หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พัฒนาการของมนุษย์ หมายถึงอะไร
การศึกษา | วิทยาศาสตร์ 4/6/55 โพสต์โดย อากาศ ลม
คำตอบ
1 จาก 1
พัฒนาการของมนุษย์

พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือการเจริญงอกงาม ทั้งในโครงสร้าง (Structure) และแบบแผน (Pattern) ของอินทรีย์ทุกส่วน มนุษย์ทุกคนต้องผ่านขั้นตอนของพัฒนาการตลอดชีวิต ดังนั้นเรื่องพัฒนาการจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นักจิตวิทยาให้ความสนใจศึกษา

พัฒนาการของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 4 ด้านใหญ่ ๆ คือ
1. พัฒนาการทางกาย เป็นการแบ่งพัฒนาการของมนุษย์ตามขั้นตอนในแต่ละวัย
2. พัฒนาการทางด้านความคิดหรือสติปัญญา (Cognitive Development) ของเพียเจท์
3. พัฒนาการทางด้านจิตใจ ซึ่งแบ่งย่อยเป็น
3.1 พัฒนาการทางด้านจิตใจ - เพศ (Psychosexual Development) ของฟรอยด์ (Freud)
3.2 พัฒนาการทางด้านจิตใจ - สังคม (Psychosocial Development) ของอีริคสัน (Erikson)
4. พัฒนาการทางด้านจริยธรรม (Moral Devlopment) ของโคลเบิร์ก (Kohlberg)

องค์ประกอบที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ คือ
1. พันธุกรรม (Heredity)
2. วุฒิภาวะ (Maturation)
3. การเรียนรู้ (Learning)
4. สิ่งแวดล้อม (Environment)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์

   เพศ ปกติเพศหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชาย
   ต่อมต่าง ๆ ภายในร่างกายที่ผลิตสารต่างๆ อาจทำงานมากหรือน้อยต่างกันไป
   อาหาร การได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนทำให้เกิดการเจริญเติบโตช้า
   อาการและแสงแดด ถ้ามีอาการดีและได้รับแสงแดดบ้างจะทำให้เราแข็งแรง เจริญเติบโตตาม ปกติ
   การบาดเจ็บและโรคภัยที่่เป็นมาแต่เดิมถ้าป่วยมาแต่เด็กก็จะทำการเจริญเติบโตช้า
   การเรียนรู้ที่จะฝึกหัดหรือฝึกฝน โดยเฉพาะการเล่นกีฬาและการทำกิจกรรมต่าง ๆ จะทำให้พัฒนา
   การของกล้ามเนื้อดี และทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเร็วขึ้น
8/6/55 โพสต์โดย ชายผู้โดดเดี่ยว เีดียวดาย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เป็นไปได้ไหมเทคโนโลยีจะช่วยให้มนุษย์มีการพัฒนาการเพิ่มขึ้น
ท่านว่าเด็กพัฒนาการช้ากับเด้กพัฒนาการเร็ว อนาคตใครจะเอาตัวรอดได้มากกว่ากัน
อยู่กันอย่างไร ถ้าหมดใจต่อกันแล้ว แต่มีลูกที่จะต้องเลี้ยงดูให้เติบโตอย่างมีพัฒนาการทั้งด้าน IQ และ EQ
พัฒนาการของคอมพิวเตอร์มีกี่ยุค
ตัวอย่างวิจัย 5 บท วิชาประวัติศาสตร์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู