หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำศัพของคอมพิวเตอร์ คำ อ่าน คำแปล
จะทำโครงงาน
ข้อความ SMS 19/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
คำศัพท์ทางคอมพิวเตอร์

1. การประมวลผลแบบศูนย์กลาง(Centralized data processing) หมายถึง การประมวลผลทุกอย่าง ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว

2. คำสั่ง GRANT หมายถึง คำสั่งที่ใช้ในการกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้แต่ละคนให้มีสิทธิกระทำการใดกับข้อมูล เช่น การเพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูลหรือการลบข้อมูลในตารางใดได้บ้าง หรือกำหนดให้มีสิทธิดูข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว เป็นต้น

3. คำสั่ง REVOKE หมายถึง คำสั่งให้มีการยกเลิกสิทธินั้นหลังจากที่ได้ GRANT แล้ว

4. จอยสติก(Joystick) หมายถึง อุปกรณ์ที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของรูปภาพกราฟิกบนจอภาพ มีลักษณะเป็นก้านหรือคานโผล่จากด้านบนของกล้อง สามารถบิดไปในทิศทางต่าง ๆ ได้

5. ซอฟแวร์(Software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดของคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

6. ซอฟแวร์ประยุกต์(Application Software) หมายถึง ซอฟแวร์หรือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่ต้องการ เช่น งานส่วนตัว งานทางด้านธุรกิจ งานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

7. ซอฟแวร์ระบบ(System Software) หมายถึง ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป ซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากที่สุดเพื่อคอยควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง

8. ซอฟแวร์สำเร็จรูป(Package) หมายถึง ซอฟแวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้จัดทำไว้เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่าง ๆ โดยผู้ใช้คนอื่น ๆ สามารถนำซอฟแวร์ประเภทนี้ไปใช้กัเบข้อมูลของตนได้แต่จะไม่สามารถทำการดัดแปลงหรือแก้ไขโปรแกรมได้

9. ดาต้าเบส(Database) หมายถึง ที่เก็บรวบรวมของไฟล์ข้อมูลหลาย ๆ ไฟล์ที่สัมพันธ์กันรวมอยู่ในระบบเดียวกัน ซึ่งแต่ละไฟล์จะต้องมีความซ้ำซ้อนกันของข้อมูลน้อยที่สุด

10. ดีมอดูเลชัน(Demodulation) หมายถึง การแปลงสัญญาณแอนาลอกกลับไปเป็นสัญญาณดิจิตอลเหมือนเดิม

11. ตัวอักขระ(Character) หมายถึง หน่วยย่อยของข้อมูลที่เล็กที่สุดที่จะนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น $ ; & * เป็นต้น

12. แทร็กบอล(Trackball) หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวชี้บนจอภาพเช่นเดียวกับเมาส์ มีลักษณะคล้ายเมาส์ที่หงายเอาลูกกลิ้งขึ้นข้างบน

13. บัส(Bus) หมายถึง เส้นทางการส่งและรับข้อมูลระหว่างหน่วยประมวลผลกลางกับหน่วยความจำ หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง และอุปกรณ์รอบข้างต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยนำข้อมูลเข้าและออก

14. ปากกาแสง(Light Pen) หมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยติดต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเหมือนปากกาและมีแสงอยู่ตอนปลาย มักใช้ในการทำงานทางด้านกราฟิก การวาดรูป หรือช่วยออกแบบแผนผังและใช้จิ้มเลือกเมนูบนหน้าจอได้ด้วย

15. แป้นพิมพ์(Keyboard) หมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยติดต่อสั่งงานคอมพิเตอร์หรือนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยการพิมพ์

16. โปรแกรมอำนวยความสะดวก(General Utilities) หมายถึง โปรแกรมส่วนหนึ่งที่อยู่ใน ซึ่งจะช่วยดูแลจัดการฐานข้อมูล เช่น การสร้างฐานข้อมูลและตาราง การค้นหา การเพิ่ม การลบ หรือการปรับปรุงเรคคอร์ดข้อมูลจากตาราง เป็นต้น

17. ฟิลด์(Field) หมายถึง กลุ่มของตัวอักขระแต่ละตัวที่มาประกอบกันขึ้น เช่น ชื่อและนามสกุล ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรหลาย ๆ ตัวมารวมกัน ถือว่าเป็นหนึ่งฟิลด์

18. ไฟล์ข้อมูล(Data Files) หมายถึง ข้อมูลที่เกิดจากการนำเรคคอร์ดหลาย ๆ เรคคอร์ดมารวมกัน เช่น ข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหลาย ๆ คนมารวมกันเป็นหนึ่งไฟล์ข้อมูล

19. มอดูเลชัน(Modulation) หมายถึง การแปลงสัญญาณจากดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนาลอก

20. มัลติโปรแกรมมิ่ง(Multiprogramming) หมายถึง ความสามารถในการรันโปรแกรมได้มากกว่าหนึ่งโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ โดยสามารถแยกรันโปรแกรมแต่ละโปรแกรมกับซีพียูแต่ละตัวได้

21. เมาส์(Mouse) หมายถึง อุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้ควบคุมเคอร์เซอร์หรือตัวชี้ที่มีลักษณะเป็นรูปลูกศรซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าจอ หรือใช้ในการเลือกช่องเมนู

22. โมเด็ม(MODEM) หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากดิจิตอลเป็นแอนาลอกหรือจากแอนาลอกเป็นดิจิตอล

23. รอม(ROM or Read Only Memory) หมายถึง หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนที่เชื่อมต่ออยู่กับซีพียู โดยปกติข้อมูลหรือโปรแกรมจะถูกบันทึกมาแล้วจากโรงงานที่ผลิต ข้อมูลส่วนนี้จะคงอยู่ตลอดแม้ปิดเครื่องหรือไฟดับ

24. เรคคอร์ด(Record) หมายถึง กลุ่มของฟิลด์หลายฟิลด์มารวมกันเป็นเรคคอร์ด เช่น ข้อมูลของนักศึกษาประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ เป็นต้น ซึ่งมีหลายฟิลด์มารวมกัน

25. แรม(RAM or Random Access Memory) หมายถึง หน่วยความจำที่ต่อเชื่อมกับซีพียู เป็นหน่วยความจำที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้แบบสุ่ม

26. สัญญาณดิจิตอล(Digital Transmission) หมายถึง สัญญาณปิด เปิด หรือ 0 กัน 1 เท่านั้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ใช้ส่งข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์

27. สัญญาณแอนาลอก(Analog Transmission) หมายถึง สัญญาณไฟฟ้าที่มีความต่อเนื่องกันและอยู่ในรูปแบบของคลื่นซึ่งใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์ เป็นต้น

28. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง(Secondary Storage) หมายถึง ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะป้อนเข้าสู่หน่วยความจำหลักภายในเครื่องก่อนทำการประมวลโดยซีพียู รวมทั้งเป็นแหล่งเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลด้วยเพื่อการใช้งานในภายหลัง

29. หน่วยความจำ(Memory Unit) หมายถึง ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูลเพื่อเตรียมส่งให้หน่วยประมวลผลกลางทำการประมวลผลและรับผลที่ได้จากการประมวลผลมาเพื่อเตรียมส่งออกหน่วยแสดงข้อมูลต่อไป

30. หน่วยความจำแบบลบเลือนได้(Volatile Memory) หมายถึง หน่วยความจำที่จะเก็บข้อมูลได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงอยู่เท่านั้น แต่ถ้าไฟดับหรือปิดสวิตส์เครื่อง ก็จะทำให้หน่วยข้อมูลที่อยู่ในความจำหายไปหมด

31. หน่วยประมวลผลกลาง(CPU or Central Processing Unit) หมายถึง ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรม

32. หน่วยรับข้อมูล(Input Unit) หมายถึง ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่ในการรับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เครื่องสแกนต่าง ๆ เป็นต้น

33. หน่วยแสดงข้อมูล(Output Unit) หมายถึง ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

34. ฮาร์ดแวร์(Hardware) หมายถึง ส่วนประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้

35. IP Address หมายถึง หมายเลขประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อม กันอยู่ในระบบเครือข่าย โดยมีรูปแบบเป็นชุดของตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วย  เครื่องหมายจุด
19/11/55 โพสต์โดย turaviz
2 จาก 2
คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


การ์ดจอ = อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดการให้เกิดการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ (Keyboard) = อุปกรณ์ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ในรูปแบบของการพิมพ์

คอมโบไดรซ์ (Combo-Drive) = อุปกรณ์สำหรับอ่าน/เขียนแผ่น CD แต่ไม่รองรับการเขียนแผ่น DVD แต่อ่านแผ่น DVD ได้

คอมพิวเตอร์เคส (Computer Case) = ตัวเครื่องที่หุ้มห่อชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ (Printer) = อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์ออกมาทางกระดาษ เครื่องพิมพ์มีหลายชนิดได้แก่ เลเซอร์, หัวเข็ม, แบบพ่นหมึก เป็นต้น

ซอร์ฟแวร์ (Software) = โปรแกรมในการใช้งาน เพื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง

ซีดีรอมไดรซ์ (CD-ROM Drive) = อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่าน/เขียนแผ่น CD/DVD ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นที่ใช้งานว่ารองรับการอ่าน/เขียนแผ่น CD ประเภทไหนบ้าง

ซีอาร์ที มอนิเตอร์ (CRT Monitor) = จอภาพประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณ์เหมือนจอโทรทัศน์รุ่นเก่า

ซีพียู (CPU) = หน่วยความผล หรือสมองของคอมพิวเตอร์

พอร์ต (Port) = ช่องทางสื่อสารของคอมพิวเตอร์ พอร์ตมีหลายอย่างเช่น Serial Port, Parallel Port, USB Port เป็นต้น

พาวเวอร์ซัฟฟลาย (Power Supply) = อุปกรณ์ในการควบคุมและจ่ายกระแสไฟภายในคอมพิวเตอร์

แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) = อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบแฟลช แบบเคลื่อนย้ายได้ มีขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต USB

เม้าส์ (Mouse) = อุปกรณ์ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ในรูปแบบของการคลิก

เมนด์บอร์ด/มาสเตอร์บอร์ด (Mainboard / Masterboard) = อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทุกชิ้นของคอมพิวเตอร์

ยูพีเอส (UPS) = อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไฟฟ้าดับ มีแบตเตอรี่ในตัว ในเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

ยูเอสบี (USB) = ช่องทางการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้งานมากที่สุด

สแกนเนอร์ (Scanner) = อุปกรณ์ในการสแกนภาพจากสิ่งต่างๆ เข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของไฟล์ (คล้ายการถ่ายภาพ)

เว็บแคม (Web Cam) = เป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารในรูปแบบวีดีโอ สามารถสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบเห็นภาพเคลื่อนไหวได้

หน่วยความจำ (RAM) = หน่วยความจำที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูล

แอลซีดี มอนิเตอร์?(LCD Monitor) = จอภาพประเภท แอลซีดี มีขนาดบาง ประหยัดพลังงาน

ฮาร์ดดิกส์ (Harddisk) = อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) = อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้ รวมทั้งภายนอกและภายในตัวเครื่องด้วย
19/11/55 โพสต์โดย turaviz
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมต้องลงโปรแกรมโทรศัพน์
เครื่องโทรศัพย์ที่เช็คจุดพิกัดได้
จะติดตามหาโทรศัพย์ที่หายได้ด้วยโปรแกรมอะไรบ้าง
อยากถามเรื่องราคาโทรศัพหน่อยครับ
<<<<<ใครอยากรู้ว่าโทรศัพย์ตัวเองผลิตจากที่ไหน///มาดูกันครับ>>>>>เอามาฝาก
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู