้ผู้แทนมาดำเนินการสมัครเป็นสมาชิก ทั้งนี้ต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวข้างต้นด้วย
                    ข้อ ๑๐ ผู้ประสงค์จะใช้บริการจะต้องมี Electronic Mail Address (E-mail address) ที่สามารถติดต่อและใช้งานได้
                    ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้บริการตามระเบียบนี้แล้วจะได้รับหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านเบื้องต้นจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหมวด ๓
เงื่อนไขการให้บริการ
                    ข้อ ๑๒ สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่ปรากฏในหมวด ๓ แห่งระเบียบนี้โดยเคร่งครัด
                    ข้อ ๑๓ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้บริการเฉพาะสมาชิกที่ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดเท่านั้น
                    ข้อ ๑๔ การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดให้ยื่นขอแก้ไขที่สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เท่านั้น
                    ข้อ ๑๕ การให้บริการนี้ ให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์โดยไม่ต้องนำเอกสารประกอบการแจ้งตามแบบ วอ./อก.๗ นำส่งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม เว้นแต่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีข้อสงสัยและขอเรียกดูหมวด ๔
การระงับการให้บริการ
                    ข้อ ๑๖ สมาชิกผู้ใดหากประสงค์จะเลิกใช้บริการ ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
                    ข้อ ๑๗ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการทันที หากสมาชิกกระทำผิดเงื่อนไขการให้บริการหรือใช้บริการนี้ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือประเทศชาติ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้สมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใดๆ จากการระงับการให้บริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหมวด ๕
ขั้นตอนการแจ้งตามแบบ วอ./อก.๗
                    ข้อ ๑๘ ขั้นตอนการแจ้งตามแบบ วอ./อก.๗ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการดังนี้
                                     ๑๘.๑. เข้าระบบ ( Login) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกรอกชื่อผู้ใช้ ( Login name) และรหัสผ่าน (Password ) ที่ถูกต้องเพื่อเข้าระบบรับแจ้งตามแบบ วอ./อก.๗
                                     ๑๘.๒. นำเข้าข้อมูลการแจ้งตามแบบ วอ./อก.๗ ตามรายการที่ปรากฎ โดยระบบจะแจ้งให้ทราบว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง
                                     ๑๘.๓. ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตาม ข้อ ๑๘.๒
                                     ๑๘.๔. จัดพิมพ์รายงานตามแบบ วอ./อก.๗ ที่ปรากฎตามแบบที่แจ้งไว้เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
                    ข้อ ๑๙ กรณีระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องให้ผู้แจ้ง แจ้งตามแบบ วอ./อก.๗ ได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๗
 ลงชื่อ      อิสสระ โชติบุรการ              
 (นายอิสสระ โชติบุรการ)
 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2/6/54 โพสต์โดย มหาสดัม
3 จาก 8
อยากรู้เหมือนกัน แวะมาทักทายคะ
2/6/54 โพสต์โดย น้องแป้ง
4 จาก 8
แวะมาดูเหมือนกันจ้า ขอบคุณนะคะ
16/6/54 โพสต์โดย noonai
5 จาก 8
'coz his planking? C'mon ~~
21/6/54 โพสต์โดย guruthailand
6 จาก 8
It's needed to get along with the other cute bear beside as a couple ^^
21/6/54 โพสต์โดย guruthailand
7 จาก 8
Oh.. Piklet slept so late last night !!!
22/6/54 โพสต์โดย guruthailand
8 จาก 8
รู้สึกว่าร้าน reflectionn นี่เราจะไปด้วยกันนะค่ะ พี่น้ำปั่นคนสวยยยย อิอิ
7/7/54 โพสต์โดย SUPRANAN
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ผมสอบติดติดฮอกวอตส์
ใครเล่นไทรบัลวอร์ส เวิล์ด 1 บ้าง
หาอะไรก็ได้ที่ไม่มีในโลกของคนปกตินะดิ (คืออะไร วอทวอท)
จอห์นนี่วอคเกอร์
อยากทราบวิธีการปรับแต่งเสียงอีควอไลเซอร์ รุ่น GQ-215L
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู