หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศาสนามีความสำคัญอย่างไร
ศาสนา 8/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ความสำคัญของศาสนา
1. บอกถึงหลักอภิปรัชญา ว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาจากอะไร และจะเป็นเช่นไร
2.สอนหลักคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน
3.ให้รู้จักการดำเนินชิวิตเช่นไรจึงจะถูกต้อง
4. มีเป้าหมายในชีวิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่เพียงแต่เกิดมาเพื่อกิน และเสพกามเท่านั้น
5.หลักศรัทธา ว่าทำดีได้รางวัลคือขึ้นสวรรค์ ทำชั่วได้โทษคือตกนรก ทำให้แม้จะลับตาคนไร้กฎหมายก็ไม่ทำชั่วทำแต่ดี
6.เป็นที่พึ่งทางใจ ในยามชีวิตประสบปัญหาสิ้นหวัง ไร้กำลังใจ หรือปลอบประโลม ผู้สูญเสีย บุคคลอันเป็นที่รัก
7.เป็นบ่อเกิดแห่งศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
9/6/54 โพสต์โดย Nd เด็กคนนี้ต้องการแบ่งปัน
2 จาก 4
พระพุทธศาสนาเข้าสู่สังคมไทยตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณะทูตเข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิ จนมาถึงปัจจุบันนี้ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิตมีผลต่อวัฒนธรรมของคนไทย มีวัดเป็นศูนย์กลางในการอบรมสั่งสอนฝึกฝนอบรมเยาวชนให้เป็นคนดีโดยใช้พุทธศาสนาช่วยพัฒนาจิตใจดังนั้นพระพุทธศาสนามีความสำคัญ ดังนี้
๑.  สำคัญในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติไทย มีหลักฐานยืนยัน   ดังนี้
๑.๑  ศาสนสถานและศาสนวัตถุที่มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยจนมาถึงยุคปัจจุบัน
๑.๒  การที่พระมหากษัตริย์ให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมา ทรงเป็นพุทธมามกะและสนับสนุนและส่งเสริมศาสนาอื่นด้วย
๑.๓  ประชาชนร้อยละ ๙๕ นับถือพุทธศาสนา และสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงกำหนดสีขาวเป็นสีของพุทธศาสนาและปรากฏสัญลักษณ์ในธงชาติ
๑.๔  การกำหนดใช้พุทธศักราช เป็นหลักในการนับศักราชของไทย  
๒.  สำคัญในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย
๒.๑  ประชาชนยึดถือวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางหลักของสังคมไทยมาช้านานด้านสังคม การศึกษา
๒.๒  พระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวพุทธ
๒.๓  เป็นบ่อเกิดของศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ
๒.๔  เป็นสิ่งที่หลอมรวมศิลปวัฒนธรรมของไทย
๓.  สำคัญในฐานะสภาพแวดล้อมและครอบคลุมสังคมไทย
๓.๑  จำนวนวัดมีมากมายกระจายไปทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักสงฆ์ด้วย
๓.๒  วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และมีการให้บุตรหลานเข้าบวชเรียนทางธรรมเป็นสามเณร และเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี
๓.๓  คนไทยนิยมทำบุญและอนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนา ถือเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่สามารถนำไปส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว นำรายได้เข้าประเทศ
15/6/54 โพสต์โดย อีแร้งแก่
3 จาก 4
พระพุทธศาสนาเข้าสู่สังคมไทยตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณะทูตเข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิ จนมาถึงปัจจุบันนี้ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิตมีผลต่อวัฒนธรรมของคนไทย มีวัดเป็นศูนย์กลางในการอบรมสั่งสอนฝึกฝนอบรมเยาวชนให้เป็นคนดีโดยใช้พุทธศาสนาช่วยพัฒนาจิตใจดังนั้นพระพุทธศาสนามีความสำคัญ ดังนี้
๑.  สำคัญในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติไทย มีหลักฐานยืนยัน   ดังนี้
๑.๑  ศาสนสถานและศาสนวัตถุที่มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยจนมาถึงยุคปัจจุบัน
๑.๒  การที่พระมหากษัตริย์ให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมา ทรงเป็นพุทธมามกะและสนับสนุนและส่งเสริมศาสนาอื่นด้วย
๑.๓  ประชาชนร้อยละ ๙๕ นับถือพุทธศาสนา และสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงกำหนดสีขาวเป็นสีของพุทธศาสนาและปรากฏสัญลักษณ์ในธงชาติ
๑.๔  การกำหนดใช้พุทธศักราช เป็นหลักในการนับศักราชของไทย  
๒.  สำคัญในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย
๒.๑  ประชาชนยึดถือวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางหลักของสังคมไทยมาช้านานด้านสังคม การศึกษา
๒.๒  พระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวพุทธ
๒.๓  เป็นบ่อเกิดของศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ
๒.๔  เป็นสิ่งที่หลอมรวมศิลปวัฒนธรรมของไทย
๓.  สำคัญในฐานะสภาพแวดล้อมและครอบคลุมสังคมไทย
๓.๑  จำนวนวัดมีมากมายกระจายไปทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักสงฆ์ด้วย
๓.๒  วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และมีการให้บุตรหลานเข้าบวชเรียนทางธรรมเป็นสามเณร และเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี
๓.๓  คนไทยนิยมทำบุญและอนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนา ถือเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่สามารถนำไปส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว นำรายได้เข้าประเทศ
15/6/54 โพสต์โดย อีแร้งแก่
4 จาก 4
ศาสนาสำคัญอย่างไร
17/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การสังคายนาในประเทศไทยส่งผลดีต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างไร
ปัจจุบัน มีศาสนาวิทยาศาสตร์
อวตาร ตรีมูรติ แตกต่างกันอย่างไร
ทำไมถึงล่าศาสนา
คุณคิดว่าตอนนี้ ศาสนาพุทธยังเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู