หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สิทธิมนุษยชนมีความสำคัญอย่างไร
การศึกษา 2/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
พื้นฐานมนุษยชาติพึงมี พึงได้รับการคุ้มครอง
2/2/55 โพสต์โดย วายา
2 จาก 2
ความสำคัญของสิทธิมนุษยชน มีดังนี้ มนุษย์ชนทุกคนเกิดมาแล้วย่อมมีสิทธิในตนเอง สามารถปกป้องตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่สมควรที่บุคคลอื่นจะถือสิทธิ ครอบครอง ...
ในฐานะอารยธรรมโลก นับเป็นความฉลาดของมนุษย์ที่พยายามวางระบบคิดเพื่อให้คนทั้ง ...แนวความคิดสำคัญ ... สิทธิความเป็นกัมพณ หมายถึงแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ที่ว่า ... จ่าย โอน หรือแจกให้กับผู้หนึ่งผู้ใดได้ สิทธิดังกล่าวนี้มีความเป็นสากลและเป็นนิรันดร์ ...
สิทธิมนุษยชน” เป็นสิทธิที่ทุกคนมีอยู่แล้วในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ... ศ.1948 แม้ตัวปฏิญญาฯจะมิได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าสิทธิมนุษยชนหมายความว่าอย่างไร ... สิทธิมนุษยชนมีความสำคัญในฐานะที่เป็นอารยะธรรมโลกของมนุษย์ ...แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ... 2 ได้มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ... ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ .... สิทธิมนุษยชนมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของมนุษย์
2/2/55 โพสต์โดย BEEcup
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คำว่าสิทธิมนุษยชน เราเรียนกันมาตั้งแต่ระดับชั้นไหนครับ??
"สิทธิมนุษยชน" คำๆนี้โดนอ้างทีไรมักจะเกิดเป็นสงคราม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีกี่คน
เพราะอะไรประเทศต่างๆจึงให้ความสนใจเรื่องมนุษยชน
การปฎิบัติตนตามหลักศาสนาเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู