หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
e-Training คือ อะไร ?
ทำได้อย่างไร
การจัดการ 22/10/53 โพสต์โดย ครูแก่
คำตอบ
1 จาก 5
E-Learning คือการเรียน ผ่านทางอินเทอร์เนตค่ะ อาจารย์

สามารถสมัครทางเวบไซด์ เข้าไปอ่านเนื้อหา แล้ว ทดสอบ ได้ด้วยตัวเอง
~สะดวก ไม่ต้องเดินทาง
~ผู้เรียนต้องมีวินัย และ รับผิดชอบค่ะ
22/10/53 โพสต์โดย ทัศรา รุจิเรขรังสิมา
2 จาก 5
E-Training หมายถึง กระบวนการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการจัดการฝึกทักษะ เพิ่มพูนสาระความรู้ ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เข้าอบรมมีอิสระในการเข้าศึกษา เรียนรู้ตามเวลา โอกาสที่ผู้ฝึกอบรมต้องการ โดยเนื้อหาขององค์ความรู้จะถูกออกแบบมาให้ศึกษาเรียนรู้ได้โดยง่าย ในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยสื่อที่เป็นข้อความ รูปภาพ หรืออาจมีเสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว  (นัทธี, เข้าถึงได้จาก http://hrm.siamhrm.com)              

               ในระบบ E-Training ผู้เข้าฝึกอบรมจะมีวิทยากรที่ปรึกษาประจำรายวิชาคอยให้คำปรึกษาในการอบรมตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังสามารถติดต่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการอบรมในห้องปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย สำหรับทุกคนที่สามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ , http://www.northeducation.ac.th/etraining/index.php)

               จากความหมายข้างต้นผู้อ่านก็พอจะรู้ได้ว่า E-Training เป็นการฝึกอบรมผ่านสื่อที่ไม่ใช่ตัวบุคคลโดยตรง แต่เป็นเครื่องมือสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์ซึ่งมีการควบคุมกระบวนการฝึกโดยวิทยากร ซึ่งอาจไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ได้ ซึ่งอาจกล่าวถึงข้อดีของ E-Training ได้ดังนี้

1.             สามารถควบคุมลำดับในของการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.             สามารถประเมินผลได้อย่างตรงไปตรงมา
3.             ผู้รับการอบรมสามารถเข้าเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
4.             E - Training จะสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองได้อย่างทั่วถึง
5.             ผู้รับการอบรม ซึ่งจะต้องค้นคว้า ฝึกทักษะด้วยตนเอง เป็นหลัก
6.             ประหยัดเวลาและงบประมาณ

               เครื่องมือที่ใช้สำหรับ E-Training นั้นมีหลากหลายมาก แต่ในบทความฉบับนี้จะขอกล่าวถึงเครื่องมือที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันตามสถานศึกษาและสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการรับมือกับการแข่งขันที่ดุเดือด ดังนี้

1.             ห้องปฏิบัติการ Multimedia เพื่อการฝึกภาษา สามารถเก็บคำตอบและวิเคราะห์คำตอบของผู้เรียนได้ เครื่องมือชิ้นนี้เหมาะสมมากสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความสามารถทางด้านภาษาของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะองค์กรที่มีหน่วยงานหลักอยู่ต่างประเทศหรือต้องประสานงานกับต่างประเทศ

2.             วีดิทัศน์เพื่อการฝึกอบรม เป็นสื่ออิเล็คทรอนิคส์ที่ผู้ฝึกสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติได้ในเวลาที่ตนเองมีความพร้อมโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ทุกบ้าน สะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติจะนำกลับไปฝึกเป็นการส่วนตัวกับหน้าจอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

3.             ระบบ Video Conference  คือระบบการประชุมระยะไกล เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มที่ไม่ใหญ่นัก เช่นการประชุมของผู้บริหารระหว่างสำนักงานใหญ่ ณ ต่างประเทศกับสำนักงานสาขาประเทศต่าง ๆ การนำ เข้ามาใช้ในวงการอุตสาหกรรมนั้นช่วยให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทาง  ประหยัดเวลา ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

4.             Web Based Training เป็นการฝึกอบรมทางไกลรูปแบบหนึ่งที่มีพื้นฐานมาจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรมโดยสามารถใช้ร่วมกับสื่อประสม เช่น ภาพ เสียง ภาพประกอบเสียง ผู้ฝึกจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบควบคุม การเรียนรู้และการปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ ตัวอย่างระบบ  Web Based Training  ท่านสามารถเข้าชมได้คือhttp://home.dsd.go.th/techno

5.             Computer Assisted Instruction หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรียกย่อ ๆ ว่า CAI หมายถึง วิธีการฝึกอบรม ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่ง ออกแบบไว้ เพื่อนำเสนอบทเรียนแทนวิทยากร  ผู้ฝึกสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ตามลำดับขั้นตอนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิสัมพันธ์
( Interactive) ระหว่างผู้เรียน กับ คอมพิวเตอร์ และผู้เรียน
จะได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที ตัวอย่าง CAI ทางอุตสาหกรรม สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.ited.kmutnb.ac.th/

6.             E-Book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฝึกสามารถหาอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่น ๆ ได้ สำหรับหนังสือ หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จะมีความหมาย รวมถึงเนื้อหาที่ถูกดัดแปลงอยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได้ โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะการ นำเสนอ สอดคล้อง และคล้ายคลึงกับ การอ่านหนังสือทั่วไปในชีวิตประจำวัน แต่จะมีลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็ว ในการค้นหา และผู้อ่านสามารถอ่าน พร้อม ๆ กันได้โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายส่งคืนห้องสมุด เช่นเดียวกับหนังสือในห้องสมุดทั่วไป

e-Training หมายถึง กระบวนการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการจัดการฝึกทักษะ เพิ่มพูนสาระความรู้ ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เข้าอบรมมีอิสระในการเข้าศึกษา เรียนรู้ตามเวลา โอกาสที่ผู้ฝึกอบรมต้องการ โดยเนื้อหาขององค์ความรู้จะถูกออกแบบมาให้ศึกษาเรียนรู้ได้โดยง่าย ในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยสื่อที่เป็นข้อความ รูปภาพ หรืออาจมีเสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว

ที่มา http://learners.in.th/blog/ict-edu/263340
22/10/53 โพสต์โดย ทัศรา รุจิเรขรังสิมา
3 จาก 5
มันเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อ

อินเตอร์เนต รึเปล่า

อิอิ
22/10/53 โพสต์โดย Triiple9bp
4 จาก 5
e-training คือ กระบวนการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการจัดการฝึกทักษะ เพิ่มพูนสาระความรู้ ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เข้าอบรมมีอิสระในการเข้าศึกษา เรียนรู้ตามเวลา โอกาสที่ผู้เฝึกอบรมต้องการ โดยเนื้อหาขององค์ความรู้จะถูกออกแบบมาให้ศึกษาเรียนรู้ได้โดยง่าย ในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยสื่อที่เป็นข้อความ รูปภาพ หรืออาจจะมีเสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว ระบบ e-training นี้ ผู้เข้าฝึกอบรมจะมีครูที่ปรึกษาประจำรายวิชาคอยให้คำปรึกษาในการอบรมตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังสามารถติดต่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการอบรมในห้องหรือในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย สำหรับทุกคนที่สามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all ;3A: Anyone , Anywhere and Anytime ) การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( e-training) นั้น เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มเติมทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ได้ทุกวัน ทุกสถานที่

ถ้าเปรียบเทียบกับ e learning จะเห็นว่า e training วัตถุประสงค์แคบกว่าเฉพาะเจาะจงกว่า  
คือเปลี่ยนจากการเรียนในระบบปกติทั่วไป   มาเป็นการฝึกอบรมระยะสั้นระยะยาวทั้งหลาย
22/10/53 โพสต์โดย AzZendiX
5 จาก 5
แค่ครูเปิดเน็ตที่บ้าน  ที่โรงเรียน  ลงทะเบียนประวัติส่วนตัว

เข้าสู่ระบบ e-Training  โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ตามด้วยรหัส 6 ตัวท้ายสุดของบัตรประชาชน  เข้าไปสมัครรายวิชาที่เปิดอบรม

มีการเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต  มีประเมินผลก่อนเรียน   เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักสูตร สาระการเรียนที่กำหนด

ประเมินผลหลังเรียน   มีการพิจารณาประเมินผลทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน  ผ่านเกณฑ์ได้รับวุฒิบัตร
22/10/53 โพสต์โดย เกี้ยวซ่า
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช่วยแปลเพิ่มให้ผมอีกหน่อยนะครับ ไม่เอาจากการแปลของ Google เหมือนเดิมนะครับ
Free ! Accpac Online Training E-Learning 24 Hrs. 365 days
othologous gene คืออะไร ใครรู้ช่วยบอกที่
own word คืออะไร
เหรียญ two face คือเหรียญอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู