หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นข้าราชการประเภทไหน
ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี 7/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นค่ะ
7/8/53 โพสต์โดย Jurisza
2 จาก 4
ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  ไม่ได้เป็นข้าราชการการเมือง  ค่ะ  แต่เป็น เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง


ซึ่งอาศัยตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ.  2457  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นกฎหมายแม่บทของการปกครองท้องที่  ได้กำหนดให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯ  มีหน้าที่และอำนาจในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตตำบล  หมู่บ้านของตน  ตามที่เรียกกันว่า  “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข”   หน้าที่และอำนาจในทางปกครองดังกล่าวได้แก่  หน้าที่ชี้แจ้งข้อราชการให้ประชาชนทราบ  หน้าที่ควบคุมลูกบ้านให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะต้องพึงกระทำตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ  (หน้าที่ในการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่         กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของประชาชนด้วย)  นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนประชาชน  ตลอดจนทำตัวเป็นตัวอย่างตามที่ทางราชการแนะนำ  เป็นต้น

             
พนักงานฝ่ายปกครองคือใคร

            พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ.  2457
            มาตรา 27  ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าของราษฎรในหมู่บ้านของตนตามที่กำหนดไว้ใน   พระราชบัญญัตินี้  มีหน้าที่และอำนาจในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

           ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
           มาตรา  2 (16)  " พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ "   หมายถึงพนักงานซึ่งกฏหมายให้อำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  รวมทั้งพัศดี  เจ้าพนักงานสรรพสามิต  กรมศุลกากรกรมเจ้าท่า   พนักงานตรวจคนเข้าเมือง   และเจ้าหน้าที่อื่นๆ  ในเมื่อกระทำการอันเกี่ยวกับการจับกุม  ปราบปราม ผู้กระทำผิดกฎหมาย  ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม

           สรุป   เมื่อกำนัน  ผู้ใหญ่  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบ   เรียบร้อย  ตามมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  ดังนั้นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ  จึงเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
5/9/53 โพสต์โดย Sane Sa
3 จาก 4
ผู้ใหญ่บ้านเป็นตำแหน่งพิเศษที่ไม่ใช่ข้าราชการแบบทั่วๆไป แต่สิทธิประโยชน์ต่างๆเหมือนกับข้าราชการ เปรียบเหมือนผู้ช่วยของข้าราชการก็ว่าได้
ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ท้องถิ่นครับ เพราะสังกัดกรมการปกครองถือว่าเป็นการปกครองส่วนภูมิภาค ซึ่งขึ้นตรงกับอำเภอ ไม่ใช่เทศบาล หรือ อบต.ครับ
ที่มาของผู้ใหญ่บ้านถึงแม้จะมาจากการเลือกตั้งของชาวบ้านก็จริงแต่ไม่ถือเป็นข้าราชการการเมือง เพราะตามกฎหมายจริงๆแล้วกำหนดว่า ใครจะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนแต่งตั้งขึ้น ผู้ว่าฯก็มอบหมายให้นายอำเภอ นายอำเภอก็แต่งตั้งโดยวิธีให้ชาวบ้านเสนอชื่อมา(งานของอำเภอเยอะจึงต้องใช้วิธีนี้และกลายเป็นแบบอย่างที่ทำกันในปัจจุบัน)แล้วจะรับรอง(แต่งตั้ง)ให้ ซึ่งจะต่างจากการเลือกตั้งตรงที่นายอำเภอ(รับมอบอำนาจจากผู้ว่าฯ) มีสิทธิที่จะไม่รับรองได้ หากไม่เห็นชอบ ซึ่งต่างจากการเลือกตั้งของข้าราชการการเมืองที่หากไม่มีกระทำความผิดตาม พรบ.การเลือกตั้งแล้วละก็ กกต.จะต้องรับรองผลการเลือกตั้งโดยทันทีไม่มีเงื่อนไข
2/4/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
ถูกต้อง

ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  ไม่ได้เป็นข้าราชการการเมือง  ค่ะ  แต่เป็น เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
28/9/54 โพสต์โดย Stec
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คิดอย่างไรกับผู้ใหญ่บ้านเป็นกระเทย
-- ผู้ใหญ่บ้าน ??
ก่อนจะเป็นกำนัน ต้องเป็นอะไรมาก่อน
ผู้ใหญ่บ้าน ดำรงตำแหน่งกี่ปี
ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจจับการเล่นพนันหรือไม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู