หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปัจจัย 4 ที่พระพุทธเจ้าตรัสคืออะไร
ศาสนา 21/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 7
ตั่งคำถามยังไม่ถูก
21/1/54 โพสต์โดย opd
2 จาก 7
ครับน่าจะเป็นที่อยู่
ยา
เครื่องนุ่งห่ม
อาหารนะครับ
ถ้าจำไม่ผิด
ทักทายครับ
21/1/54 โพสต์โดย ผู้รวยความพอเพียง
3 จาก 7
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
...........................
[159] ปัจจัย 4 (สิ่งค้ำจุนชีวิต, สิ่งจำเป็นเบื้องต้นของชีวิต, สิ่งที่ต้องอาศัยเลี้ยงอัตตภาพ - the four necessities of life; requisites)
      1. จีวร (ผ้านุ่งห่ม - robes; clothing)
      2. บิณฑบาต (อาหาร - almsfood; food)
      3. เสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย, ที่นั่งที่นอน - lodging)
      4. คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร หรือ เภสัช (ยาและอุปกรณ์รักษาโรค - medicine; medical equipment)

      สี่อย่างนี้ สำหรับภิกษุ จำกัดเข้าอีกเรียกว่า นิสสัย 4 แปลว่า เครื่องอาศัยของบรรพชิต (resources; means of support on which the monastic life depends)
      1. ปิณฑิยาโลปโภชนะ (โภชนะคือคำข้าวที่ได้มาด้วยกำลังปลีแข้ง - almsfood of scraps; food obtained by going on the alms-gathering)
      2. บังสุกุลจีวร (ผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะหรือตามป่าช้า - discarded cloth taken from the rubbish heap or the charnel ground; rag-robes)
      3. รุกขมูลเสนาสนะ (อยู่อาศัยโคนไม้ - dwelling at the foot of a tree)
      4. ปูติมุตตเภสัช (ยาน้ำมูตรเน่า - medicines pickled in stale urine; ammonia as a medicine)

      ส่วนที่อนุญาตนอกเหนือจากนี้ เป็น อติเรกลาภ (extra acquisitions; extra allowance)
..........................
สั้นประมาณนี้ครับ ^_^ คือสิ่งที่ที่ตถาคตตรัสไว้
http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=159
...........................
ศีลที่เกี่ยวกับปัจจัย 4 ได้แก่ ปัจจัยปัจจเวกขณ์ คือ พิจารณาใช้สอยปัจจัยสี่ ให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์ของสิ่งนั้น ไม่บริโภคด้วยตัณหา
................................
21/1/54 โพสต์โดย คะน้าหมูกรอบ
4 จาก 7
อริยสัจ๔ ครับไม่ใช่ปัจจัย๔
ทุกข์
สมุทัย
นิโรจ
มรรค

ปัจจัย๔น่าจะเทียบเคียงได้กับเครื่องอัฐบริขาร ๘

อัฐบริขาร คือ ของเครื่องใช้ที่จำเป็น ๘ อย่างสำหรับพระภิกษุสงฆ์ได้แก่

๑.  ผ้าจีวร
๒.  ผ้าสังฆาฎิ
๓.  ผ้าสบง
๔.  ประคดเอว
๕.  มีดโกน
๖.  บาตร
๗.  เข็มเย็บผ้า
๘.  ธมกรก (เครื่องกรองน้ำ)
22/1/54 โพสต์โดย กะชาย
5 จาก 7
เครื่องนุ่งห่ม 1
อาหาร 1
ที่อยู่อาศัย 1
ยารักษาโรค 1
4อย่างนี้ที่พระพุทธเจ้า  ว่า เป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ในการดำรงฐานะสมณธรรมก็เพียงพอที่จะดำรงชีพได้
24/1/54 โพสต์โดย เต๋อ
6 จาก 7
ถามถึง ปัจจัย 4 ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ว่าควรพิจารณาใช้สอยอย่างระมัดระวัง ทุกๆๆ อย่าง
1 จีวรํ
เครื่องนุ่งห่ม ต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือน ผ้าพันแผล ห่อหุ้มร่างกายไว้ (ร่างกาย  บาลีคือ กายะ เสมือนรังของโรค)
ก็ต้องพิจารณาว่า ใช้ใส่พันกาย เพื่อป้องกันสัตว์ร้าย บำบัดความหนาว-ความร้อน  ไม่ใช่สวยงาม หรือหรูหรา หรือเพลิดเพลินสนุกสนาน

2 บิณฑปาตํ
อาหารที่รับมา โดยการถวาย หรือภิกขาจาร บิณฑบาต ชาวบ้านมา ก็ต้องพิจารณาขบฉัน แผ่เมตตาให้กับชาวบ้านที่น้อมถวายมา และฉัน (กิน) เพื่อบำบัดทุกข์เวทนาเก่า และทำหน้าที่ ในการอบรมจิต อ่านหนังสือ แสดงธรรมโปรดญาติโยม  ก่อนฉัน ก็ต้องพิจารณา ไม่ใช่ฉันเพียงบำบัดความหิว บำบัดโรคภัย
อาหาร คือ ยา  บาตรคือ ถ้วยยา  หากไม่พิจารณา ยานั้น ก็เป็นยาพิษได้ ทำลายธาตุขันธ์ต่างๆ
และอาหารก็มีหลายแบบด้วย

ยกตัวอย่าง
อาหารคาวหวานที่กินกัน แบบชาวบ้าน ท่านรับได้ก่อนเที่ยงวัน 12.00  หลังจากนั้นห้ามประเคนถวายเด็ดขาด ฉันได้เฉพาะน้ำปานะ และน้ำหวาน  ไม่มีกาก  รวมทั้ง คิลานะด้วย

3 เสนาสนํ
ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ต่างๆ ก็ต้องพิจารณา ดูแลรักษา ป้องกัน และซ่อมแซม  เนื่องจาก สิ่งต่างๆ ที่จัดสร้างมานั้นมาจาก ญาิติโยมน้อมถวายถึงสงฆ์ หมู่สงฆ์ทั้ง 4 ทิศ มาใช้สอย ก็ต้องรักษา ไม่ใช่ทำลาย หรือเบียดเบียน  อยู่อาศัย เพื่อปฏิบัติธรรม ขจัดกิเลส  มิใช่พอกพูนมากขึ้น

4 คิลาน ปจย เภสัช
ยา และสิ่งของที่ พระพุทธองค์ทรงอนุญาต ขบฉันเป็นยาได้ เช่น สมอ ขิง มะขามป้อม ลูกจันทร์ และรากไม้สมุนไำพรต่างๆ ก็ต้องพิจารณาขบฉัน เป็นยา เหมาะสม
24/1/54 โพสต์โดย สโลโมชั่น
7 จาก 7
ประโยคของปัจจัย 4 มีอะไรบ้าง
6/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พระพุทธเจ้า ท่านตรัสไว้
พระพุทธเจ้าได้พูดเกี่ยวกับศาสนาอื่นว่าอย่างไรบ้าง
ในครั่งพุทธกาล...
พระพุทธเจ้าตรัสว่า จงอยู่ในโลกนี้อย่างมีที่พึ่ง หมายถึงใช้อะไรเป็นที่พึ่ง?
ใครจะ ตรัสรูต่อไป จากพระพุทธเจ้า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู