หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาษาเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบให้หน่อยครับ
การศึกษา | ข้อมูล 18/7/54 โพสต์โดย หมูต๊อน
คำตอบ
1 จาก 2
การเพิ่มเสียง
การสับเสียง
การกลมกลืนเสียง
การเปลี่ยนแปลงด้านถ้อยคำ เปลี่ยนหน้าที่ของคำจากเดิมไปเป็นอีกหน้าที่หนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงด้านประโยค ตรงนี้ได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยคแบบโครงสร้างภาษาอังกฤษ

ข้อมูลละเอียด >> http://www.kpsw.ac.th/teacher/chantana/page3.htm
18/7/54 โพสต์โดย Zerozerofin
2 จาก 2
ภาษาบาลีเป็นภาษาไทย
กต + อัญชลี =กตัญชลี
คงคา + อาลัย = คงคาลัย
เทศ + อภิบาล =เทศาภิบาล
วิทย + อาลัย = วิทยาลัย
25/7/54 โพสต์โดย day1977
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดมีอะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
กลุ่มสังคม มีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ
ระบบก่อนการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในขณะนี้และในอีก 2-3 ปีข้างหน้า คาดว่าจะเป็นอย่างไร
ชนิดของกลุ่มตามลักษณะการเกิดมีลักษณะอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู