หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ค้นหาจากทะเบียนราษทางเน็ทได้ไหมคะ
ตกแต่งภายใน 24/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ไม่น่าได้ครับ
24/3/54 โพสต์โดย tonesound
2 จาก 4
ไม่ได้

เพราะไม่งั้น ไอ้หนุ่มแถวบ้านอาจค้นหาประวัติคุณจากทะเบียนราษฎร์ทางเน็ตได้เช่นกัน
คิดดูสิว่า มันจะอันตรายขนาดไหน?
24/3/54 โพสต์โดย E22IWS
3 จาก 4
ไม่น่าได้เหมือนกันค่ะ
วันก่อนค้นหาเบอร์โทรศัพท์ เค้าก็ยกเลิกการบอกที่อยู่ให้แล้ว
24/3/54 โพสต์โดย Nunana
4 จาก 4
ไม่ทราบท่านข้างบนทำได้อย่างไรครับ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการปี ๔๐

มาตรา ๒๔
หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้
(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
(๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น
(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าใน การเก็บรักษา
(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็น คดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เป็นการให้ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว
(๙) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ(๙) ให้มีการจัดทำบัญชีแสดงการเปิดเผยกำกับไว้ กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๕
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ (ข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผย) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคำขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้น หรือผู้กระทำการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับ สำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นำมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙ วรรค ๒
ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้

ผู้ลงชื่อในระบบและเจ้าของรหัสผ่านจะต้องรับผิดชอบ กรณีที่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ถึงแม้ผู้อื่นเป็นผู้ใช้รหัสผ่านของตนก็ตาม หากมีการฟ้องร้องขึ้นมาก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบ

-ทางอาญา ถ้านำข้อมูลบุคคลไปให้ผู้ที่จะกระทำความผิดเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิด อาจจะผิดอาญาในฐานะตัวการหรือฐานผู้สนับสนุนการกระทำความผิด

-ทางแพ่ง หากข้อมูลที่ออกไปทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกละเมิด ก็ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในการละเมิดนั้นได้

-ประชาชนทั่วไปก็สามารถดูข้อมูลของตัวเองผ่านทาง Internet และสามารถพิมพ์ข้อมูลมาใช้ใด้ ทางเว็บไซต์ Khonthai.com ซึ่งจะมีการขอรหัส PIN CODE ที่สำนักงานเขตพร้อมกันในตอนที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนเลยก็ได้ครับ
24/3/54 โพสต์โดย E22IWS
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สืบ ค้น ข้อมูล
บริการของอินเตอร์เน็ทมีอะไรบ้าง
ถ้าจะขายของทางเน็ท ต้องไปเวปไหน และต้องทำอย่างไร
อิเล็กทเน็ก มีประโยชน์อย่างไร
ไช้โทรศัพทG-NET G-11 ต่อเน็ทเข้าคอมได้ความเร็ว 115.2 kbps ถือว่าเร็วไหมคับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู